Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών ετών 2017 & 2018

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/18.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 255/2017
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών ετών 2017 & 2018» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31259/14-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
11.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
19.    Σούκουλης  Ανδρέας
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Καρασάββας Ιωάννης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
 
1. Μελέτης Χρήστος,
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Μπάκουλης Δημήτριος
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών ετών 2017 & 2018» επειδή το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Άλλωστε, απαιτούνται ακόμα χρονοβόρες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της εν λόγω προμήθειας (δημοπράτηση, κατακύρωση δημοπρασίας κλπ.). Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος.
Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο ανωτέρω  θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 31579/18-7-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
Έχοντας υπόψη :
1)       Το άρθρο 65, παρ. 1 του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ : ΄΄Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο εκτός από κείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του΄΄ και
2)       Σχετικά με την έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή.
3)       Το ΠΝΠ 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’).
4)       Την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού΄΄.
5)       την υπ’ αρίθμ. 48/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 1.069.400,59  €, που συντάχθηκε από τη Μηχανολόγο Μηχανικό, Καμτσιώρα Έλλη, και θεωρήθηκε από το Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων, Περόγαμβρο Σπυρίδωνα, 
6)       Τον εγκεκριμένο  προϋπολογισμό του έτους 2017 και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις με τους εξής ΚΑ και ποσά:
 
1.  Ο Δήμος Κορινθίων.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις με τους Κ.Α.:
 
Α/Α
ΚΑ
ΕΙΔΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2017
ΣΥΝΟΛΟ 2017
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018
ΣΥΝΟΛΟ 2018
1
10/6641.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
2.500,00
2.500,00
3.000,00
4.599,10
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
0,00
1.599,10
2
20/6641.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
18.772,76
29.500,00
205.800,00
217.236,52
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
10.727,24
11.436,52
3
30/6641.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
10.060,83
15.000,00
17.400,00
23.615,87
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
4.939,17
6.215,87
4
35/6641.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
12.842,72
20.000,00
15.000,00
22.724,70
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
7.157,28
7.724,70
5
45/6641.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
2.000,00
2.000,00
12.000,00
13.599,10
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
0,00
1.599,10
6
20/6644.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
7.752,45
15.000,00
98.400,00
106.356,83
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
7.247,55
7.956,83
7
30/6644.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
42.404,26
50.000,00
47.400,00
54.995,74
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
7.595,74
7.595,74
8
35/6644.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
7.135,04
9.000,00
31.800,00
38.465,74
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1.864,96
6.665,74
9
10/6643.0001
ΚΑΥΣΙΜΑ
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
 
 
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
(με ΦΠΑ)
153.000,00
153.000,00
491.593,60
491.593,60
 
 
 
2.  το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής :
 
Α/Α
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΔΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2017
ΣΥΝΟΛΟ 2017
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018
ΣΥΝΟΛΟ 2018
1
60/6643.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2
15/6641
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
4.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1.000,00
1.000,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
 
Β3.  το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) :
 
Α/Α
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΔΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2017
ΣΥΝΟΛΟ 2017
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018
ΣΥΝΟΛΟ 2018
1
15/6641.002
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1.500,00
1.500,00
 
1.500,00
 
 
1.500,00
 
2
15-6643.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
41.000,00
41.000,00
45.000,00
45.000,00
3
15-6644.001
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
1.000,00
4.000,00
 
1.000,00
4.000,00
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
3.000,00
3.000,00
4
15-6644.002
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
48.0000,00
48.000,00
52.000,00
52.000,00
 
Β4. τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2017
ΣΥΝΟΛΟ 2017
Ποσό
(σε € με ΦΠΑ)
έτους 2018
ΣΥΝΟΛΟ 2018
1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
72.490,40
72.490,40
72.490,40
72.490,40
 
ΣΥΝΟΛΟ
72.490,40
72.490,40
72.490,40
72.490,40
 
 
Β5. τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Ποσό σε €
έτους 2017
ΣΥΝΟΛΟ 2017
Ποσό σε €
έτους 2018
ΣΥΝΟΛΟ 2018
1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
60.245,40
60.245,40
60.245,40
60.245,40
 
ΣΥΝΟΛΟ
60.245,40
60.245,40
60.245,40
60.245,40
 
Η ενδεικτική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στα 72.490,40 € (με ΦΠΑ) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 60.245,40 € (με ΦΠΑ) για τη δευτεροβάθμια, θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Παρακαλούμε
1)       Για τη λήψη απόφασης δέσμευσης για την εγγραφή των πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κορινθίων, όπως αναφέρεται στον πρώτο πίνακα της παρούσας και
2)       όπως εγκρίνετε τη διενέργεια της προμήθειας πετρελαιοειδών, προϋπολογισμού 1.069.400,59 € (με ΦΠΑ) με ηλεκτρονικό, διεθνή και μειοδοτικό διαγωνισμό >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 65και 72 του Ν.3852/2010,τον Ν. 4111/25-01-2013,την εγκύκλιο 3/26-03-2013του Υπουργείου Εσωτερικών περί «ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α)Δεσμεύεται για την εγγραφή των πιστώσεων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κορινθίων όπως αναφέρεται στον πρώτο πίνακα του ιστορικού της παρούσας απόφασης
Β) Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας πετρελαιοειδών ετών 2017 & 2018 για το Δήμο Κορινθίων και τα Νομικά του Πρόσωπα, προϋπολογισμού 1.069.400,59 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. 48/2017 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια πετρελαιοειδών», η οποία έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας με ηλεκτρονικό, διεθνή και μειοδοτικό διαγωνισμό.
Ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.            
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 255/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης