Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/27.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 245/2017

 
 Θέμα 10ο Η.Δ.: «Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28003/23-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Κορδώσης Χρήστος,
9.Σούκουλης  Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
10. Ζήμος Κων/νος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ  (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 26275/13-06-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 «Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρο 174 Ν. 3463/2006).
Έπειτα από αιτήσεις δημοτών, εισηγούμαστε τις παρακάτω διαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας:
1)   Του οφειλέτη Καμπούρογλου Δημήτριου του Εμμανουήλ (κωδ. οφ. Λ10808) ποσό 18,63 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Κάτω Άσσου, ετών 2009 έως και 2011 (6,21 € αντίστοιχα σε κάθε έτος), για οικόπεδο 514 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 2530, το οποίο έχει πουληθεί ήδη από την 12-09-2008 στον Κομποθέκρα Μαρίνο του Κων/νου (κωδ. οφ. 143361), στον οποίο και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
2)   Του οφειλέτη Κλωνή Βασίλειου του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ3821) ποσό 58,04 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Κάτω Άσσου, ετών 2007 έως και 2010 (14,54 € για το έτος 2008 & 14,50 € για τα υπόλοιπα έτη), για οικόπεδο 773,92 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 2198, το οποίο έχει πουληθεί ήδη από την 02-03-2006 στους Σκάζα Σωτήριο του Γεωργίου (κωδ. οφ. 141470) και Σκάζα Άννα του Ιωάννη (κωδ. οφ. 141471), στους οποίους και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
3)   Της οφειλέτριας Βλάσση Αναστασίας του Ιωάννη (κωδ. οφ. 604) ποσό 76,03 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Λεχαίου, ετών 2007 έως και 2014 (9,53 € για το έτος 2008 & 9,50 € για τα υπόλοιπα έτη), για οικόπεδο 524 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 3735, το οποίο έχει πουληθεί, σύμφωνα με προφορική υπόδειξη της, από το έτος 2007 στον Μαρλαγκούτσο Θεοφάνη του Μιχαήλ (κωδ. οφ. Λ11841), στον οποίο και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
4)   Των οφειλετών Φρυγανιώτης Απόστολος & λοιποί κληρονόμοι (κωδ. οφ. Λ10256) ποσό 82,08 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Λεχαίου, ετών 2005 έως και 2011 (11,76 € για το έτος 2008 & 11,72 € για τα υπόλοιπα έτη), για οικόπεδο 515,20 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 3591, το οποίο έχει πουληθεί ήδη από την 31-12-2002 στον Βαλίρη Γεώργιο του Χρήστου (κωδ. οφ. Λ5317), στον οποίο και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
5)   Της οφειλέτριας Λαγουδή Μαρίας του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ4074) ποσό 57,96 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Άσσου, ετών 2001 έως και 2011 (4,70 € για το έτος 2001 – 4,62 € για το έτος 2002 – 5,10 € για το έτος 2003 – 5,45 € για τα έτη 2004 & 2008 – 5,44 € για τα υπόλοιπα έτη), για οικόπεδο 450 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 1193, το οποίο έχει πουληθεί, σύμφωνα με προφορική υπόδειξη της, από το έτος 2001 στην Καραμπέτσου Σπυριδούλα του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ3498), στην οποία και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
6)   Του οφειλέτη Λεβέντη Μιχαήλ του Αντωνίου (κωδ. οφ. Λ1038) ποσό 67,99 € από το ποσό των 108,79 € που βεβαιώθηκε στον χρηματικό κατάλογο της Τ.Κ. Περιγιαλίου έτους 2011, για οικόπεδο 3.500 τ.μ. εντός του οποίου βρίσκεται ηλεκτροδοτούμενη οικία 210 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 4131, λόγω μη σωστής δήλωσης της επιφάνειας του οικοπέδου και της οικίας.
7)   Του οφειλέτη Αθανασίου Αθανάσιου του Κων/νου (κωδ. οφ. Λ1426) ποσό 0,97 € που βεβαιώθηκε στον χρηματικό κατάλογο της Δ.Κ. Λεχαίου έτους 2011, για μη ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα 100 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 3006, διότι το συγκεκριμένο κτίσμα χρεώνεται ήδη με κωδικό ακινήτου 7019.
8)   Της οφειλέτριας Νικολάου Δήμητρας του Στυλιανού (κωδ. οφ. 141197) ποσό 7,62 € από το ποσό των 47,44 € που βεβαιώθηκε στον χρηματικό κατάλογο της Δ.Κ. Άσσου έτους 2011, διότι εκ παραδρομής χρεώθηκε για οικόπεδο 3.924,32 τ.μ. αντί των ορθών 3294,32 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 6843.
9)   Της οφειλέτριας Παπαδοπούλου Δέσποινας του Δημητρίου (κωδ. οφ. Λ12451) ποσό 9,65 € που βεβαιώθηκε στον χρηματικό κατάλογο της Δ.Κ. Άσσου έτους 2011, για οικόπεδο 531 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 6773, διότι το συγκεκριμένο οικόπεδο χρεώνεται ήδη με κωδικό ακινήτου 2604.
10)       Του οφειλέτη Ροντζιώκου Νικόλαου του Παναγιώτη (κωδ. οφ. Λ3356) ποσό 6,04 € που βεβαιώθηκε στον χρηματικό κατάλογο της Δ.Κ. Άσσου έτους 2011, για οικόπεδο 500 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 1323, διότι σύμφωνα με το Ε9 έτους 2011 που προσκόμισε δεν έχει καμία ιδιοκτησία εντός οικισμού της Δ.Κ. Άσσου.
11)       Του οφειλέτη Πρέκα Κλεάνθη του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ549) ποσό 19,83 € από το ποσό των 94,29 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Άσσου, ετών 2012 έως και 2014 (ποσό 6,61 € από το ποσό των 31,43 € για κάθε έτος), για οικόπεδο 2.622 τ.μ. εντός του οποίου βρίσκεται ηλεκτροδοτούμενη οικία 87 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 1312, λόγω μη σωστής δήλωσης της επιφάνειας του οικοπέδου και της οικίας.
12)       Του οφειλέτη Λινάρδου Βασίλειου του Γεωργίου (κωδ. οφ. Λ381) ποσό 46,73 € από το ποσό των 49,15 € που βεβαιώθηκε στον χρηματικό κατάλογο της Δ.Κ. Άσσου έτους 2011, για οικόπεδο 4.064,41 τ.μ. εντός του οποίου βρίσκεται ηλεκτροδοτούμενη οικία 220 τ.μ. και μη ηλεκτροδοτούμενη οικία 250 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 1214, λόγω μη σωστής δήλωσης της επιφάνειας του οικοπέδου και των οικιών. Επίσης στον ίδιο οφειλέτη, ποσό 1,21 € που βεβαιώθηκε στον χρηματικό κατάλογο της Δ.Κ. Άσσου έτους 2011, για οικόπεδο 100 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 1537, διότι το συγκεκριμένο οικόπεδο χρεώνεται ήδη με κωδικό ακινήτου 1214. Τα ανωτέρω ακίνητα χρεώνονται πλέον από το έτος 2012 στην Αρβανίτη Γεωργία του Αθανασίου λόγω αποδοχής κληρονομιάς.
13)        Της οφειλέτριας Ανδρικοπούλου Αθανασίας του Αθανασίου (κωδ. οφ. Λ2826) ποσό 44,07 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Περιγιαλίου, ετών 2011 έως 2014 (14,69 € αντίστοιχα σε κάθε έτος), για οικόπεδο 1.215 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 4049, διότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι εκτός οικισμού σύμφωνα με το Ε9 που προσκόμισε.
14)       Του οφειλέτη Τζίνια Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου (κωδ. οφ. Λ1333) ποσό 306,26 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Περιγιαλίου, ετών 2011 έως 2014 (16,16 € για το έτος 2011 & 96,70 € αντίστοιχα στα υπόλοιπα έτη), για οικόπεδο 4.000 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 6139, διότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι εκτός οικισμού σύμφωνα με το Ε9 που προσκόμισε.
15)        Του οφειλέτη Aργυρόπουλου Βασίλειου του Σωτηρίου (κωδ. οφ. Λ38) ποσό 13,98 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Άσσου, ετών 2012 έως και 2014 (2,30 € & 2,36 € κάθε έτος), για οικόπεδα 126,74 τ.μ. και 129,94 τ.μ. με κωδικούς ακινήτων 6717 και 6718, τα οποία έχουν μεταβιβασθεί στον γιο του Αργυρόπουλο Σωτήριο του Βασιλείου (κωδ. οφ. 141179) και ο οποίος ήδη χρεώνεται.
16)        Του οφειλέτη Κωνσταντόπουλου Αθανάσιου του Παναγιώτη (κωδ. οφ. Λ4126) ποσό 32,04 € από το ποσό των 48,36 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Περιγιαλίου, ετών 2011 έως και 2014 (ποσό 8,01 € από το ποσό των 12,09 € για κάθε έτος), για οικόπεδο 500 τ.μ. εντός του οποίου βρίσκεται ηλεκτροδοτούμενη οικία 159 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 4126, λόγω μη σωστής δήλωσης της επιφάνειας του οικοπέδου και της οικίας.
17)        Της οφειλέτριας Μπιζάκη Μαρίας του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ5124) ποσό 31,20 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Κάτω Άσσου, ετών 2012 έως και 2014 (10,40 για κάθε έτος), για οικόπεδο 860 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 2423, το οποίο έχει πουληθεί ήδη από την 01-11-2010 στον Κάχρο Παναγιώτη του Ιωάννη (κωδ. οφ. 140978), ο οποίος χρεώνεται ήδη με τον κωδικό ακινήτου 6158.
18)        Του οφειλέτη Λαδά Αθανάσιου του Παναγιώτη (κωδ. οφ. Λ11206) ποσό 22,25 € από το ποσό των  25,04 € που βεβαιώθηκε στον χρηματικό κατάλογο της Τ.Κ. Περιγιαλίου έτους 2011, για οικόπεδο εκτός οικισμού επιφανείας 2.044,10 τ.μ., εντός του οποίου βρίσκεται ηλεκτροδο-τούμενη οικία 115,60 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 2356, λόγω μη σωστής δήλωσης της επιφάνειας του οικοπέδου και της οικίας.
19)        Του οφειλέτη Λουκά Ιωάννη του Δημητρίου (κωδ. οφ. Λ11740) ποσό 25,17 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Λεχαίου, ετών 2012 έως και 2014 (ποσό 8,39 € για κάθε έτος), για οικόπεδο 768 τ.μ. εντός του οποίου βρίσκεται ηλεκτροδοτούμενη οικία συνολικής επιφάνειας 276,32 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 3779, λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.
20)                Του οφειλέτη Καντζάβελου Παναγιώτη του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ4776) ποσό 108,96 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Κάτω Άσσου, ετών 2011 έως και 2014 (27,24 € αντίστοιχα σε κάθε έτος), για οικόπεδο 1.502 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 2555, το οποίο έχει κατατμηθεί και πουληθεί ήδη από την 17-05-2005 στους Νικολόπουλο Ανάργυρο του Δημητρίου (κωδ. οφ. Λ3241), Νικολόπουλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου (κωδ. οφ. Λ11863), Καραμπαγιά Θεόδωρο του Ηλία (κωδ. οφ. 144053) και Παππά Ελένη του Σπύρου (κωδ. οφ. 144054) στους οποίους και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
21)                Του οφειλέτη Σούκουλη Κωνσταντίνου του Χρήστου (κωδ. οφ. Λ1279) ποσό 36,68 € από το ποσό των 72,52 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Κ. Άσσου, ετών 2011 έως και 2014 (9,17 € αντίστοιχα σε κάθε έτος), για οικόπεδο 505,74 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 1333, το οποίο έχει κατατμηθεί και πουληθεί ήδη από την 15-03-2005 στον Κωνσταντίνου Ανδρέα του Περικλή (κωδ. οφ. 47149) στον οποίο και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
22)        Του οφειλέτη Τσάκωνα Θεόδωρου του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ11010) ποσό 195,44 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Περιγιαλίου, ετών 2011 έως και 2014 (48,86 € αντίστοιχα σε κάθε έτος), για οικόπεδο 2.021 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 4893, το οποίο έχει  πουληθεί ήδη από την 14-05-2010 στον Καπετάνιο Ευάγγελο του Παναγιώτη (κωδ. οφ. 144093) στον οποίο και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
23)        Της οφειλέτριας Κυρμούτζου Αθηνάς του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ2763) ποσό 45,17 € από το ποσό των 66,45 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Περιγιαλίου ετών 2010 & 2012 έως 2014 (ποσό 6,83 € το 2010, 12,79 € το 2012 & 2013, 12,76 € το 2014), για οικόπεδο επιφανείας 400 τ.μ., εντός του οποίου βρίσκεται ηλεκτροδοτούμενη οικία 82 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 3808, λόγω μη σωστής δήλωσης της επιφάνειας του οικοπέδου και της οικίας.
24)        Της οφειλέτριας Μαρίνη Αναστασίας του Γεωργίου (κωδ. οφ. 140904) ποσό 12,88 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Περιγιαλίου ετών 2011 έως 2014, για οικόπεδο επιφανείας 200 τ.μ., εντός του οποίου βρίσκονται ηλεκτροδοτούμενες οικίες συνολικής επιφάνειας 270,46 τ.μ.,  με κωδικούς ακινήτων 6129 & 6130, λόγω μη σωστής δήλωσης της επιφάνειας του οικοπέδου και της οικίας.
25)        Του οφειλέτη Λουμάνη Σπύρου του Παναγιώτη (κωδ. οφ. Λ1050) ποσό 66,66 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Περιγιαλίου, ετών 2012 έως και 2014 (22,22 € αντίστοιχα σε κάθε έτος), για οικόπεδο 1838 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 4404, το οποίο έχει  πουληθεί ήδη από την 07-06-2010 στους Μακαριάδη Συμεών του Ιορδάνη (κωδ. οφ. 132640) και Μακαριάδη Ευθύμιο του Ιορδάνη (κωδ. οφ. 132641) στους οποίους και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
26)        Της οφειλέτριας Λουμάνη Ειρήνης του Ιωάννη (κωδ. οφ. Λ11688) ποσό 84,20 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Περιγιαλίου, ετών 2011 έως και 2014 (21,05 € αντίστοιχα σε κάθε έτος), για οικόπεδο 1741 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 4417, το οποίο έχει  πουληθεί ήδη από την 08-10-2009 στους Παπά Γιάννη του Χρήστου (κωδ. οφ. Λ10980),  Μήτρο Θύμιο του Νάσο (κωδ. οφ. 31459), Μήτρο Πανωραία του Σπύρο (κωδ. οφ. 95822) και Μήτρο Χριστίνα του Σπύρο (κωδ. οφ. 131162) στους οποίους και θα χρεωθεί το ποσό αυτό.
27)        Του οφειλέτη Κοτσοβού Θεόφιλου του Ευαγγέλου (κωδ. οφ. Λ3488) ποσό 12,16 € που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Τ.Κ. Κάτω Άσσου, ετών 2013 και 2014 (6,08 € αντίστοιχα σε κάθε έτος), για οικόπεδο 251,54 τ.μ. με κωδικό ακινήτου 8087, διότι χρεώνεται ήδη για την ιδιοκτησία του με τον κωδικό ακινήτου 7113.
28)        Με την αρ. πρωτ. 20981/11.05.2017 αίτησή της, η κα Κουτσογιάννη Άννα  με κωδ. 58404 (αρ. χρέους 341), ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5418 για το έτος 2014, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ως μη ηλεκτροδοτούμενο. Το ακίνητο ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31605724 &  το ΤΑΠ πληρωνόταν μέσω του λογ/σμού της ΔΕΗ από 16.04.2013.
29)        Με την αρ. πρωτ. 22923/25.05.2017 αίτησή της, η κα Γόγολα Μαρία του Βλασίου, ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί στον Γόγολα Βλάσιο του Αλεξάνδρου, με κωδ. 132200 (αρ. χρέους 83, 84, 87 & 88) για τα ακίνητα με κωδ. 4773 & 4775, για τα έτη 2010 & 2011, διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ως μη ηλεκτροδοτούμενο. Το ακίνητο ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αρ. παροχής 31530375 & το ΤΑΠ πληρωνόταν μέσω του λογ/σμού της ΔΕΗ από το έτος 1950.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την υπ΄ αριθμ.  26275/13-06-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 174 § 1δ  του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1.       Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 2530   ο κ. Καμπούρογλου Δημήτριος με κωδικό οφειλής Λ10808 για τα έτη 2009 έως και  2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
2.       Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 2198   ο κ. Κλωνής Βασίλειος με κωδικό οφειλής Λ3821 για τα έτη 2007 έως και  2010, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
3.       Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 3735   η κα. Βλάσση Αναστασία με κωδικό οφειλής 604 για τα έτη 2007 έως και  2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
4.       Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 3591   οι κ.κ. Φρυγανιώτης Απόστολος και λοιποί κληρονόμοι με κωδικό οφειλής Λ10256 για τα έτη 2005 έως και  2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
5.       Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 1193   η κα. Λαγουδή Μαρία με κωδικό οφειλής Λ4074 για τα έτη 2001 έως και  2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
6.       Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 4131   ο κ. Λεβέντης Μιχαήλ με κωδικό οφειλής Λ1038 για το έτος 2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
7.       Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 3006  ο κ. Αθανασίου Αθανάσιος με κωδικό οφειλής Λ1426 για το έτος 2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
8.       Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 6843   η κα. Νικολάου Δήμητρα με κωδικό οφειλής 141197 για το έτος 2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
9.       Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 6773   η κα. Παπαδοπούλου Δέσποινα με κωδικό οφειλής Λ12451 για το έτος 2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
10.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 1323   ο κ. Ροντζιώκος Νικόλαος με κωδικό οφειλής Λ3356 για το έτος 2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
11.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 1312   ο κ. Πρέκας Κλέανθης με κωδικό οφειλής Λ549 για τα έτη 2012 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
12.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδικούς 1214  και 1537 αντίστοιχα ο κ. Λινάρδος Βασίλειος με κωδικό οφειλής Λ381 για το έτος 2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
13.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 4049  η κα. Ανδρικοπούλου Αθανασία με κωδικό οφειλής Λ2826 για τα έτη 2011 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
14.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 6139  ο κ. Τζίνιας Κωνσταντίνος  με κωδικό οφειλής Λ1333 για τα έτη 2011 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
15.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδικούς 6717 και 6718 αντίστοιχα ο κ. Αργυρόπουλος Βασίλειος με κωδικό οφειλής Λ38 για τα έτη 2012 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
16.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 4126  ο κ. Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος με κωδικό οφειλής Λ4126 για τα έτη 2011 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
17.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 2423  η κα. Μπιζάκη Μαρία με κωδικό οφειλής Λ5124 για τα έτη 2012 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
18.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδικό 2356  ο κ. Λαδάς Αθανάσιος με κωδικό οφειλής Λ11206 για το έτος 2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
19.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 3779  ο κ. Λουκάς Ιωάννης με κωδικό οφειλής Λ11740 για τα έτη 2012 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
20.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 2555  ο κ. Καντζάβελος Παναγιώτης με κωδικό οφειλής Λ4776 για τα έτη 2011 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
21.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 1333  ο κ. Σούκουλης Κωνσταντίνος με κωδικό οφειλής Λ1279 για τα έτη 2011 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
22.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 4893 ο κ. Τσάκωνας Θεόδωρος με κωδικό οφειλής Λ11010 για τα έτη 2011 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
23.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 3808  η κα. Κυρμούτζου Αθηνά με κωδικό οφειλής Λ2763 για τα έτη 2010 και 2012 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
24.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδικούς 6129 και 6130  η κα. Μαρίνη Αναστασία με κωδικό οφειλής Λ140904 για τα έτη 2011 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
25.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 4404  ο κ. Λουμάνης Σπύρος με κωδικό οφειλής Λ1050 για τα έτη 2012 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
26.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 4417  η κα. Λουμάνη Ειρήνη με κωδικό οφειλής Λ11688 για τα έτη 2011 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
27.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 8087  ο κ. Κοτσοβός Θεόφιλος με κωδικό οφειλής Λ3488 για τα έτη 2013 έως και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
28.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδικό 5418  η κα. Κουτσογιάννη Άννα με κωδικό οφειλής 58404 (αρ. χρέους 341) για το έτος 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
29.    Την διαγραφή ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδικούς 4773 και 4775  ο κ. Γόγολας Βλάσιος με κωδικό οφειλής 132200 (αρ. χρέους 83, 84, 87 και 88) για τα έτη 2010 και 2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
          Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 245/ 2017.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης