Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση εδαφικού τμήματος

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/27.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 239/2017

 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη Σταύρου Μπακλώρη του Νικολάου στο Ο.Τ. 704 σχεδίου πόλεως ‘’Μπαθαρίστρας – Δέλτα’’ Κορίνθου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28003/23-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Κορδώσης Χρήστος,
9.Σούκουλης  Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
10. Ζήμος Κων/νος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ  (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη Σταύρου Μπακλώρη του Νικολάου στο Ο.Τ. 704 σχεδίου πόλεως ‘’Μπαθαρίστρας – Δέλτα’’ Κορίνθου»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1. την αριθμ. πρωτ. 16272/1316/2017 αίτηση του κ. Μπακλώρη Σταύρου του Νικολάου και της Χριστίνας φερόμενου ιδιοκτήτη οικοπέδου που βρίσκεται εντός
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου  στο Ο.Τ. 704 με κωδικό κτηματογράφησης 0509026 από την οποία απομένει η τελική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 05 στο Ο.Τ. 704 επιφάνειας 205,43 τμ που φέρει ΚΑΕΚ 28 055 50 02 005/0/0, με την οποία ζητάει να προσκυρωθεί μέσω ΟΤΑ στην ιδιοκτησία του εδαφικό τμήμα από την όμορη ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0509023 επιφάνειας 4,69τ.μ. ως αναλογούν τίμημα υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
2. Το αριθ. πρωτ. 18838/οικ.1455/04-05-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, με τιμή προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ.) που θα καταβάλει ο φερόμενος ιδιοκτήτης κ. Μπακλώρης Σταύρος του Νικολάου και της Χριστίνας.
3. την αριθμ. 4/42/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 4,69τ.μ., στην ιδιοκτησία που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 704, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο κ. Μπακλώρης Σταύρος του Νικολάου και της Χριστίνας με τιμή μονάδος της προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120/τ.μ.) ορίζεται από το αριθ. πρωτ. 18838/οικ.1455/04-05-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 5 του αρθρ. 186 του Ν.3463/2006,  που θα καταβληθεί από τον ανωτέρω φερόμενο ιδιοκτήτη υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.   Την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 4,69τ.μ. στην ιδιοκτησία με αριθμό  κτηματογράφησης 0509026, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 704, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο κ. Μπακλώρης Σταύρος του Νικολάου και της Χριστίνας του εν λόγω οικοπέδου.
2.   Τον καθορισμό της τιμής μονάδος της προσκύρωσης σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ.) για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 4,69τ.μ. στην ιδιοκτησία του κ. Μπακλώρη Σταύρου του Νικολάου και της Χριστίνας, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 4,69τ.μ. * 120€/τ.μ. = 562,80€ συνολικά. 
 3. Τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 4,69 τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτησία.
4.   Την εξουσιοδότηση του κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα  και γενικά θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται για την υλοποίηση της παρούσας.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 239/ 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης