Επί του με αριθμ. 2162/22-6-2017 εγγράφου της ΚΕΔΕ

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/18.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 261/2017

 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Επί του με αριθμ. 2162/22-6-2017 εγγράφου της ΚΕΔΕ για λήψη απόφασης συμπαράστασης στο Δήμο Μήλου για επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31259/14-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
11.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
19.    Σούκουλης  Ανδρέας
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Καρασάββας Ιωάννης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
 
1. Μελέτης Χρήστος,
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Μπάκουλης Δημήτριος
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί του με αριθμ. 2162/22-6-2017 εγγράφου της ΚΕΔΕ για λήψη απόφασης συμπαράστασης στο Δήμο Μήλου για επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου», έθεσε  υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ’ αριθ. 2162/22-6-2017 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) το οποίο καθ΄ όλο το περιεχόμενό του  έχει ως εξής:
«Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με την υπ’ αριθ. 356/10-05-2017 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, συμπαρίσταται και ενισχύει την προσπάθεια του Δήμου Μήλου για τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών με στόχο τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου. Σας στέλνουμε το Αίτημα Συμπαράστασης και παρακαλούμε για την υιοθέτηση του ανωτέρω αιτήματος από το Δημοτικό σας Συμβούλιο. Η ΚΕΔΕ, αρωγός στη προσπάθεια του Δήμου Μήλου, θα συγκεντρώσει τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων της χώρας και θα τις καταθέσει σε ειδική εκδήλωση στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές μαζί με το σύνολο των υπογραφών που θα έχουν συγκεντρωθεί από τους υποστηρικτές της προσπάθειας. Αναμένουμε την απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου».
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε:
 «Το μοναδικό άγαλμα της Ελληνιστικής Εποχής, η Αφροδίτη της Μήλου, αποτελεί το απόλυτο παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς και ένα από τα τέσσερα πιο αξιόλογα εκθέματα του Μουσείου του Λούβρου, τόσο για την ανεκτίμητη ιστορική αλλά και καλλιτεχνική του αξία. Επίσης ένα από τα πιο σημαντικά ελληνικά έργα πολιτισμού των προγόνων μας, που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα μας «φιλοξενούμενα» σε Μουσεία ανά τον κόσμο.
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι τα Αρχαία μας έχουν Πατρίδα, ανήκουν στον τόπο από τον οποίο προέρχονται και αποτελούν εμβληματικά δημιουργήματα του Πολιτισμού μας και λαμβάνοντας υπ’ όψη το ξεκίνημα του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου, προτείνω στο Δημοτικό μας Συμβούλιο να ληφθεί απόφαση, που πιστεύω να είναι ομόφωνη ότι ο Δήμος μας συμπαρίσταται στον Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα τις Διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10,  μετά από διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εκφράζει απερίφραστα την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη του Δήμου μας στον αγώνα του Δήμου Μήλου για τη διεκδίκηση και τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου, στον τόπο καταγωγής της.
Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και να κοινοποιηθεί στον Δήμο Μήλου.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
  
           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 261/ 2017.
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
           ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης