Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/27.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 249/2017
 
Θέμα 14ο Η.Δ.: «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας»
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28003/23-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
6. Βλάσσης Δημήτριος
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Κορδώσης Χρήστος
9.Σούκουλης  Ανδρέας,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
10. Ζήμος Κων/νος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Πανταζής Βασίλειος,προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ  (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςμε τίτλο «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, πρόκειται να διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας, στο Σοφικό Κορινθίας στις 15 και 22.07.2017.
 
Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν:
 
1.             Το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017:
·         ο πολιτιστικός Σύλλογος Σολυγείας, η «Πολιτιστική Παρέμβαση»,
·         ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου,
·         ο πολιτιστικός Σύλλογος Ξυλοκέριζας,
·         το χορευτικό τμήμα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας,
·         ο χορευτικός όμιλος «Ανάληψη» Ελασσόνας,
·         το Λύκειο Ελληνίδων Μεγάρων.
 
2. Το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017:
·         ο πολιτιστικός Σύλλογος Σολυγείας, η «Πολιτιστική Παρέμβαση»,
·         ο μουσικοχορευτικός Όμιλος Μολάων «Οι Μύλοι»,
·         ο χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου,
·         ο πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας «Άγιος Παντελεήμων»,
·         η Λαογραφική Στέγη Κορίνθου,
·         η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου,
·         ο Σύλλογος Κρητών Κορινθίας «Ο Ψηλορείτης»,
·         ο Σύλλογος Κρητών, «Δικταίοι Καστρινοί» μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων,
·         ο χορευτικός Σύλλογος Αλμυρής «Οι φίλοι της Παράδοσης»,
·         το χορευτικό τμήμα Αθικίων.
 
Για τη διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις  ακόλουθες δαπάνες:
 
1. Ηχητική – φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, ποσού έως  900,00€  πλέον Φ.Π.Α.         
2.       Εργασίες κατασκευής εξέδρας και σκηνικών, ποσού έως 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
3.        
3. Παράθεση μπουφέστους προσκεκλημένους των εκδηλώσεων, ήτοι:
·         190 άτομα την 15.07.2017 και
·         260 άτομα την 22.07.2017,
συνολικού ποσού έως 1.215,00€ πλέον Φ.Π.Α.
4. Την προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες-προσκλήσεις) και αναμνηστικών δώρων για τους συμμετέχοντες συλλόγους, ποσού έως 344,00€ πλέον Φ.Π.Α.
5. Μεταφορά με λεωφορείο των μελών του χορευτικού συγκροτήματος του Λυκείου Ελληνίδων Μεγάρων, από τα Μέγαρα στο Σοφικό την 15.07.2017, ποσού έως 169,40€ πλέον Φ.Π.Α.
6. Διαμονή σε ξενοδοχείο την 22.07.2017 με παροχή πρωινού για τα μέλη του Μουσικοχορευτικού Ομίλου των Μολάων, ήτοι 24 άτομα, σε πέντε (5) τετράκλινα, ένα (1) τρίκλινο και ένα (1) μονόκλινο δωμάτιο, ποσού έως 541,83€ πλέον Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 5.170,23€ πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 5.170,23€πλέον Φ.Π.Α. € σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος
Σημειώνεται ότι πρόκειται για πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέονται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, τις δαπάνες των οποίων μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν.3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας,στο Σοφικό Κορινθίας, στις 15 και 22 Ιουλίου 2017, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι: Σολυγείας (Πολιτιστική Παρέμβαση),  Κλένιας (Άγιος Παντελεήμων), η Λαογραφική Στέγη Κορίνθου, η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου, ο Σύλλογος Κρητών Κορινθίας «Ο Ψηλορείτης», ο Σύλλογος Κρητών, «Δικταίοι Καστρινοί» μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, ο Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Ξυλοκέριζας καθώς και τα χορευτικά τμήματα  του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, ο χορευτικός όμιλος «Ανάληψη» Ελασσόνας, το Λύκειο Ελληνίδων Μεγάρων, ο χορευτικός Σύλλογος Αλμυρής «Οι φίλοι της Παράδοσης», το χορευτικό τμήμα Αθικίων, ο μουσικοχορευτικός Όμιλος Μολάων «Οι Μύλοι» και  ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού ΣχολείουΚορίνθου.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
1. Το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017:
·         ο πολιτιστικός Σύλλογος Σολυγείας, η «Πολιτιστική Παρέμβαση»,
·         ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου,
·         ο πολιτιστικός Σύλλογος Ξυλοκέριζας,
·         το χορευτικό τμήμα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας,
·         ο χορευτικός όμιλος «Ανάληψη» Ελασσόνας,
·         το Λύκειο Ελληνίδων Μεγάρων.
 
 2. Το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017:
·         ο πολιτιστικός Σύλλογος Σολυγείας, η «Πολιτιστική Παρέμβαση»,
·         ο μουσικοχορευτικός Όμιλος Μολάων «Οι Μύλοι»,
·         ο χορευτικός Όμιλος Χιλιομοδίου,
·         ο πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας «Άγιος Παντελεήμων»,
·         η Λαογραφική Στέγη Κορίνθου,
·         η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου,
·         ο Σύλλογος Κρητών Κορινθίας «Ο Ψηλορείτης»,
·         ο Σύλλογος Κρητών, «Δικταίοι Καστρινοί» μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων,
·         ο χορευτικός Σύλλογος Αλμυρής «Οι φίλοι της Παράδοσης»,
              ·         το χορευτικό τμήμα Αθικίων.
Εγκρίνει ποσό 5.170,23€ πλέον Φ.Π.Α.για την υλοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για:
1. Ηχητική – φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, ποσού έως  900,00€  πλέον Φ.Π.Α.         
2. Εργασίες κατασκευής εξέδρας και σκηνικών, ποσού έως 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
3. Παράθεση μπουφέστους προσκεκλημένους των εκδηλώσεων, ήτοι:
·         190 άτομα την 15.07.2017 και
·         260 άτομα την 22.07.2017,
συνολικού ποσού έως 1.215,00€ πλέον Φ.Π.Α.
4. Την προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες-προσκλήσεις) και αναμνηστικών δώρων για τους συμμετέχοντες συλλόγους, ποσού έως 344,00€ πλέον Φ.Π.Α.
5. Μεταφορά με λεωφορείο των μελών του χορευτικού συγκροτήματος του Λυκείου Ελληνίδων Μεγάρων, από τα Μέγαρα στο Σοφικό την 15.07.2017, ποσού έως 169,40€ πλέον Φ.Π.Α.
6. Διαμονή σε ξενοδοχείο την 22.07.2017 με παροχή πρωινού για τα μέλη του Μουσικοχορευτικού Ομίλου των Μολάων, ήτοι 24 άτομα, σε πέντε (5) τετράκλινα, ένα (1) τρίκλινο και ένα (1) μονόκλινο δωμάτιο, ποσού έως 541,83€ πλέον Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 5.170,23€ πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 5.170,23€ πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 249/ 2017.
 
 Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης