Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με τίτλο Πανηγύρι της Παράδοσης από το 4ο ΓΕΛ Κορίνθου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 225/2017

 
Θέμα 32ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με τίτλο Πανηγύρι της Παράδοσης από το 4ο ΓΕΛ Κορίνθου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με τίτλο Πανηγύρι της Παράδοσης από το 4ο ΓΕΛ Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 25689/12-06-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Το 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 19750/09.05.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση με τίτλο «Πανηγύρι της Παράδοσης» που διοργανώνει την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αύλειο χώρο του Σχολείου, με τη συμμετοχή του γνωστού ερμηνευτή δημοτικών τραγουδιών  Παναγιώτη Λάλεζα, πολιτιστικών συλλόγων και μαθητών του 4ου ΓΕΛ, οι οποίοι ενδεδυμένοι με παραδοσιακές στολές θα χορέψουν χορούς της Κορινθίας. Επίσης, θα προβληθούν προϊόντα παραγωγών της περιοχής μας, με σκοπό τη γευσιγνωσία και τη διαφήμισή τους.
Πρόκειται για μια πολιτιστική εκδήλωση, η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του.  Για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
1. Αμοιβή της ορχήστρας παραδοσιακών οργάνων, η οποία περιλαμβάνει τραγουδιστή, βιολί και κλαρίνο, ποσού έως 1.500,00€ με Φ.Π.Α.
2. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 372,00€ με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 1.872,00 € θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης και β) με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως  1.872,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 25689/12-06-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου  και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην εκδήλωση με τίτλο «Πανηγύρι της Παράδοσης» που διοργανώνει το 4ο ΓΕΛ Κορίνθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 στο αύλειο χώρο του Σχολείου.
Εγκρίνει ποσό 1.872,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την κάλυψη των κατωτέρω  δαπανών:
 α) Ορχήστρας παραδοσιακών οργάνων, η οποία περιλαμβάνει τραγουδιστή, βιολί και κλαρίνο, ποσού 1.500,00€ με Φ.Π.Α. και
β) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού 372,00€ με Φ.Π.Α..
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης  1.872,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 225/ 2017.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης