Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/18.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  258/2017

 
Θέμα 12ο Η.Δ.:«Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31259/14-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
19.    Σούκουλης  Ανδρέας
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Καρασάββας Ιωάννης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
 
1. Μελέτης Χρήστος,
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Μπάκουλης Δημήτριος
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής» κατά προτεραιότητα επειδή συνάδει με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα  δέχθηκε τη πρόταση του Προέδρου να συζητήσει κατά προτεραιότητα το 12ου θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδροςέθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 05.5.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄  όλον το περιεχόμενο της έχει ως εξής:
 
«Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων επιχορηγείται ετησίως από το Δήμο Κορινθίων με το ποσό των 484.000,00 € από Πόρους Δήμου (Α.Δ.Σ. 162/13-04-2011 ΦΕΚ 1314/16-06-2011) ενώ προϋπολογίζεται επιπλέον δαπάνη ύψους 950.210,00 € (για το έτος 2017) για την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού του από την τακτική κατανομή των «Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών».
Στον Προϋπολογισμό για το έτος 2017, σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού , προς απόδοση στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 00/6715.0019  το ποσό των 1.798.210,00€.
 

Η δαπάνη για τις μισθοδοσίες του προσωπικούτουΝομικούΠροσώπου δεν βαρύνει ουσιαστικά τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων γιατί έχει συμπεριληφθεί στο ύψος των εσόδων από  ΚΑΠ που λαμβάνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν αποτελεί επιχορήγηση. Όμως η τακτική  επιχορήγηση βάσει ΦΕΚ στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό.

                                                                         
  Σύμφωνα με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα όπως αυτά αποτυπώνονται στους Προϋπολογισμούς-Απολογισμούς των τελευταίων ετών και λαμβάνοντας υπόψη:
 
1.   Τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τόσο στην Ελληνική Οικονομία όσο και στο Δήμο Κορινθίων και τη μείωση των εσόδων , όπως απεικονίζονται στο συνημμένο πίνακα.
 
2.    Τις επιχορηγήσεις του Δήμου προς το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής που
        για το έτος 2014 περιορίστηκαν σε 280.000,00€
        για το έτος 2015 περιορίστηκαν σε 0,00€
        για το έτος 2016 περιορίστηκαν σε 120.000,00€
 
   3. Tην ύπαρξη χρηματικού υπολοίπου του Ν.Π που διαμορφώθηκε ως εξής:
·            την 31/12/2016 σε 1.078.647,50€
·  την 31/12/2015 σε     940.205,45€
·    την 31/12/2014 σε 1.007.961,21€
·    την 31/12/2013 σε    889.116,52€
 
4.   Τη διαχείριση ιδίων πόρων του Νομικού Προσώπου
 
5.     Την είσπραξη  ποσού 1.052.000,00€ σύμφωνα με τη συστατική πράξη για το διάστημα μέχρι 31/12/2016
 
6.     το γεγονός της εκτέλεσης έργων από τον προϋπολογισμό του Δήμου για λογαριασμό του Ν.Π .
 
7.     Την ταμειακή απεικόνιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις και τους απολογισμούς που λήφθηκαν υπόψη  για την  τετραετία 2013-2016
 
8.     Το γεγονός ότι το Ν.Π επιχορηγείται:
·     για δράσεις που υλοποιεί το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από τον τομέα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2012-2013”
·         για την υλοποίηση του προγράμματος “Βοήθεια Στο Σπίτι”
·        για τις δράσεις του ΚΗΦΗ απο το ΕΣΠΑ
 
9.  το γεγονός της επάρκειας πόρων του νομικού προσώπου και τον οικονομικό εξορθολογισμό του Δήμου
 
Προτείνουμε:
την απόδοση του ποσού των 1.052.000,00€ -σύμφωνα με τη συστατική πράξη για το διάστημα μέχρι 31/12/2016- σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά τα έτη 2017, 2018, 2019»
 
Η κα Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι συμφωνώ με την εισήγηση της υπηρεσίας, με την παράκληση η δόση για το έτος 2017 να κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 162/2011(ΦΕΚ 1314/16-06-2011) απόφαση δημοτικού συμβουλίου , περί σύστασης του ν.π. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, την εισήγηση της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την καταβολή, του ποσού των 1.052.000,00 €, για το διάστημα μέχρι και 31-12-2016, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019. 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 258/ 2017
 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
           ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης