Τροποποίηση της αριθμ. 162/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύστασης ν.π. με την επωνυμ

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/18.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 257/2017

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 162/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύστασης  ν.π. με την επωνυμία ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ ως προς το άρθρο 5»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31259/14-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
11.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
19.    Σούκουλης  Ανδρέας
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Καρασάββας Ιωάννης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
 
1. Μελέτης Χρήστος,
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Μπάκουλης Δημήτριος
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, «Τροποποίηση της αριθμ. 162/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύστασης  ν.π. με την επωνυμία ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ ως προς το άρθρο 5» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
 

«Με την υπ΄ αριθμ. 162/13-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Κορινθίων αποφασίστηκε η συγχώνευση των Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με την παρ. 1 & 2, του άρθρου 103 του ν. 3852/2010. Τα Νομικά Πρόσωπα που ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ είναι:

1.       Οργανισμός Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Κορινθίων
2.       Α’ ΚΑΠΗ Κέντρου Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Κορινθίων
3.       Β’ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων
4.       Γ’ ΚΑΠΗ Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων
5.       Δ’ ΚΑΠΗ Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων
6.       Ε’ ΚΑΠΗ Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων
7.       ΣΤ’ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων
8.       Ζ’ ΚΑΠΗ Σολομού Δήμου Κορινθίων
9.       ΚΑΠΗ Δήμου Άσσου-Λεχαίου
10.    Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Άσσου-Λεχαίου
11.    Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Τενέας
12.    Α’ ΚΑΠΗ Χιλιομοδίου  Δήμου Τενέας
13.    Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Κορίνθου (ΔΗΚΕΚ)
14.    Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Άσσου-Λεχαίου
15.    Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Σαρωνικού
16.    Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Σολυγείας
 
Πόροι του νέου νομικού προσώπου είναι :
1.       η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων
2.       η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
3.       κάθε μορφής δωρεές, εισφορές και κληροδοσίες
4.       εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών ή δικαιωμάτων χρήσης πραγμάτων που παρέχονται από το Ν.Π
5.       Πρόσοδοι από την περιουσία του Ν.Π
6.       οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο , είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων επιχορηγείται ετησίως από το Δήμο Κορινθίων με το ποσό των484.000,00 € από Πόρους Δήμου [ Α.Δ.Σ. 162/13-04-2011 ΦΕΚ 1314/16-06-2011 ] ενώ προϋπολογίζεται επιπλέον δαπάνη ύψους 950.210,00€ (για το έτος 2017)για την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού του από την τακτική κατανομή των ” Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ”.
Στον Προϋπολογισμό για το έτος 2017, έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 481/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 και την υπ΄ αριθμ. 31888/13-2-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Η δαπάνη για τις μισθοδοσίες του προσωπικού τουΝομικούΠροσώπου δεν βαρύνει ουσιαστικά τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων γιατί έχει συμπεριληφθεί στο ύψος των εσόδων από  ΚΑΠ που λαμβάνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν αποτελεί επιχορήγηση. Όμως η τακτική  επιχορήγηση βάσει ΦΕΚ στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό.                                                                      
Σύμφωνα με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα όπως αυτά αποτυπώνονται στους Προϋπολογισμούς-Απολογισμούς των τελευταίων ετών και λαμβάνοντας υπόψη:
 
1.       Τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τόσο στην Ελληνική Οικονομία όσο και στο Δήμο Κορινθίων και τη μείωση των εσόδων-επιχορηγήσεων που έχει υποστεί ο Δήμος, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο πίνακα.
 
2.       Tην ύπαρξη χρηματικού υπολοίπου του Ν.Π που διαμορφώθηκε ως εξής:
α. την 31/12/2016 σε 1.078.647,50€
β. την 31/12/2015 σε 940.205,45€
γ. την 31/12/2014 σε 1.007.961,21€
δ. την 31/12/2013 σε 889.116,52€
 
3.      Τη διαχείριση ιδίων πόρων του Νομικού Προσώπου
 
4.      το γεγονός της εκτέλεσης έργων από τον προϋπολογισμό του Δήμου για λογαριασμό του Ν.Π .
 
5.      Την ταμειακή απεικόνιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις και τους απολογισμούς που λήφθηκαν υπόψη  για την  τετραετία 2013-2016
 
6.      Το γεγονός ότι το Ν.Π επιχορηγείται:
      1.για δράσεις που υλοποιεί το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από τον τομέα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2012-2013”
      2.για την υλοποίηση του προγράμματος “Βοήθεια Στο Σπίτι”
      3.για τις δράσεις του ΚΗΦΗ απο το ΕΣΠΑ
 
Προτείνουμε:
Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 162/13-04-2011 (ΦΕΚ 1314/16-06-2011)ως προς το άρθρο 5 -ΠΟΡΟΙ- και συγκεκριμένα τη μείωση της  τακτικής ετήσιας επιχορήγησης στο Ν.Π. σε ύψος που θα καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την επάρκεια πόρων του Νομικού Προσώπου και τον οικονομικό εξορθολογισμό του Δήμου, προτείνεται  η  ετήσια επιχορήγηση  να ανέλθει  σε 100.000,00 €  ετησίως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η συστατική πράξη ως έχει».
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν  επί του θέματος.
 
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι με τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τόσο στην Ελληνική Οικονομία όσο και στο Δήμο Κορινθίων με τη μείωση των εσόδων-επιχορηγήσεων που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια και έχοντας υπόψη το γεγονός της εκτέλεσης για λογαριασμό του ν.π. έργων από το προϋπολογισμό του Δήμου, την ταμειακή απεικόνιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και το γεγονός ότι επιχορηγείται:α)για δράσεις που υλοποιεί το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το τομέα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», β)την υλοποίηση του προγράμματος ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ και γ) για δράσεις του ΚΗΦΗ από το ΕΣΠΑ., προτείνει τη μείωση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς το νομικό πρόσωπο από 484.000,00 € που ισχύει σήμερα σε 100.000,00 €.
 
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος, μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι δεν μπορεί να μειωθεί αυτή η επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο, που προβάλει την κοινωνική πολιτική του Δήμου, απεναντίας,  περίμενα ν΄ αυξηθεί η επιχορήγηση.
 
Ο κ. Τιμολέων Πιέτρης, μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι περίμενα η κοινωνική πολιτική προς τους πολίτες να είχε προτεραιότητα των όποιων έργων του Δήμου.
 
Ο κ. Δήμαρχος συνεχίζοντας την αναφορά του στο θέμα πρόσθεσε ότι παρά τις μειώσεις των επιχορηγήσεων τα τελευταία τρία (3) χρόνια η λειτουργία του ν.π. δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Κάποια από τα έργα είναι οι παιδικοί σταθμοί Εξαμιλίων, Σοφικού και οι συντηρήσεις διαφόρων άλλων ακινήτων του νομικού προσώπου. Επίσης τα προγράμματα ΤΕΒΑ, της UNESCO, το Βοήθεια στο Σπίτι, δεν είναι κοινωνική πολιτική από το Δήμο;
Αυτό που λείπει από τα προγράμματα είναι η στελέχωση με εργατικό δυναμικό και κυρίως η δομή για τους αστέγους, που μέχρι σήμερα έχει μόνο η Κόρινθος σε όλη την Πελοπόννησο. Αν έχετε πρόταση για τη στελέχωση αυτής της δομής, βοηθήστε για να συνεχιστεί προς όφελος των πολιτών –αστέγων.
Να πω ακόμα ότι ο Δήμος από τους ΚΑΠ και ΣΑΤΑ έχει μειώσεις της τάξεως των 60% και 80% αντίστοιχα. Όταν υπάρχουν τέτοιες δραματικές μειώσεις από το Κράτος, να μη προχωρήσει και ο Δήμος σε μειώσεις στα Νομικά του Πρόσωπα;
 
Η κα Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής  υπάρχει χρηστή διαχείριση.  Δεν στερήσαμε τίποτα. Φροντίσαμε και φροντίζουμε να είμαστε κοντά στο πολίτη.  Παρόλα που έχουν γίνει περικοπές των επιχορηγήσεων, ανταποκρινόμαστε σωστά στους δημότες μας, χάριν του εθελοντισμού. Τώρα, όσον αφορά για την μείωση της επιχορήγησης, συμφωνώ με την εισήγηση της υπηρεσίας με την προϋπόθεση της επαναφοράς της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στην υπάρχουσα κατάσταση όταν ξεπεραστούν τα κωλύματα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 162/2011(ΦΕΚ 1314/16-06-2011) απόφαση δημοτικού συμβουλίου , περί σύστασης του ν.π. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, την εισήγηση της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των Συμβούλων, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.  1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2.Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 3.Χρήστου Κορδώση, 4. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη, 5. Ανδρέα Σούκουλη, 6. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 7.Μαρίας Δημητριάδη και 8.Τιμολέοντα Πιέτρη)
 
Τροποποιεί την με αριθμ. 162/13-4-2011 (ΦΕΚ 1314/16-06-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο  «Σύσταση ν.π. με την επωνυμία ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ με συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας», που νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1098/18.5.2011 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς το άρθρο –5Α- ΠΟΡΟΙ  και ως προς το άρθρο 7- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ,  ως εξής:
 
ΑΡΘΡΟ 5Α ΠΟΡΟΙ
Από: Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων 484.000 €
Σε:Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων 100.000 €.
 
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (τελευταία παράγραφος)
Από: Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του Δήμου Κορινθίων ποσού 484.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.0019, η επιβάρυνση του πρου/σμού για τα επόμενα έτη θα είναι αντίστοιχη και θα εγγράφεται στους ίδιους κωδικούς του εκάστοτε πρου/σμού.
Σε: Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του Δήμου Κορινθίων ποσού 100.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.0019, η επιβάρυνση του πρου/σμού για τα επόμενα έτη θα είναι αντίστοιχη και θα εγγράφεται στους ίδιους κωδικούς του εκάστοτε πρου/σμού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 162/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 257/ 2017.
 
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ
               ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment