Αίτημα χορήγησης εισόδου – εξόδου στην οδό Κ. Παλαμά 63Α

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 220/2017
 
Θέμα 27ο Η.Δ.: «Αίτημα χορήγησης εισόδου – εξόδου στην οδό Κ. Παλαμά 63Α »  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγήθηκε το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα χορήγησης εισόδου – εξόδου στην οδό Κ. Παλαμά 63Α»,ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 2536/20-01-2017 αίτηση η εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΪΝΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε.» ζητάει τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου γκαράζ επί της οδού Κ. Παλαμά με αρ. 63Α στην Κόρινθο.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ.  2/31/24-04-2017απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου γκαράζ του αυτοκινήτου με αριθ. κυκλοφορίας ΚΡΤ-3347 επί της οδού Κ. Παλαμά με αρ. 63Α στην Κόρινθο στην εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΪΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
§         Η χορηγούμενη άδεια εισόδου – εξόδου σε εύρος συνολικού πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων στην ανωτέρω οδό να αφορά την εξυπηρέτηση ενός αριθμού αυτοκινήτου και να μην προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχομένων στην οδό οχημάτων.
§         Οι υφιστάμενες δύο (2) πινακίδες απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης (Ρ-40) στην οδό, να αποψιλωθούν και να τοποθετηθούν εκατέρωθεν της δημιουργουμένης εισόδου – εξόδου με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού καθώς και να επαναδιαγραμμιστεί με οριζόντια διαγράμμιση το οδόστρωμα κατόπιν υπόδειξης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, με έξοδα του ενδιαφερομένου.  Στις δύο πινακίδες απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης (Ρ-40) να αναγραφεί ο αριθμός της χορηγούμενης από την δημοτική αρχή άδεια.   
§         Η χορηγούμενη άδεια να αφορά αποκλειστικά την είσοδο – έξοδο με αριθμό άδειας κυκλοφορίας ΚΡΤ-3347 αυτοκινήτου της επιχείρησης και να μην επιτρέπεται με την ευθύνη και επιμέλεια της υπ’ όψιν επιχείρησης η είσοδος – έξοδος άλλων αυτοκινήτων, ούτε η στάση – στάθμευση έμπροσθεν της δημιουργούμενης εισόδου – εξόδου.
§         Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβασθεί στην Τροχαία Κορίνθου προς ενημέρωσή της».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2536/20-01-2017 αίτηση της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΪΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», την αριθμ. 2/31/24-04-2017απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2536/20-01-2017 αίτηση της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΪΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και χορηγεί άδεια εισόδου – εξόδου γκαράζ επί της οδού Κ. Παλαμά με αρ. 63Α στην Κόρινθο, αυτοκινήτου της εταιρείας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ-3347, με τους παρακάτω όρους:
§         Η χορηγούμενη άδεια εισόδου – εξόδου σε εύρος συνολικού πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων στην οδό Κ. Παλαμά 63Α να αφορά την εξυπηρέτηση ενός αριθμού αυτοκινήτου και να μην προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχομένων στην οδό οχημάτων.
§         Οι υφιστάμενες δύο (2) πινακίδες απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης (Ρ-40) στην οδό, να αποψιλωθούν και να τοποθετηθούν εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου – εξόδου με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της ανωτέρω οδού καθώς και να επαναδιαγραμμιστεί με οριζόντια διαγράμμιση το οδόστρωμα κατόπιν υπόδειξης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, με έξοδα του ενδιαφερομένου.  Στις δύο πινακίδες απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης (Ρ-40) να αναγραφεί ο αριθμός της χορηγούμενης από την δημοτική αρχή άδεια.  
§         Η χορηγούμενη άδεια να αφορά αποκλειστικά την είσοδο – έξοδο αυτοκινήτου της επιχείρησης με αριθμό άδειας κυκλοφορίας ΚΡΤ-3347 και να μην επιτρέπεται με την ευθύνη και επιμέλεια της υπ’ όψιν επιχείρησης η είσοδος – έξοδος άλλων αυτοκινήτων, ούτε η στάση – στάθμευση έμπροσθεν της δημιουργούμενης εισόδου – εξόδου.
§         Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβασθεί στην Τροχαία Κορίνθου προς ενημέρωσή της.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 220 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης