Ονοματοδοσία οδών και πλατειών μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/27.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 242/2017
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Ονοματοδοσία οδών και πλατειών μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28003/23-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Κορδώσης Χρήστος,
9.Σούκουλης  Ανδρέας,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
10. Ζήμος Κων/νος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Πανταζής Βασίλειος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ  (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ονοματοδοσία οδών και πλατειών μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/2006:
«Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:
α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού- Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.
β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία»
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: α) την με αριθμ. 4/2015 απόφαση της Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη , β) την με αριθμ. 5/2016 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών , Οδών και Πλατειών Ν. Κορινθίας, πλην της οδού από οικία Μιχαήλ Ανδρέου έως κεντρικό δρόμο προς Κόρινθο , σε οδό «ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ» και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις αριθμ. 4/2015 και 5/2016 αποφάσεις της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννη και Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την ονομασία οδών και πλατειών στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο Χάρτη  με αύξουσα αριθμητική σειρά, ως εξής:
  
1.       Η Κεντρική Πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, σε Πλατεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ»
2.       Την πλατεία έμπροσθεν του Δημοτικού Καταστήματος, σε Πλατεία «ΙΕΡΕΑ ΡΩΜΕΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ»
3.       Την οδό από κεντρική αποθήκη έως τέρμα αποθήκης συνεταιρισμού, σε οδό «ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
4.       Την οδό από μικρή πλατεία έως Πνευματικό Κέντρο, σε οδό «ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»
5.       Την οδό από οικία Σούκουλη Σεραφείμ έως οικία Κεφάλα Παναγιώτη, σε οδό «25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ»  
6.       Την οδό από οικία Χρήστου Κριεμπάρδη έως οικόπεδο Κων/νου Δελή, σε οδό «28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ»
7.       Την οδό από οικία Ιωάννη Κεφάλα έως οικία Ανδρέου Αναστασίου , σε οδό «ΝΙΚΗΤΑΡΑ»
8.       Την οδό από οικία Κριεμπάρδη Σπυρίδωνα έως πηγάδι στη θέση ΄΄Σύκα΄΄, σε οδό «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ»
9.       Την οδό από οικία Κεφάλα Γεωργίου έως οικία Δημητρίου Σταμάτη, σε οδό «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ»
10.    Την οδό από Δημοτικό Κατάστημα έως πηγάδι ΄΄Πολυχρόνη΄΄, σε οδό  «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ»
11.    Την οδό από οικία Ιωάννη Τσόγκα έως οικία Σούκουλη Γεωργίου, σε οδό «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ»
12.    Την οδό από παιδική χαρά έως οικία Αναστασίου Κριεμπάρδη, σε οδό «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»
13.    Την οδό από οικία Κων/νου Σούκουλη έως οικία Αναστασίου Σούκουλη, σε οδό «ΚΑΝΑΡΗ»
14.    Την οδό από Κεντρική Πλατεία έως πηγάδι Πολυχρόνη΄΄, σε οδό «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ»
15.    Την οδό από οικία Σούκουλη Νικολάου έως οικία Δημητρίου Ζώγαλη, σε οδό «ΜΙΑΟΥΛΗ»
16.    Την οδό από οικία Γεωργίου Σταμάτη έως οικία Βασιλείου Φίλη, σε οδό «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ»
17.    Την οδό από οικία Φίλη Αναστασίου έως οικία Ανδρέου Χαράλαμπου, σε οδό «ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ»
18.    Την οδό από Κεντρική Πλατεία έως οικία Ζώγαλη Παντελή, σε οδό «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ»
19.    Την οδό από οικία Ανδρέου Κων/νου έως οικία Κυνηγάρη Αθανασίου, σε οδό «ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»
20.    Την οδό από οικία Σούκουλη Αναστασίου έως πηγάδι στη θέση ΄΄Σύκα΄΄, σε οδό «ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ»
21.    Την οδό από οικία Στέφη Αναστασίου έως δεξαμενή υδροδότησης, σε οδό «ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ»
22.    Την οδό από οικία Σούκουλη Κίμωνα έως οικία Θεοφάνη Κεφάλα, σε οδό «ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»
23.    Την οδό από οικία Σούκουλη Αναστασίου έως Γήπεδο, σε οδό «ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
24.    Την οδό από Παιδική Χαρά έως οικόπεδο Κων/νου Δελή, σε οδό «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ»
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 242/ 2017.
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  12 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης