Έγκριση του με αριθμ. 1/2017 πρακτικού της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τις εμποροπανηγυρήσεις

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/27.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 237/2017
  
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Έγκριση του με αριθμ. 1/2017 πρακτικού της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη την 28η και 29η Ιουνίου 2017, εορτασμός του Πολιούχου της πόλης μας Απ. Παύλου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28003/23-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Κορδώσης Χρήστος,
9.Σούκουλης  Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
10. Ζήμος Κων/νος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
                          
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ  (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του με αριθμ. 1/2017 πρακτικού της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη την 28η και 29η Ιουνίου 2017, εορτασμός του Πολιούχου της πόλης μας Απ. Παύλου»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. 1/2017 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της 28η και 29η Ιουνίου 2017 στη Δ.Κ. Κορίνθου σύμφωνα με το οποίο έχουν υποβάλει αιτήσεις στην επιτροπή οι εξής ενδιαφερόμενοι :
1.        
Κέλης Σταύρος
26409/14-06-2017
2.        
Φωτεινός Δημήτριος
26408/14-06-2017
3.        
Καραμπέρης Θεόδωρος
23648/30-05-2017
4.        
ΚΑΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
26613/15-06-2017
5.        
Sakhawat Hossain
26458/14-06-2017
6.        
Τασούλας Δημήτριος
26724/15-06-2017
7.        
Akota James
26663/15-06-2017
8.        
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28704/12-06-2017
9.        
Κυττάκη Άννα
25685/12-06-2017
10.    
Δανιηλίδου Όλγα
25686/12-06-2017
11.    
Κασαπίδης  Βασίλειος
25683/12-06-2017
12.    
Καμπούρης Απόστολος
25528/09-06-2017
13.    
Erevbenagie Johnbull
24853/06-06-2017
14.    
Αναστασάτου Δήμητρα
25177/07-06-2017
15.    
Ιωσηφίδης Δημήτριος
24035/31-05-2017
16.    
Τzαβάρας Παναγιώτης
24213/01-06-2017
17.    
Behari Skender
26112/13-06-2017
18.    
Σαρακίνης Παναγιώτης
26676/15-06-2017
19.    
Godwin Edoghaye
26113/13-06-2017
20.    
Συμεωνίδου Φένια
26670/15-06-2017
21.    
Φραγκούλης Αθανάσιος
27083,28667/19-06-2017
22.    
Ξυδάκτυλος Βασίλειος
27080/19/06-2017
23.    
Γκρεμος Μιχαήλ
27142/19-06-2017
24.    
Γαλανοπούλου Ειρήνη
27091/19-06-2017
25.    
Δημόπουλος Νικόλαος
27111/19-06-2017
26.    
Κιούρας Νικόλαος
27033/19-06-2017
27.    
Onwudinjo Charles
27071/19-06-2017
28.    
Παναγόπουλος Σωκράτης
27281/20-06-2017
29.    
Θεοδωροπούλου Κωνσταντίνα
28276/26-06-2017
30.    
Αναστασίου Χαρίκλεια
28316/26-06-2017
31.    
Κούτρα Αικατερινη
28516/27-06-2017
32.    
Zahreba Yuliya
28135,28671/27-06-2017
33.    
Osama Chahibr
28396/27-06-2017
34.    
Δαμος Θεόδωρος
27427/27-06-2017
35.    
JOYNAL MD UDDIN
28672/28-06-2017
36.    
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
28693/28-06-2017
37.    
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
25766/28-06-2017
38.    
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΟΥΛΑ
28051/23-06-2017
39.    
ΛΟΥΠΕΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
28375/27-06-2017
40.    
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28366/27-06-2017
41.    
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27533/21-06-2017
42.    
ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
28245/26-06-2017
 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΔΤΑ
1.        
ΛΙΑΜΑΪ ΝΕΚΙ ΑΣΤΡΙΤ
28580/27-06-2017
2.        
ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ ΟΛΓΑ
28587/27-06-2017
3.        
BEHARI SKEDER
28586/27-06-2017
4.        
ΤΟΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
28585/27-06-2017
5.        
ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΑΝΘΗ
28583/27-06-2017
6.        
UDDIN MUHI MUHIN
28582/27-06-2017
7.        
HOSSAΪN MD
28588/27-06-2017
8.        
ΨΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
28571/27-06-2017
9.        
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
28568/27-06-2017
10.    
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
28569/27-06-2017
11.    
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
28572/27-06-2017
12.    
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
28575/27-06-2017
13.    
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
28576/27-06-2017
14.    
ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
28579/27-06-2017
15.    
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28556/27-06-2017
16.    
ΓΡΙΜΜΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
2855/27-06-2017
17.    
ΒΟΥΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
28557/27-06-2017
18.    
ΓΙΑΓΛΗ ΚΑΪΜΑΚ
28558/27-06-2017
19.    
ΚΟΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
28560/27-06-2017
20.    
ΒΟΥΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
28561/27-06-2017
21.    
DERVISHAJ FAJTIM
28562/27-06-2017
22.    
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
28563/27-06-2017
23.    
ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
28565/27-06-2017
24.    
ΠΛΑΦΟΥΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
28452/27-06-2017
25.    
ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28540/27-06-2017
26.    
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28543/27-06-2017
27.    
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28544/27-06-2017
28.    
ΚΑΛΦΑΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
28545/27-06-2017
29.    
ΝΤΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
28546/27-06-2017
30.    
ΚΟΤΖΟS ULINA
28549/27-06-2017
31.    
ΚΟΤΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
28550/27-06-2017
32.    
ΜΕΝΕΛΗ ΑΝΤΟΝΕΤΑ
28552/27-06-2017
33.    
ΑΝΤΕΜΙ ΕΝΒΕΡ
28554/27-06-2017
34.    
UDDIN BOD MOHIN
28539/27-06-2017
35.    
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
28532/27-02-2017
36.    
FAROQUE ANBIE KHTUN
28486/27-06-2017
37.    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
28538/27-06-2017
38.    
MD MORSHED ROMY
28480/27-06-2017
39.    
UHOKAN ANAWAR
28488/27-06-2017
40.    
ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
28497/27-06-2017
41.    
MAKESOUR GM RAHMAN
28496/27-06-2017
42.    
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
28529/27-06-2017
43.    
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
28489/27-06-2017
44.    
ΝΙΑΡΧΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28524/27-06-2017
45.    
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
28494/27-06-2017
46.    
ΜΠΕΣΙΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
28493/27-06-2017
47.    
HUSSAIN ABUL
28487/27-06-2017
48.    
BHUIYAN SHAHJAHANM
28477/27-06-2017
49.    
ΜΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28491/27-06-2017
 
Επειδή οι ανωτέρω θέσεις είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες δεν απαιτείται κλήρωση και όλοι οι ανωτέρω αιτούντες θα συμμετέχουν στο πανηγύρι .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και το αριθμ. 1/2017 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης επιλογής δικαιούχων σε εμποροπανήγυρη
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/2017 πρακτικό της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη της 28ης και 29ης Ιουνίου 2017 στη Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου, όπως αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
         
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 237/ 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης