Διοργάνωση εκδήλωσης για την ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/13.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 226/2017
 
Θέμα 33ο Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης για την ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25346/09-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
27.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.  Παππάς Αντώνιος
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  22ου ΗΔ
6. Σούκουλης  Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
                         
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
14.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
15.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
16.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
17.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διοργάνωση εκδήλωσης για την ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 25495/09-06-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Κορινθίων έχει την τιμή να υποδεχθεί στην πόλη μας τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Προκόπη Παυλόπουλο με αφορμή τις εκδηλώσεις εορτασμού του Πολιούχου της Κορίνθου, Αποστόλου Παύλου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 9/156/2017 Απόφαση, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του στην Επιστήμη και στο Δημόσιο Βίο της Πατρίδας μας, αποφάσισε να διοργανώσει επίσημη τελετή για την ανακήρυξή του ως Επίτιμου Δημότη Κορινθίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου “Θωμάς Θωμαΐδης” την 28η Ιουνίου 2017 και ώρα 19:30.
Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Παράθεση δείπνου για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 110 άτομα, ποσού έως 5.610,00€ με Φ.Π.Α.
2. Διαμονή σε ξενοδοχείο με παροχή πρωινού, των επίσημων προσκεκλημένων της εκδήλωσης, σε τέσσερα (4) μονόκλινα και δύο (2) δίκλινα δωμάτια την 27.06.2017, ποσού έως 290,00€ με Φ.Π.Α.
3. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 744,00€ με Φ.Π.Α.
4. Προμήθεια κασετίνας με πλακέτα και ασημένιο κλειδί της πόλης, ποσού έως 1.000,00€ με Φ.Π.Α.
5. Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι: πάπυρος, προσκλήσεις, καρτελάκια ονομάτων συμμετεχόντων, κονκάρδες με κορδόνι, ποσού έως 480,00€ με Φ.Π.Α.
6. Προμήθεια ανθοδέσμης, ποσού έως  40,00 € με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 8.164,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 00/6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών». Παρακαλούμε  για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 8.164,00€σε βάρος του ΚΑ  00/6433.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 25688/12-06-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου  και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3γ του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση επίσημης τελετής για την ανακήρυξή του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου ως Επίτιμου Δημότη Κορινθίων, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του στην Επιστήμη και στο Δημόσιο Βίο της Πατρίδας μας, κατά την επίσκεψή του στις εκδηλώσεις εορτασμού του Πολιούχου της Κορίνθου, Αποστόλου Παύλου. Η  εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου “Θωμάς Θωμαΐδης” την 28η Ιουνίου 2017 και ώρα 19:30.
Εγκρίνει ποσό ύψους 8.164,00€ για την υλοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης, με το οποίο θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Παράθεση δείπνου για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 110 άτομα, ποσού 5.610,00€ με Φ.Π.Α.
2. Διαμονή σε ξενοδοχείο με παροχή πρωινού, των επίσημων προσκεκλημένων της εκδήλωσης, σε τέσσερα (4) μονόκλινα και δύο (2) δίκλινα δωμάτια την 27.06.2017, ποσού 290,00€ με Φ.Π.Α.
3. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού 744,00€ με Φ.Π.Α.
4. Προμήθεια κασετίνας με πλακέτα και ασημένιο κλειδί της πόλης, ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α.
5. Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι: πάπυρος, προσκλήσεις, καρτελάκια ονομάτων συμμετεχόντων, κονκάρδες με κορδόνι, ποσού 480,00€ με Φ.Π.Α.
6. Προμήθεια ανθοδέσμης, ποσού  40,00 € με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 8.164,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 00/6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 8.164,00€ σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 226/ 2017.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης