Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/27.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 240/2017
  
Θέμα 5ο Η.Δ.: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού» 
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28003/23-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Κορδώσης Χρήστος,
9.Σούκουλης  Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
10. Ζήμος Κων/νος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
                         
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ  (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.      την αριθμ. 15/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση αύλειου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού»προϋπολογισμού 12.619,80 € με Φ.Π.Α.,
2.      την αριθμ. 20/215/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του εν λόγω έργου στην εταιρεία «ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.»,
3.       το υπ’ αριθμ.  πρωτ. 58487/2015 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου.
4.   την αριθμ. 14/246/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου,
5.   την αριθμ. 274/01-08-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου,
6.   την αριθμ. 11/206/13-06-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου,
7.       το από 15-06-2017 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου
8.     την από 16-06-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα. Θεοδοσίου Αναστασία και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»
με κάτωθι στοιχεία:
          Ανάδοχος:ΑΤΡΕΑΣ ΑΤΕ.
          Χρηματοδότηση: 12.619,80 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.
          Προϋπολογισμός Μελέτης:12.619,80 EURO.
          Ύψος δαπάνης: 10.054,80€ + Φ.Π.Α. 23%: 2.312,60€=12.367,40€.
          Βεβαίωση περαίωσης: 04-03-2016.
          Τελική επιμέτρηση: 05-04-2016
          Επιβλέπουσα: Θεοδοσίου Αναστασία.
          Βάσει της υπ΄ αριθμ. 14/246/2016 απόφασης του Δ.Σ. Κορινθίων συγκροτήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου.
          Η προσωρινή παραλαβή του ανωτέρω έργου συντελέστηκε και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 27-7-2016.
          Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής με την υπ΄ αριθμ. 274/01-08-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
          Βάσει της υπ΄ αριθμ. 11/206/13-06-2017 απόφαση του Δ.Σ. Κορινθίων συγκροτήθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου,
          Η οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου συντελέστηκε και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 15-06-2017
Εισήγηση υπηρεσίας: Η υπηρεσία μας εισηγείται για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ» με αριθμό μελέτης 15/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 12.619,80 € (συμπ. Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
            
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 240/ 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης