Διοργάνωση εκδήλωσης στο Αγιονόρι για τη μάχη της Κλεισούρας

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/18.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 283/2017

 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης στο Αγιονόρι για τη μάχη της Κλεισούρας» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31259/14-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
11.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
19.    Σούκουλης  Ανδρέας
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Καρασάββας Ιωάννης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
 
1. Μελέτης Χρήστος,
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Μπάκουλης Δημήτριος
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης στο Αγιονόρι για τη μάχη της Κλεισούρας» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 31638/18-07-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006,  Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση – επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς της μάχης της μάχης του 28ης Ιουλίου 1822, στην Κλεισούρα Αγιονορίου. Η νικηφόρος μάχη του Νικηταρά και άλλων Ελλήνων οπλαρχηγών εναντίον της πανίσχυρης στρατιάς του Δράμαλη η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πανωλεθρία του τούρκικου στρατού, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του χρονικού της Ελληνικής Επανάστασης.
Η εκδήλωση θα αναβιώσει μνήμες από την ιστορική μάχη του Αγιονορίου και θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο της κεντρικής εκκλησίας του Αγιονορίου, την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00π.μ. για τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμας μας να αναλάβει τη δαπάνη για την ηχητική της κάλυψη, ποσού έως 400,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».
Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
 α) με τη διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης στο Αγιονόρι Κορινθίας, β) με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 400,00 πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15/6474.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 31638/18-07-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Παρτσινέβελου Κων/νου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 400,00 πλέον Φ.Π.Α., για την διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων εκδήλωσης – επιμνημόσυνης δέησης για τους νεκρούς της μάχης της 28ης Ιουλίου 1822 στην Κλεισούρα Αγιονορίου, που θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο χώρο της κεντρικής εκκλησίας της Τοπικής Κοινότητας Αγιονορίου, την Παρασκευή  28 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00π.μ..
       Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη για ηχητική κάλυψη της, ποσού 400,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 400,00€ πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 400,00€ πλέον Φ.Π.Α.
            
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 283/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment