Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το α’ τρίμηνο έτο

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 222/2017
 
Θέμα 29ο Η.Δ.: «Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το α’ τρίμηνο έτους 2017»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγήθηκε το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το α’ τρίμηνο έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου.
Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 43 § 4 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011, τεύχος Β΄) περί “Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”.
Την από 10-05-2017 εισηγητική έκθεση α΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Την υπ’ αριθμ. 13/167/16-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου έτους 2017. 
 
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1β και 266 § 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 13/167/16-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.:1.Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας (Έρρικας) Καραμαλίκη), 3. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 4. Πανταζή Βασιλείου, 5. Γκουργιώτη Αλέξανδρου, 6. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, 7. Δημητρόπουλου Κων/νου και 8. Κορδώση Χρήστου)
 
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων που αφορά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 13/167/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και έχει ως εξής:
      
 
 


 
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
Ημερομηνία από 01/01/2017 έως 31/03/2017
 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
20.670.585.,50
6.180.497,67
29,90
6.100.191,03
29,51
98,70
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
328.004,86
111.946,83
34,13
40.622,19
12,38
36,29
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ  ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
289.301,96
6.137,29
2,12
6.137,29
2,12
100,00
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5.756.047,95
1.359.918,81
23,63
1.359.918,81
23,63
100,00
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
991.433,87
197,709,97
19,94
195.409,97
19,71
98,84
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.438.026,17
317.874,01
22,10
311.192,01
21,64
97,90
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
11.655.630,33
4.163.400,66
35,72
4.163.400,66
35,72
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
212.140,36
23.510,10
11,08
23.510,10
11,08
100,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
6.140.869,28
216.366,37
3,52
216.366,37
3,52
100,00
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
500,00
530,40
106,08
530,40
106,08
100,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.823.171,02
88.273,97
4,84
88.273,97
4,84
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
4.169.421,08
6.729,80
0,16
6.729,80
0,16
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
72.512,18
115.469,46
159,24
115.469,46
159,24
100,00
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
75.265,00
5.362,74
7,13
5.362,74
7,13
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
488.786,06
28.818,02
5,90
19.110,44
3,91
66,31
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
458.786,06
27.248,02
5,94
17.540,44
3,82
64,37
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
30.000,00
1.570,00
5,23
1.570,00
5,23
100,00
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
18.834.920,52
18.826.826,89
99,96
112.554,79
0,60
0,60
31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
18.834.920,52
18.826.826,89
99,96
112.554,79
0,60
0,60
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
3.758.140,18
1.111.651,16
29,58
554.601,44
14,76
49,89
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
3.593.664,62
560.383,70
15,59
547.650,90
15,24
97,73
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
164.475,56
551.267,46
335,17
6.950,54
4,23
1,26
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
18.719.168,53
18.624.169,14
99,49
18.719.168,53
100,00
100,51
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
18.719.168,53
18.624.169,14
99,49
18.719.168,53
100,00
100,51
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ
68.612.470,07
44.988.329,25
          
      25.721.992,60
 
 
                        
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Ημερομηνία από 01/01/2017 έως 31/03/2017
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
 %
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
%
 
 
 
1
2
2/1
3
3/1
4
5
5/1
5/3
6
Έξοδα χρήσης
29.678.178,58
25.441.932,61
85,73
6.107.196,97
20,58
5.669.129,48
4.897.679,26
16,50
80,20
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
7.685.694,09
7.356.945,72
95,72
1.862.534,49
24,23
1.862.534,49
1.507.577,10
19,62
80,94
61
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
1.033.623,54
767.837,71
74,29
140.430,19
13,59
139,817,48
112.954,81
10,93
80,43
62
Παροχές τρίτων
3.830.407,22
2.795.923,60
72,99
498.470,67
13,01
471.202,76
456.523,51
11,92
91,58
63
Φόροι – Τέλη
288.500,00
266.500,00
92,37
2.423,27
0,84
2.423,27
2.423,27
0,84
100,00
64
Λοιπά γενικά έξοδα
2.942.781,54
2.295.203,21
77,99
297.142,61
10,10
72.097,07
56.466,04
1,92
19,00
65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
274.739,59
273.739,59
99,64
69.826,46
25,42
69.826,46
69.826,46
25,42
100,00
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
2.569.257,97
1.119.556,05
43,58
113.327,93
4,41
55.510,36
46.087,30
1,79
40,67
67
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
11.024.174,63
10.541.226,73
95,62
3.109.345,73
28,20
2.982.021,97
2.632.125,15
23,88
84,65
68
Λοιπά έξοδα
29.000,00
25.000,00
86,21
13.695,62
47,23
13.695,62
13.695,62
47,23
100,00
7
Επενδύσεις
14.996.327,98
3.753.255,87
25,03
190.160,49
1,27
173.093,17
147.536,77
0,98
77,59
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
5.319.150,40
1.040.775,13
19,57
41.911.54
0,79
26.151,60
595,20
0,01
1,42
73
Έργα
9.386.397,02
2.534.600,18
27,00
148.248,95
1,58
146.941,57
146.941,57
1,57
99,12
74
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
287.780,56
177.880,56
61,81
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
3.000,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
23.901.675,65
5.597.696,23
23,42
2.545.288,57
10,65
967.074.94
648.568,96
2,71
25,48
81
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
2.014.531,61
2.014.531,61
100,00
1.998.473,40
99.20
430.410,24
119.629,06
5,94
5,99
82
Λοιπές αποδόσεις
3.641.822,22
3.583.164,62
98,39
546.815,17
15,01
536.664,70
528.939,90
14,52
96,73
85
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
18.245.321,82
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Αποθεματικό
36.287,86
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
36.287,86
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ
68.612.470,07
34.792.884,71
 
8.842.646,03
 
6.809.297,59
5.693.784,99
 
 


 


β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων,  στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.
Σύμφωνα με την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-2011):
“ ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού αλλά και αυτή της επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο αν υλοποιούνται οι προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό οι προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η μηνιαία εξέλιξη των δεσμεύσεων και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σε περίπτωση που σωρεύονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, την υλοποίηση των προβλέψεων των συνολικών εσόδων του Δήμου που υπερτερούν έναντι των συνολικών δαπανών,   τις εισπράξεις του Δήμου που υπερκαλύπτουν τους στόχους,   κρίνουμε πως  δεν  υπάρχουν  αποκλίσεις  στην  εκτέλεση  του  προϋπολογισμού  και   δεν   είναι   αναγκαία  η   μειωτική    τροποποίηση   του  προϋπολογισμού   εσόδων- εξόδων.
                                          
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 222 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης