Συμμετοχή του Δήμου στη σύμπραξη με επικεφαλής την Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/27.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 235/2017
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη σύμπραξη με επικεφαλής την Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας, για υποβολή προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο, για το πρόγραμμα “ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ΄΄» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28003/23-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Κορδώσης Χρήστος,
9.Σούκουλης  Ανδρέας,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
10. Ζήμος Κων/νος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Πανταζής Βασίλειος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
                          
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ  (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Συμμετοχήτου Δήμου στη σύμπραξη με επικεφαλής την Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Κορινθίας, για υποβολή προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο για το πρόγραμμα “ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ΄΄» επειδή υπάρχει προθεσμία υποβολής των αιτημάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το Πράσινο Ταμείο με την με αριθμ. 2766/23-5-2017 και κωδ. πρόσκλησης Φ.Π.1/2017,  καλεί:
 
 (1) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματείο μη κερδοσκοπικό, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή Κοινωφελές ίδρυμα στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.
(2) Συμπράξεις αυτών μεταξύ τους.
(3) Συμπράξεις με επικεφαλής ΜΚΟ και συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.)
να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής στο πιο πάνω πρόγραμμα  μέχρι την 7/7/2017.
 
Σκοπός και αντικείμενο του προγράμματος είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν:
Α) την κλιματική αλλαγή,
Β) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
Γ)την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και
Δ) την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας
Με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Σκοπός επίσης του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού μέτρου είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ΜΚΟ σε έργα.
Το πρόγραμμα διακρίνεται σε δύο υπομέτρα:
Υπομέτρο Α. Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
Υπομέτρο Β. Δράσεις προστασίας, περίθαλψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον ειδών άγριας ζωής.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος  για το έτος 2017 ανέρχεται σε 800.000,00 € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ στο Άξονα ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Ο Προϋπολογισμός του Υπομέτρου Α είναι 500.000,00 € και του Υπομέτρου Β είναι 300.000,00 €.
Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες:
-Στο υπομέτρο Α έως του ποσού των 50.000,00 € με το ΦΠΑ
-Στο υπομέτρο Β έως του ποσού των 40.000,00 € με το ΦΠΑ
 
Η Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας πρότεινε στο Δήμο μας να συμμετέχει  στην σύμπραξη με επικεφαλής την Ε.Π.Ε.Κ. στην οποία συμμετέχουν ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η τοπική οργάνωση ΡΟΜΑΝΙ ΕΛΠΙΔΑ.
Αντικείμενο του υπό κατάθεση σχεδίου είναι η κατάρτιση νέων Ρομά στην ανακύκλωση με στόχο την επιχειρηματική δραστηριότητα των Ρομά στον τομέα αυτό.
Η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα αυτό θα αφορά:
-Την υποστήριξη ενεργειών για τη χωροθέτηση Πράσινου Σημείου ή/ και ΚΑΕΔΙΣΠ (1412/26-04-2017) σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον εκ μέρους ενός φορέα κοινωνικής οικονομίας των Ρομά (ν.4430/30-10-2016).
-Την υποστήριξη ημερίδας που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ως άνω σύμπραξη.
Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμιά οικονομική υποχρέωση στα πλαίσια του προγράμματος αυτού.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο την πρόταση της Ένωσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας, την πρόσκληση με κωδ. πρόσκλησης Φ.Π.1/2017 του Πράσινου Ταμείου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την συμμετοχή του Δήμου στην σύμπραξη με επικεφαλής την ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και τη συμμετοχή επίσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  και της Τοπικής Οργάνωσης ΡΟΜΑΝΙ ΕΛΠΙΔΑ, για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για το πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» στο Άξονα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης Φ.Π.1/2017 του Π.Τ.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 235/ 2017.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης