Απ΄ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια ανταλλακτικών

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/18.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 260/2017

 
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Απ΄ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση – επισκευή των οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31259/14-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
11.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
19.    Σούκουλης  Ανδρέας
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Καρασάββας Ιωάννης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
 
1. Μελέτης Χρήστος,
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Μπάκουλης Δημήτριος
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Απ΄ ευθείας ανάθεσημέσω διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση – επισκευή των οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου»ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι με προηγούμενη απόφασή μας  (195/2017) αποφασίσαμε την απ΄ ευθείας ανάθεσημέσω διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση – επισκευή των οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου, λόγω άγονου διαγωνισμού. Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 28602/27-6-2017 ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους προμηθευτές ελαστικών, για την κατάθεση προσφορών στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, προς αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 49509/2016 διακήρυξης.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη το από 5-7-2017 πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, το οποίο έχει ως ακολούθως:
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.
Στην Κόρινθο, την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/7/2017απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 28602/27-6-2017 και , με την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 49509/02-12-2016 και την με αρ.58/2016 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την «Προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 24%.    
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
 
Α/Α
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.
Πρόεδρος
Γιαβάση Άννα
2.
Τακτικό Μέλος
Σαββανού Ελένη
3.
Τακτικό Μέλος
Σούκουλης Αντώνιος
 
Η επιτροπή παρέλαβε τον μοναδικό κατατεθειμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου φάκελο  προσφοράς της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ –ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  με αρ. πρωτοκόλλου: 29554/05-07-2017 και διαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισμένο και σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην 28602/27-6-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς, του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίστηκε,  αλλά μονογράφηκε, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε επόμενο στάδιο.
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.       ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
2.       ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
3.       ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού  φορέα και διαπιστώνεται ότι η έχουν κατατεθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει 28602/27-6-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, καθώς και η 49509/02-12-2016 διακήρυξη   και η  προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ προχωρά  στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής  προσφοράς.
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση της μοναδικής υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς από την οποία προκύπτει η συμφωνία των κατατεθειμένων τεχνικών στοιχείων και προδιαγραφών για τους προσφερόμενους τύπους ελαστικών ως εξής:
Α/Α
A/A Μελέτης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τον προσφερόμενο τύπο ελαστικού
 
 
10/6671.0001
 
 
1
1
KHY 5108
DAIHATSU
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
JDAJ102G000505071
Δεν προσκομίσθηκαν
 
 
20/6671.0001
 
 
 
 
2
17
ΚΗΥ 2178
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
WDB67602315592258
Δεν προσκομίσθηκαν
3
18
Α.Α.Κ (ΙΝΡ-9315).
PIAGGIO
ΦΟΡΤΗΓΟ
ZAPS8500000568955
Δεν προσκομίσθηκαν
4
27
ΚΗΥ 2209
MERCEDES
ΑΠΟΡΡΙΜ
WDB9700731K405373
Δεν προσκομίσθηκαν
5
28
ΚΗΙ 5513
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
WDB9700531K342185
Δεν προσκομίσθηκαν
6
31
ΚΗΗ 2902
MITSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ
MMBCNK740YD003583
Δεν προσκομίσθηκαν
7
32
ΚΗΥ 2240
RENAULT
ΦΟΡΤΗΓΟ
VF1KC0AAG19362333
Δεν προσκομίσθηκαν
8
33
ΚΗΥ 5136
RENAULT
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
VF1NDDCL521893218
Δεν προσκομίσθηκαν
9
34
ΚΗΙ 5494
HYUNDAI
ΜΙΝΙ BUS
NLJWWH7WP5Z032061
Δεν προσκομίσθηκαν
10
37
ΚΗΗ 2916
CITROEN
ΦΟΡΤΗΓΟ
VF7GBKFWB94177577
Δεν προσκομίσθηκαν
11
38
ΚΗΥ 2191
MrrSUBISHI
ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
MMBONK64PVD025050
Δεν προσκομίσθηκαν
 
 
20/6672.0001
 
 
 
 
12
39
ΜΕ 113702
MSSAN
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
VWASHTF2492102710
Δεν προσκομίσθηκαν
13
40
ΜΕ 129346
MSSAN
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
VWASHTF 2481-061354
Δεν προσκομίσθηκαν
 
 
30/6671.0001
 
 
 
 
14
42
ΚΗΥ 2143
FORD
ΦΟΡΤΗΓΟ
SGHBP535293
Δεν προσκομίσθηκαν
15
43
ΚΗΥ 2226
VW
ΦΟΡΤΗΓΟ
WV1ZZZ9KZYR5 03518
Δεν προσκομίσθηκαν
16
45
ΚΗΥ 2193
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
WDB67401415386993
Δεν προσκομίσθηκαν
17
46
ΚΗΙ 5479
MAZDA
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
JMZUN1B22OW199370
Δεν προσκομίσθηκαν
18
47
KHI 5498
HYUNDAI
MINI BUS
NLJWWH7WP5Z032033
Δεν προσκομίσθηκαν
19
49
A.A.K.
PIAGGIO
ΦΟΡΤΗΓΟ
01384
Δεν προσκομίσθηκαν
20
50
ΚΗΗ 2946
MΕRCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
38503014664222
Προσφερόμενος τύπος ελαστικού 11Χ22,5
Προσκομίσθηκαν τεχνικά στοιχεία
 
 
35/6671.0001
 
 
 
 
21
53
ΚΗΥ 2160
MITSUBISHI
ΦΟΡΤΗΓΟ
JMBCNK12000290
Δεν προσκομίσθηκαν
22
54
ΚΗΗ 2919
MERCEDES
ΥΔΡΟΦΟΡΟ
WDB9525031L364745
Προσφερόμενος τύπος ελαστικού 315Χ80Χ22,5
Προσκομίσθηκαν τεχνικά στοιχεία
23
55
KHI 5506
TOYOTA
ΦΟΡΤΗΓΟ
MROHR22G101500159
Δεν προσκομίσθηκαν
24
60
KHI 4148
MAZDA
ΦΟΡΤΗΓΟ
JMZUF8UL200709550
Δεν προσκομίσθηκαν
25
62
KHI 5484
FORD
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
SFAKXXBDVKKA43335
Δεν προσκομίσθηκαν
 
 
45/6671.0001
 
 
 
 
28
65
ΚΗΥ 2229
VW-CADDY
ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
WV1ZZZ9KZR503521
Δεν προσκομίσθηκαν
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η επιτροπή κάνει δεκτή την προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ για τα ελαστικά με Α/Α 20 και 22 ήτοι για τα ελαστικά τύπου 11*22,5 και 315*80*22,5 για τα λοιπά δεν κρίνει αποδεκτή την προσφορά του λόγω μη προσκόμισης τεχνικών στοιχείων για τα είδη αυτά ως αυτό απαιτείται από την σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού.
 
Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνει ότι η προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ για τα είδη με α/α 1-και 19, 21, καθώς και 23 – και 28 δεν ικανοποιεί όλες τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και της σχετικής ανακοίνωσης επομένως η προσφορά της για τα προαναφερόμενα είδη αποκλείεται από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ενώ προχωρά  για τα είδη με α/α 20 και 22 στην  αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς.
 
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ από την οποία προκύπτει ότι η προσφερόμενη έκπτωση:
        για το είδος με α/α 20-ελαστικά για το ΚΗΗ 2946- προσφερόμενος τύπος ελαστικού: 11*22,5 είναι ένα επί τοις εκατό (1%) επί της   τιμής 390,18€, όπως αυτή προκύπτει από τον προσκομισθέντα    τιμοκατάλογο ελαστικών.
        για το είδος με α/α 22-ελαστικά για το ΚΗΗ 2919- προσφερόμενος τύπος ελαστικού: 315*80*22,5 είναι ένα επί τοις εκατό (1%) επί της   τιμής 455,10€, όπως αυτή προκύπτει από τον προσκομισθέντα    τιμοκατάλογο ελαστικών. 
Η οικονομική προσφορά της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ για τα είδη α/α 1-και 19, 21, καθώς και 23 – και 28 δεν ελήφθη υπόψη, καθώς η προσφορά της αποκλείστηκε για τα είδη αυτά στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ ως προσωρινού αναδόχου  για :
   για το είδος με α/α 20-ελαστικά για το ΚΗΗ 2946- προσφερόμενος τύπος ελαστικού: 11*22,5 είναι ένα επί τοις εκατό (1%) επί της   τιμής 390,18€, όπως αυτή προκύπτει από τον προσκομισθέντα    τιμοκατάλογο ελαστικών.
   για το είδος με α/α 22-ελαστικά για το ΚΗΗ 2919- προσφερόμενος τύπος ελαστικού: 315*80*22,5 είναι ένα επί τοις εκατό (1%) επί της   τιμής 455,10€, όπως αυτή προκύπτει από τον προσκομισθέντα    τιμοκατάλογο ελαστικών. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ ως προσωρινού αναδόχου  για :
        για το είδος με α/α 20-ελαστικά για το ΚΗΗ 2946- προσφερόμενος τύπος ελαστικού: 11*22,5 είναι ένα επί τοις εκατό (1%) επί της τιμής 390,18€, όπως αυτή προκύπτει από τον προσκομισθέντα  τιμοκατάλογο ελαστικών.
        για το είδος με α/α 22-ελαστικά για το ΚΗΗ 2919- προσφερόμενος τύπος ελαστικού: 315*80*22,5 είναι ένα επί τοις εκατό (1%) επί της τιμής 455,10€, όπως αυτή προκύπτει από τον προσκομισθέντα    τιμοκατάλογο ελαστικών. 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, συνέταξε το  παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση αυτού.
 
 
Η Επιτροπή
 
Γιαβάση Άννα
 
Σαββανού Ελένη
 
Σούκουλης Αντώνιος
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 195/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το από 5-7-2017 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την απ΄ ευθείας ανάθεση στην ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ –ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων, για τα παρακάτω είδη:
1.       για το ΚΗΗ 2946 όχημα του Δήμου ( α/α 20 –ελαστικά στο πίνακα του πρακτικού) ελαστικό τύπου 11*22,5 με έκπτωση ένα επί τοις εκατό (1%) επί της τιμής 390,18 €, όπως αυτή προκύπτει από τον προσκομισθέντα τιμοκατάλογο ελαστικών.
2.       για το ΚΗΗ 2919 όχημα του Δήμου ( α/α 22 –ελαστικά στο πίνακα του πρακτικού) ελαστικό τύπου 315*80*22,5 με έκπτωση ένα επί τοις εκατό (1%) επί της τιμής 455,10 €, όπως αυτή προκύπτει από τον προσκομισθέντα τιμοκατάλογο ελαστικών.
 
                                                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
      Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 260 / 2017
 
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ
               ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης