Έγκριση του με αριθμ. 2/2017 πρακτικού της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τις εμποροπανηγύρεις

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/27.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 238/2017
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση του με αριθμ. 2/2017 πρακτικού της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη την 30η Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2017, εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28003/23-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Κορδώσης Χρήστος,
9.Σούκουλης  Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
10. Ζήμος Κων/νος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ  (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του με αριθμ. 2/2017 πρακτικού της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη την 30η Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2017, εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. 2/2017 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της 30ης Ιουνίου και 1ης Ιουλίου 2016 στη Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου σύμφωνα με το οποίο έχουν υποβάλει αιτήσεις στην επιτροπή οι εξής ενδιαφερόμενοι :
1.                   Καζάκη Νικολέττα                             
2.                   Τζαβάρας  Παναγιώτης                                                                     
3.                   JohnbullEravbenagie                                                                       
4.                   Καραμπέρης Θεόδωρος                                                    
5.                   Μαρία Χρυσούλα Βασταρούχα                                        
Οι κατωτέρω είχαν καταθέσει τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά στις 27-6-2017
6.                    ROMY MD MORSHED                                                    
7.                   OMAR FARQUE                                                                                 
8.                   MD ABDUL RAHIM
9.                   behari skender
10.                KANANI FATBARDHA
Επειδή οι ανωτέρω θέσεις είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες δεν απαιτείται κλήρωση και όλοι οι ανωτέρω αιτούντες θα συμμετέχουν στο πανηγύρι .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και το αριθμ. 2/2017 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης επιλογής δικαιούχων σε εμποροπανήγυρη
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/2017 πρακτικό της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη της 30ης Ιουνίου και 1ης Ιουλίου 2017 στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου, όπως αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 238/ 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 06 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης