Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/27.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 248/2017
 
 Θέμα 13ο Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη» 
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28003/23-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Κορδώσης Χρήστος,
9.Σούκουλης  Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
10. Ζήμος Κων/νος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ  (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη»
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 27937/23-06-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει την «5η Χορευτική Συνάντηση» το Σάββατο 19 Αυγούστου 2017 και ώρα 21:00,  στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη.
 
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν:
·         Τα χορευτικά τμήματα  νέων  και ενηλίκων του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αθικίων,
·         Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχ. Κλεωνών  και
·         Το χορευτικό τμήμα του  Πολιτιστικού Συλλόγου Κλένιας «Ο Άγιος Παντελεήμονας».
 
Πρόκειται για μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της, ποσού έως 300,00€ πλέον  Φ.Π.Α.
2. Κατασκευή εξέδρας, ποσού έως 300,00€ πλέον Φ.Π.Α.
3. Παράθεση μπουφέ για 200 άτομα, ποσού έως 540,00€ πλέον Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.140,00€ πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση της εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη, β) με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.140,00 πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 27937/23-06-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Παρτσινέβελου Κων/νου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.140,00 πλέον Φ.Π.Α. για την διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων της «5ης Χορευτικής Συνάντησης» στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη,που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Αυγούστου 2017.
 
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
   1. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της, ποσού 300,00€ πλέον Φ.Π.Α.
   2. Κατασκευή εξέδρας, ποσού 300,00€ πλέον Φ.Π.Α.
   3. Παράθεση μπουφέ για 200 άτομα, ποσού 540,00€ πλέον Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 1.140,00€ πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.140,00€ πλέον Φ.Π.Α.
            
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 248/ 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης