Έγκρισης πίστωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 224/2017

 
Θέμα 31ο Η.Δ.: «Έγκρισης πίστωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκρισης πίστωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 25688/12-06-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Κορινθίων, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διοργανώνει εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αποστόλου Παύλου, Πολιούχου της πόλης της Κορίνθου, στις 28 και 29 Ιουνίου 2017. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:
Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αποστόλου Παύλουτην 28.06.2017 και ώρα 21:00, 
Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που θα τελεστεί στο Βήμα του Γαλλίωνα, στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου την 29.06.2016 και ώρα 19:00.
Για την διοργάνωση των εκδηλώσεων, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τα έξοδα για τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Προμήθεια διακοσίων (200) προσκλήσεων, ποσού έως 275,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2. Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων για το διήμερο του εορτασμού του Πολιούχου, Απ. Παύλου, ποσού έως 1.550,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3. Παράθεση γεύματος:
στις 28.06.2017 στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος και στους Συνακολουθούμενους σε Αυτόν Μητροπολίτες, Επισκόπους και επισήμους ήτοι 90 άτομα, ποσού έως 4.587,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και
στις 29.06.2017 στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες και επίσημους, ήτοι 50 άτομα, ποσού έως 1.391,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 7.803,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων εορτασμού του Πολιούχου της Κορίνθου β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 7.803,00€σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 25688/12-06-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου  και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού του πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Ιουνίου 2017 και θα περιλαμβάνουν:
· Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αποστόλου Παύλου, την 28.06.2017,
· Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που θα τελεστεί στο Βήμα του Γαλλίωνα, στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου την 29.06.2017.
Εγκρίνει ποσό ύψους 7.803,00€ για την υλοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων, με το οποίο θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1.    Προμήθεια διακοσίων (200) προσκλήσεων, ποσού 275,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.    Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων για το διήμερο του εορτασμού του Πολιούχου Απ. Παύλου, ποσού 1.550,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.    Παράθεση γεύματος:
· στις 28.06.2017 στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος και στους Συνακολουθούμενους σε Αυτόν Μητροπολίτες, Επισκόπους και επισήμους ήτοι 90 άτομα, ποσού 4.587,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και
·       στις 29.06.2017 στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες και επίσημους, ήτοι 50 άτομα, ποσού 1.391,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 7.803,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 7.803,00€ σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 224/ 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης