Αίτημα χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού 61

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 221/2017

 
Θέμα 28ο Η.Δ.: «Αίτημα χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού 61 »  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγήθηκε το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού 61», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 32688/09-08-2016 αίτηση ο κ. Στεργιόπουλος Μιχαήλ ζητάει τη χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της συμβολής των οδών Ερμού 61 και Αδειμάντου στην Κόρινθο.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ.  2/32/24-04-2017απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου΄επί της οδού Ερμού με αρ. 61 στην Κόρινθο στον κ. Στεργιόπουλο Μιχαήλ με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
§         Η απότμηση να έχει μέγιστο πλάτος τριών (3) μέτρων επί της συμβολής των οδών Ερμού με αρ. 61 και Αδειμάντου
§         Να γίνει απότμηση του κρασπέδου του πεζοδρομίου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας. Στην συνέχεια η πρώτη πλάκα να τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας. Στις δύο άκρες θέσεις και προς αποφυγή σκαλοπατιού για τους πεζούς να γίνει διαγώνια τομή πλακών και να προσαρμοστεί ώστε να αμβλύνεται η υψομετρική διαφορά κατά μήκος.
§         Η βάση της πλακόστρωσης να γίνει με αμμοχάλικο κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα και να αρμολογηθούν οι πλάκες κατάλληλα.
§         Απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου (εκσκαφή, υπερύψωση) πλην της άνω απότμησης του πεζοδρομίου. 
§         Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβασθεί στην Τροχαία Κορίνθου προς ενημέρωσή της».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32688/09-08-2016 αίτηση του κ. Στεργιόπουλου Μιχαήλ, την αριθμ. 2/32/24-04-2017απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32688/09-08-2016 αίτηση του κ. Στεργιόπουλου Μιχαήλ του Αθανασίου και χορηγεί άδεια απότμησης πεζοδρομίου επί της συμβολής των οδών Ερμού με αρ. 61 και Αδειμάντου στην Κόρινθο, με τους παρακάτω όρους:
§         Η απότμηση να έχει μέγιστο πλάτος τριών (3) μέτρων επί της συμβολής των οδών Ερμού με αρ. 61 και Αδειμάντου
§         Να γίνει απότμηση του κρασπέδου του πεζοδρομίου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας. Στην συνέχεια η πρώτη πλάκα να τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας. Στις δύο άκρες θέσεις και προς αποφυγή σκαλοπατιού για τους πεζούς να γίνει διαγώνια τομή πλακών και να προσαρμοστεί ώστε να αμβλύνεται η υψομετρική διαφορά κατά μήκος.
§         Η βάση της πλακόστρωσης να γίνει με αμμοχάλικο κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα και να αρμολογηθούν οι πλάκες κατάλληλα.
§         Απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου (εκσκαφή, υπερύψωση) πλην της άνω απότμησης του πεζοδρομίου. 
§         Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβασθεί στην Τροχαία Κορίνθου προς ενημέρωσή της.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 221 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης