Επιστροφή ή συμψηφισμός καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/27.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 246/2017
 
Θέμα 11ο Η.Δ.: «Επιστροφή ή συμψηφισμός καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων»
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28003/23-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Κορδώσης Χρήστος,
9.Σούκουλης  Ανδρέας,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
10. Ζήμος Κων/νος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Πανταζής Βασίλειος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ  (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιστροφή ή συμψηφισμός καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 23-6-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , Τμήμα Εσόδων, η οποία καθ΄όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας μας διαβίβασε με έγγραφά της, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενήργησε, την ανάγκη επιστροφής καταβληθέντων ποσών που προέρχονται από εισπραχθέντα προνοιακά επιδόματα για τους κάτωθι λαβόντες:   
1. Με το αρ. πρωτ. 23321/29-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού αναφέρεται ότι κατατέθηκε εκ παραδρομής στον Κ.Κ. το ποσό των 4.216,00 € από το πρόγραμμα ΒΝΚ ενώ θα έπρεπε να κατατεθεί το ποσό των 3.756,00 € από το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας. Έτσι θα παρακρατηθεί το ποσό των 460,00 € με συμψηφισμό.
2. Με το αρ. πρωτ. 23780/30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού αναφέρεται ότι κατατέθηκε εκ παραδρομής στην Δ.Ν. το ποσό των 702,60 € από το πρόγραμμα ΒΝΚ ενώ θα έπρεπε να κατατεθεί το ποσό των 417,33 € από το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας. Έτσι θα παρακρατηθεί το ποσό των 285,27 € με συμψηφισμό.
3.  Με  το αρ. πρωτ.  23781/30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού αναφέρεται ότι κατατέθηκε εκ παραδρομής στην Φ.Ε. το ποσό των 1.054,00 € από το πρόγραμμα ΒΝΚ ενώ θα έπρεπε να κατατεθεί το ποσό των 626,00 € από το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας. Έτσι θα παρακρατηθεί το ποσό των  428,00 € με συμψηφισμό.
4. Με  το αρ. πρωτ.  23785/30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού αναφέρεται ότι κατατέθηκε εκ παραδρομής στην Κ. Δ. το ποσό των 1.054,00 € από το πρόγραμμα ΒΝΚ ενώ θα έπρεπε να κατατεθεί το ποσό των 626,00 € από το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας. Έτσι θα παρακρατηθεί το ποσό των  428,00 € με συμψηφισμό.
5.  Με το αρ. πρωτ. 23787/30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού αναφέρεται ότι κατατέθηκε εκ παραδρομής στην Σ. Μ-Σ. το ποσό των 26.350,00 € από το πρόγραμμα ΒΝΚ ενώ θα έπρεπε να κατατεθεί το ποσό των 17.528,00 € από το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας. Έτσι θα παρακρατηθεί το ποσό των  8.822,00 € με συμψηφισμό.
6.  Με το αρ. πρωτ. 24028/31.05.2017 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού αναφέρεται ότι κατατέθηκε εκ παραδρομής στον Σ.Ι. το ποσό των 26.350,00 από το πρόγραμμα ΒΝΚ ενώ θα έπρεπε να κατατεθεί το ποσό των 17.528,00 € από το πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας. Έτσι θα παρακρατηθεί το ποσό των  8.822,00 € με συμψηφισμό.
7. Με το αρ. πρωτ. 22004/22.05.2017 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού αναφέρεται ότι κατατέθηκε εκ παραδρομής στην Π.Π. το ποσό των 19.312,03 €. Με την . πρωτ. 16208/21-04-2017 απόφαση έγινε διαγραφή από το μητρώο οικονομικής ενίσχυσης  της Π.Π.  Το ποσό θα επιστραφεί από την ανωτέρω.
8. Με το αρ. πρωτ. 25076/07.06.2017 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού αναφέρεται ότι κατατέθηκε εκ παραδρομής στον θανόντα Δ.Α. το ποσό των 114,76 €. Με την . πρωτ. 20393/07-06-2017 απόφαση έγινε διαγραφή από το μητρώο οικονομικής ενίσχυσης  της Δ.Α.  Το ποσό θα επιστραφεί από την σύζυγο του ανωτέρω Ν.Μ.
 
Οι ανωτέρω λαβόντες εμφανίζονται μόνο με τα αρχικά γράμματα λόγω προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά στοιχεία των υπόχρεων βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας.
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
·   Του άρθρου 26 παρ. 2 του ΝΔ 318/69 σύμφωνα με τις οποίες χρηματικά ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα αναζητούνται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
·     Του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 4331/2015 το ποίο αναφέρει ότι αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκα ν ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά οικονομικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε αναζήτηση αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ανωτέρω ποσών που προέρχονται από εισπραχθέντα προνοιακά επιδόματα>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 26 § 2 του Π.Δ. 318/69 και του άρθρου 1 § 4 του Ν. 4331/2015, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.       Την επιστροφή με συμψηφισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων συνολικού ποσού 460,00 € από τον Κ.Κ., σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 23321/29-5-2017  έγγραφο της Πρόνοιας.
2.       Την επιστροφή με συμψηφισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων συνολικού ποσού 285,27 €, από την Δ.Ν., σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 23780/30.05.2017 έγγραφο της Πρόνοιας
3.       Την επιστροφή με συμψηφισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων συνολικού ποσού 428,00 €, από την Φ.Ε., σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 23781/30.05.2017 έγγραφο της Πρόνοιας
4.       Την επιστροφή  με συμψηφισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων συνολικού ποσού 428,00 €, από τον Κ.Δ., σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 23785/30.05.2017 έγγραφο της Πρόνοιας
5.       Την επιστροφή με συμψηφισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων συνολικού ποσού 8.822,00 €, από την Σ. Μ-Σ., σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 23787/30.05.2017 έγγραφο της Πρόνοιας.
6.       Την επιστροφή με συμψηφισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων συνολικού ποσού 8.822,00 €, από τον Σ.Ι. , σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 24028/31.05.2017 έγγραφο της Πρόνοιας.
7.       Την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων συνολικού ποσού 19.312,03 €, από την Π.Π., σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 22004/22.05.2017 έγγραφο της Πρόνοιας
8.       Την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων συνολικού ποσού 114,76 €, από την Ν.Μ., σύζυγο του δικαιούχου θανόντα Δ.Α., σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 25076/07.06.2017 6 έγγραφο της Πρόνοιας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 246/ 2017.
 
    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης