Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/18.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 267/2017

 
Θέμα 10ο Η.Δ.:«Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31259/14-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
11.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
19.    Σούκουλης  Ανδρέας
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Καρασάββας Ιωάννης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
 
1. Μελέτης Χρήστος,
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Μπάκουλης Δημήτριος
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 229/2017 και 247/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 και τις από 26-06-2017 και 13-7-2017 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος  ανέφερε ότι  δεν συμφωνούμε με την μείωση της πίστωσης  για την προμήθεια κάδων  απορριμμάτων, επειδή θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη αύξησης του αριθμού των κάδων, για την εξυπηρέτηση των δημοτών. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθμ. 229/2017 και 247/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στην με αριθμ. 229/2017 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α’
 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει :
1.       τον Κ.Α 20/7135.0001 με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 117.705,66€ κατά  το ποσό των 70.000,00€ και τελική πίστωση  47.705,66€
2.       τον Κ.Α 30/7135.0007 με τίτλο: «Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής», προϋπολογισμού 70.000,00€ κατά το ποσό των 650,00€ και τελική πίστωση   69.350,00€
3.       τον Κ.Α  30/6234.0002  με  τίτλο: «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού», προϋπολογισμού 61.360,00€ κατά  το ποσό των 16.200,00€ και τελική πίστωση  45.160,00€
 
Μεταφέρει ποσό 86.850,00€ στο αποθεματικό και από εκεί λαμβάνει το ποσό των  86.850,00€ συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
Δημιουργεί τον Κ.Α 30/7135.0009 με τίτλο:«Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού» με το ποσό των 650,00€ και τελική πίστωση 650,00 €
Ενισχύει :
1. τον Κ.Α 20/6263.0001 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 81.000,00€ με  το ποσό των 50.000,00€ και τελική πίστωση 131.000,00 €
2. τον Κ.Α 20/6264.0001 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 26.000,00€ με  το ποσό των 20.000,00€ και τελική πίστωση   46.000,00 €
3. τον Κ.Α 00/6312.0004 με τίτλο:«Φόρος εισοδήματος», προϋπολογισμού 135.000,00€ με  το ποσό των 16.200,00€ και τελική πίστωση  151.200,00 €.
 
Β. Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στην με αριθμ. 247/2017   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α’
 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
 
Εγγράφει στον Κ.Α 1219.0002 με τίτλο: «Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 431879/οικ.3.1604 (ΦΕΚ 3172/β/26-11-2014)”, προϋπολογισμού 189.275,64€ έσοδο 180.000,00€ και  τελικό ποσό 369.275,64  €
Μεταφέρει αυτό (180.000,00€) στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύει ισόποσα στο σκέλος των εξόδων την  κάτωθι πίστωση:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Ενισχύει τον Κ.Α 00/6718.0027 με τίτλο:”Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων απο ΟΑΕΔ’” σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014), προϋπολογισμού 189.275,64€ με το ποσό των 180.000,00€ και τελική πίστωση  369.275,64€
 
ΜΕΡΟΣ B
Τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό 2017, προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν πιστώσεις ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει :
1.τον Κ.Α  20/6412.0001  με  τίτλο:«Έξοδα διοδίων για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών», προϋπολογισμού 40.000,00€ κατά  το ποσό των 30.000,00€ και τελική πίστωση  10.000,00€
2.τον Κ.Α  20/6234.0001  με  τίτλο:«Μίσθωση οχημάτων», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά  το ποσό των 6.000,00€ και τελική πίστωση  14.000,00€
3.τον Κ.Α 30/7135.0006 με τίτλο:«Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών οδικής σήμανσης», προϋπολογισμού 124.000,00€ κατά  το ποσό των 5000€ και τελική πίστωση 119.000,00€
4.τον Κ.Α 30/6662.0018 με τίτλο:«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Τενέας», προϋπολογισμού 9.998,49€ κατά  το ποσό των 1382,40 € και τελική πίστωση 8.616,09€
5.τον Κ.Α  00/6731.0002  με  τίτλο:«Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας», προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 8.500,00€ και τελική πίστωση 6.500,00€
6.τον Κ.Α  35/6262.0019 με τίτλο:«Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Κορίνθου», προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά  το ποσό των 15.000,00€ και τελική πίστωση 0,00€
7.τον Κ.Α  35/6262.0020 με τίτλο:«Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σαρωνικού», προϋπολογισμού 14.600,00€ κατά  το ποσό των 14.600,00€ και τελική πίστωση 0,00€
8.τον Κ.Α 35/6262.0021 με τίτλο:«Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Τενέας», προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά  το ποσό των  15.000,00€ και τελική πίστωση 0,00€
 
Μεταφέρει ποσό 95.482,40€ στο αποθεματικό και από εκεί λαμβάνει το ποσό των  95.482,40 € συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν – ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
Δημιουργεί τον Κ.Α  30/7135.0011 με τίτλο:«Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου-wc» με το ποσό των 5.000,00€ και τελική πίστωση 5.000,00 €.
 
Ενισχύει :
1.τον Κ.Α  20/6041.0001  με  τίτλο:«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων », προϋπολογισμού 700,00€ με  το ποσό των 27.000,00€ και τελική πίστωση 27.700,00€
2.τον Κ.Α  20/6054.0001  με  τίτλο:«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 1.964,26€ με  το ποσό των 9.000,00€ και τελική πίστωση   10.964,26 €
3.τον Κ.Α  10/6232.0001  με  τίτλο:«Μισθώματα κτιρίων», προϋπολογισμού 8.328,00€ με  το ποσό των 1.382,40€ και τελική πίστωση   9.710,40 €
4.τον Κ.Α  00/6736.0001 με τίτλο:«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», προϋπολογισμού 35.000,00€ με  το ποσό των 8.500,00€ και τελική πίστωση   43.500,00€
5.τον Κ.Α  35/7131.0006 με τίτλο: «Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)» [Χρηματοδότηση  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ποσό 44.000,00€ , ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017 ποσό 24.400,00€  & ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ποσό 41.600,00€], προϋπολογισμού 110.000,00€ με  το ποσό των 44.600,00€ και τελική πίστωση 154.600,00 € (Χρηματοδότηση: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ποσό 44.000,00€ , ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017 ποσό 69.000,00€  & ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ποσό 41.600,00)
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
 
Τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017, προκειμένου να συμμετέχουμε στην υλοποίηση του προγράμματος Μαθητείας ΟΑΕΔ για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ), προς όφελος  των σπουδαστών και της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με το με αριθμ. 1161/29-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων, ως εξής: 
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει:
 
1.τον Κ.Α  30/6054.0001  με  τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων», προϋπολογισμού 12.135,57€ κατά  το ποσό των 9.561,43€ και τελική πίστωση 2.574,14€
2.τον Κ.Α  30/6041.0001  με  τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων», προϋπολογισμού 40.942,20€ κατά  το ποσό των 31.654,92€ και τελική πίστωση 9.287,28€
 
Μεταφέρει ποσό 41.216,35€ στο αποθεματικό και από εκεί λαμβάνει το ποσό των 34.000,00 € συνολικά, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
 
Δημιουργεί:
·         τον Κ.Α  10/6054.0003  με  τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» με το ποσό των 2.500,00€.
·         τον Κ.Α  10/6041.0003  με  τίτλο: «Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Διοικητικής, Οικονομικής» με το ποσό των 5.230,00€.
·         Τον Κ.Α  30/6054.0003  με  τίτλο:«Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» με το ποσό των 8.500,00€.
·         Τον Κ.Α  30/6041.0003  με  τίτλο:«Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» με το ποσό των 17.770,00€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 267/ 2017
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
      ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης