Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/18.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 254/2017

 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητείας ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο κορινθίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018-2019» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31259/14-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
11.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
19.    Σούκουλης  Ανδρέας
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Καρασάββας Ιωάννης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
 
1. Μελέτης Χρήστος,
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Μπάκουλης Δημήτριος
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητείας ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο κορινθίων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018-2019» επειδή πρέπει μέχρι 1-8-2017 η απόφαση να σταλεί ηλεκτρονικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄αυτού. 
Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο ανωτέρω  θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
Α Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1161/29-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  κατά το σχολικό έτος 2017-2018, το ανωτέρω Υπουργείο από κοινού με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα εφαρμόσουν Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητάς τους.
Α) Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και, παράλληλα «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες στον εργοδότη.
Β) Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η διάρκεια φοίτησης είναι 2 σχολικά έτη, δηλαδή 4 εξάμηνα. Το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται ταυτόχρονα με Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία, στους χώρους των επιχειρήσεων. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης – Μαθητείας είναι ίση με το χρόνο φοίτησης, δηλαδή έως 20 μήνες και πραγματοποιείται για 4 ή 5 μέρες την εβδομάδα για 6 ώρες την ημέρα.
Γ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν διάρκεια φοίτησης 5 εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο δύναται να είναι εξάμηνο Μαθητείας. Η συνολική διάρκεια της μαθητείας ανέρχεται σε 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης στη δομή και 768 ώρες στο χώρο εργασίας. Η χρονική κατανομή των ωρών μεταξύ δομής κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδομάδα ορίζεται σε μια ημέρα στη δομή κατάρτισης και τέσσερις μέρες στο χώρο εργασίας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας. Ο αριθμός των ωρών μαθητείας στο χώρο εργασίας ορίζεται σε 8 ώρες ανά ημέρα.
Στην εφαρμογή της Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί για όλους τους τύπους εκπαιδευτικών δομών.
Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του
 
«Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ημέρα μαθητείας.
Επειδή θεωρούμε ότι ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευόμενων όσο και της τοπικής κοινωνίας και επειδή μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των εργοδοτών/φορέων για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων στο Δήμο Κορινθίων.
 
Εισηγείται:
 
Την ένταξη του Δήμου Κορινθίων στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2017-18 και 2018-19, για συνολικό αριθμό είκοσι δυο (22) μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:
 
 
 
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ)
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17
ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
1
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
ΕΠΑ.Λ
1
2
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
ΕΠΑ.Λ
2
3
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
ΕΠΑ.Λ
3
4
Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΠΑ.Λ
3
5
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΕΠΑ.Λ
1
6
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΕΠΑ.Λ
3
7
Τεχνικός Οχημάτων
ΕΠΑ.Λ
3
8
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΕΠΑ.Λ
1
9
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Ι.Ε.Κ.
1
10
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
Ι.Ε.Κ.
1
11
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Ι.Ε.Κ.
1
12
Τεχνικός Η/Υ
Ι.Ε.Κ.
1
13
Ξυλουργών – Επιπλοποιών
ΕΠΑ.Σ.
1
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύναται να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής.
·         Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ημέρα μαθητείας. Το ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από το φορέα που τους απασχολεί.
·         Για τις ημέρες της κανονικής άδειας ο φορέας θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.
·         Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 23.000,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6041.0003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ.) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» ποσού 5.230,00 € και
Τον ΚΑ 30/6041.0003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ.) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 17.770,00 €,
 ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 11.000,00€ και θα βαρύνουν τους
-Κ.Α. 10/6054.0003  με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ.) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» ποσού 2.500,00 €  και
-ΚΑ  30/6054.0003  με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ.) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 8.500,00 € του προϋπολογισμού έτους 2017.
Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον δημοτικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, το με αριθμ. 1161/29-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών  Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 2 § γ΄ του  Α.Ν. 1846/1951, του άρθρου 3 § 1 του Ν.  2335/1995, του άρθρου 14 § 3 του Ν. 4186/2013, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την ένταξη του Δήμου Κορινθίων στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2017-2018 και 2018-2019, για συνολικό αριθμό είκοσι δύο  (22) μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:
 
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ)
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17
ΑΡ. ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
1
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
ΕΠΑ.Λ
1
2
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
ΕΠΑ.Λ
2
3
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
ΕΠΑ.Λ
3
4
Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΠΑ.Λ
3
5
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΕΠΑ.Λ
1
6
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΕΠΑ.Λ
3
7
Τεχνικός Οχημάτων
ΕΠΑ.Λ
3
8
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΕΠΑ.Λ
1
9
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Ι.Ε.Κ.
1
10
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
Ι.Ε.Κ.
1
11
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Ι.Ε.Κ.
1
12
Τεχνικός Η/Υ
Ι.Ε.Κ.
1
13
Ξυλουργών – Επιπλοποιών
ΕΠΑ.Σ.
1
 
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή, δύναται να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευτικής δομής.
·         Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35 € ανά ημέρα μαθητείας. Το ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από το φορέα που τους απασχολεί.
 
 
 
 
·         Για τις ημέρες της κανονικής άδειας ο φορέας θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.
·         Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών.
 
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 23.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6041.0003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ.) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» ποσού 5.230,00 € και
Τον ΚΑ 30/6041.0003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ.) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 17.770,00 €,
 ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 11.000,00€ και θα βαρύνουν τους :
-Κ.Α. 10/6054.0003  με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ.) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» ποσού 2.500,00 €  και
-ΚΑ 30/6054.0003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ.) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 8.500,00 € του προϋπολογισμού έτους 2017.
 
Δεσμεύεται για την εγγραφή αντίστοιχων  πιστώσεων κατά τη σύνταξη του δημοτικού προϋπολογισμού 2018.
            
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 254/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης