Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/18.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 262/2017
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΄΄Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31259/14-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
11.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
19.    Σούκουλης  Ανδρέας
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Καρασάββας Ιωάννης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
 
1. Μελέτης Χρήστος,
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Μπάκουλης Δημήτριος
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΄΄Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.       την αριθμ. 11/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»προϋπολογισμού 122.510,23€,
2.       την αριθμ. 12/107/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του πρακτικού και κατακύρωσης εκτέλεσης του εν λόγω έργου στον ανάδοχο ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.,
3.       το από 1-8-2016 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου για ποσό 59.282,99 € με ΦΠΑ και συμβατική προθεσμία περαίωσης 1-8-2017.
4.       τον 1ο Α.Π.Ε.,την αιτιολογική έκθεση και την Τεχνική Έκθεση που τον συνοδεύουν τον 1ο     Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, καθώς και την γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων,
5.        την από 16-5-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την  υπάλληλο κα. Αναστασία Θεοδοσίου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Η ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε., με το από 1-8-2016 συμφωνητικό,  ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 11/2015 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.
Ο παρών 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και το 1ο  Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. συντάχθηκε για να: α) συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης. Συγκεκριμένα κατόπιν νεότερης προμέτρησης της μελέτης κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των ποσοτήτων των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, β) να συμπεριλάβει την σύνταξη νέων τιμών μονάδων (ε νέες τιμές) για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση.
Το παρόν 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να τιμολογηθούν νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Οι εργασίες είναι:
Ν.Τ.1 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
Ν.Τ.2 Υαλοστάσια μονόφυλλα εξ αλουμινίου και επιφανείας μέχρι 2,00 τ.μ.
Ν.Τ.3. Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ18mm πάχους τοιχώματος 0,80mm
Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 59.282,99€ με Φ.Π.Α. και δεν διαφοροποιείται από το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.
Ο παρών 1ος Α. Π. Ε.  εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το πρακτικό 12/12-05-2017 θέμα 15ο.  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και  1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε
 
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», συνολικής δαπάνης 59.282,99 €, εργολαβίας ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε που έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 11/2015 μελέτη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 262 / 2017
 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
      ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης