Απόφαση αριθμ. 28/352/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 352η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 23/280/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 19-09-2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 29-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τέσσερις (4) φάκελοι προσφορών. Από την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι ο Ε.Δ.Ε. Γεώργιος Καψής δεν προσκόμισε Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, οπότε δεν προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίστηκε η οικονομική του προσφορά.

Ακολούθησε η αποσφράγιση των λοιπών οικονομικών προσφορών, ο έλεγχος αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και ο έλεγχος ομαλότητας αυτών, όπου διαπιστώθηκε ότι οι λοιπές τρεις προσφορές γίνονται αποδεκτές. Ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, όπου διαπιστώθηκε η εγκυρότητα αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του Ε.Δ.Ε. Γεωργίου Καψή και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού, την εταιρεία με την επωνυμία Ι.ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 25714 για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 1ης Τάξης, με έκπτωση 15 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Ο Πρόεδρος κατόπιν, προτείνει την επικύρωση του από 29-09-2017 πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης και την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία Ι.ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου, η οποία με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 38577/01-092017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της αριθμ. 38577/01-092017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 29-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 19-09-2017 για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β.- Απορρίπτει την προσφορά του Ε.Δ.Ε. Γεωργίου Καψή για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία Ι.ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 25714 για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 1ης Τάξης, με έκπτωση 15 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Δ.- Καλεί την εταιρεία με την επωνυμία Ι.ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 38577/01-092017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της αριθμ. 38577/01-092017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος – στις 09-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Ε.- Καλεί όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στις 09-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, Κολιάτσου 32 -2ος όροφος (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 38577/01-092017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/352/2017.-

 

 

Leave a Comment