Συνδιοργάνωση του 15ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2017» με το Κορινθιακό Θέατρο ‘’Βασίλης Ρώτας’’

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/18.07.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 284/2017

 
Θέμα 18ο Η.Δ.: «Συνδιοργάνωση του 15ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2017» με το Κορινθιακό Θέατρο ‘’Βασίλης Ρώτας’’» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31259/14-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
11.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
19.    Σούκουλης  Ανδρέας
20.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
21.    Καρασάββας Ιωάννης
22.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
 
1. Μελέτης Χρήστος,
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.  Παππάς Αντώνιος
5. Κεφάλας Σταύρος
6.  Μπάκουλης Δημήτριος
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης «Συνδιοργάνωση του 15ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2017» με το Κορινθιακό Θέατρο ‘’Βασίλης Ρώτας’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 30900/13-7-2017 εισήγηση του κ. Κων/νου Παρτσινέβελου Τμήματος αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού , η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας» αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 29212/03.07.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση του 15ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2017», το οποίο θα διεξαχθεί στο υπαίθριο θέατρο Αρχαίας Κορίνθου, από 31 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2017. Στο Φεστιβάλ  διαγωνίζονται  δέκα (10) θεατρικά σχήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από παράγοντες του θεάτρου και της τέχνης γενικότερα. Θα απονεμηθούν βραβεία πρώτης, δεύτερης και τρίτης καλύτερης παράστασης, σκηνοθεσίας, μουσικής σύνθεσης, μουσικής επιμέλειας, σκηνικών, κουστουμιών, χορογραφίας, κίνησης, φωτισμού, α’ ανδρικού και α’ γυναικείου ρόλου, προγράμματος και αφίσας της παράστασης.
Πρόκειται για εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου που σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων και προάγουν τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ:
 
1. Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό:
 
Α. Των μελών της κριτικής επιτροπής για δέκα διανυκτερεύσεις σε πέντε μονόκλινα δωμάτια από 01-10/08/2017 και
 
Β. Των συμμετεχόντων των θιάσων από :
 
·         την Σπερχειάδα, για μία διανυκτέρευση, σε δύο μονόκλινα, οχτώ δίκλινα  και τρία τρίκλινα  δωμάτια την 02.08.2017,
 
·         το Λαύριο, για μία διανυκτέρευση σε ένα μονόκλινο και οχτώ δίκλινα δωμάτια την 03.08.2017,
 
·         την Αξιούπολη, για δύο διανυκτερεύσεις σε ένα μονόκλινο, ένα τρίκλινο και πέντε δίκλινα δωμάτια  την 03 και 04/ 08.2017.
 
·         την Μεγαλόπολη, για μία διανυκτέρευση σε δύο μονόκλινα, επτά δίκλινα και δύο τρίκλινα δωμάτια την 05.08.2017,
 
·         το Διακοπτό, για μία διανυκτέρευση σε ένα μονόκλινο και  τέσσερα δίκλινα δωμάτια την 06.08.2017,
 
·         την ‘Εδεσσα, για δύο διανυκτερεύσεις σε ένα μονόκλινο, τέσσερα δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο την 07 και 08/08.2017,
 
·         την Κύπρο, για τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα μονόκλινο, ένα τρίκλινο και δέκα δίκλινα δωμάτια την 08, 09 και 10/08/2017,
 
 ποσού έως 6.158,41€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 
2. Την παράθεση δείπνου – γεύματος στις αντιπροσωπείες των θιάσων και στα μέλη της κριτικής επιτροπής, ποσού έως 4.968,95€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 
3. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων του Φεστιβάλ,  από 31.07.2017 έως 10.08.2017, ποσού έως 4.070,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 
4. Μεταφορά με λεωφορείο της θεατρικής ομάδας της Κύπρου:
·         από το αεροδρόμιο στην Κόρινθο την 08.08.2017 και
·         από την Κόρινθο στο αεροδρόμιο την 11.08.2017
 ποσού  έως 500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
 
4. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι :
·         προγράμματα,
·         2.000 προσκλήσεις,
·         100 αφίσες,
·         100 κάρτες επιτροπής κοινού,
·         αναμνηστικά συμμετοχής,
·         26 βραβεία και
·         6 λάβαρα,
ποσού  έως  2.611,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
 
6. Προμήθεια λουλουδιών ήτοι:
·         16 ανθοδέσμες  και
·         30 τριαντάφυλλα,
για την τελετή λήξης του Φεστιβάλ, ποσού έως 190,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
 
7.  Προμήθεια νερών,ήτοι 15 κιβώτια με ατομικά νερά, ποσού έως 45,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
 
8. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων συμμετοχής, ήτοι τριάντα οχτώ (38)τεμάχια για τους διακριθέντες του Φεστιβάλ, τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τα τιμώμενα πρόσωπα, ποσού έως 399,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 18.942,36€ (πλέον Φ.Π.Α.) θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α) με τη συνδιοργάνωση του 15ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2017», β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 18.942,36€ (πλέον Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το ανωτέρω φεστιβάλ είναι συνδιοργάνωση του Δήμου με το Κορινθιακό Θέατρο ΄΄ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ΄΄, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος πρότεινε το εν λόγω φεστιβάλ να πραγματοποιείται από το Θεατρικό Εργαστήρι του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου και γι’ αυτό το λόγο δήλωσε ότι η παράταξή του δεν θα ψηφίσει την εν λόγω συνδιοργάνωση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις των παρ. 3α, β του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Βασιλείου Νανόπουλου, Χρήστου Κορδώση,  Μαρίας (Έρρικας) Καραμαλίκη, Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα και Ανδρέα Σούκουλη )
 
Τη συνδιοργάνωση του 15ου Φεστιβάλ Θεάτρου «ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2017» με το Κορινθιακό Θέατρο «ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ» και την έγκριση ποσού 18.942,36 € (πλέον ΦΠΑ) για την πραγματοποίησή του. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριοΘέατρο Αρχαίας Κορίνθου από 31/07/2017 έως 10/08/2017 στο οποίο θα διαγωνιστούν θεατρικά σχήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Με το ανωτέρω ποσό ο Δήμος Κορινθίων θα καλύψει τις δαπάνες για:
 
1. Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό:
 
Α. Των μελών της κριτικής επιτροπής για δέκα διανυκτερεύσεις σε πέντε μονόκλινα δωμάτια από 01-10/08/2017 και
 
Β. Των συμμετεχόντων των θιάσων από :
 
·         την Σπερχειάδα, για μία διανυκτέρευση, σε δύο μονόκλινα, οχτώ δίκλινα  και τρία τρίκλινα  δωμάτια την 02.08.2017,
 
·         το Λαύριο, για μία διανυκτέρευση σε ένα μονόκλινο και οχτώ δίκλινα δωμάτια την 03.08.2017,
 
·         την Αξιούπολη, για δύο διανυκτερεύσεις σε ένα μονόκλινο, ένα τρίκλινο και πέντε δίκλινα δωμάτια  την 03 και 04/ 08.2017.
 
·         την Μεγαλόπολη, για μία διανυκτέρευση σε δύο μονόκλινα, επτά δίκλινα και δύο τρίκλινα δωμάτια την 05.08.2017,
 
·         το Διακοπτό, για μία διανυκτέρευση σε ένα μονόκλινο και  τέσσερα δίκλινα δωμάτια την 06.08.2017,
 
·         την ‘Εδεσσα, για δύο διανυκτερεύσεις σε ένα μονόκλινο, τέσσερα δίκλινα και ένα τρίκλινο δωμάτιο την 07 και 08/08.2017,
 
·         την Κύπρο, για τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα μονόκλινο, ένα τρίκλινο και δέκα δίκλινα δωμάτια την 08, 09 και 10/08/2017,
 
 ποσού έως 6.158,41€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 
2. Την παράθεση δείπνου – γεύματος στις αντιπροσωπείες των θιάσων και στα μέλη της κριτικής επιτροπής, ποσού έως 4.968,95€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 
3. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων του Φεστιβάλ,  από 31.07.2017 έως 10.08.2017, ποσού έως 4.070,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 
4. Μεταφορά με λεωφορείο της θεατρικής ομάδας της Κύπρου:
·         από το αεροδρόμιο στην Κόρινθο την 08.08.2017 και
·         από την Κόρινθο στο αεροδρόμιο την 11.08.2017
 ποσού  έως 500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
 
4. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι :
·         προγράμματα,
·         2.000 προσκλήσεις,
·         100 αφίσες,
·         100 κάρτες επιτροπής κοινού,
·         αναμνηστικά συμμετοχής,
·         26 βραβεία και
·         6 λάβαρα,
ποσού  έως  2.611,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
 
6. Προμήθεια λουλουδιών ήτοι:
·         16 ανθοδέσμες  και
·         30 τριαντάφυλλα,
για την τελετή λήξης του Φεστιβάλ, ποσού έως 190,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
 
7.  Προμήθεια νερών,ήτοι 15 κιβώτια με ατομικά νερά, ποσού έως 45,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
 
8. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων συμμετοχής, ήτοι τριάντα οχτώ (38) τεμάχια για τους διακριθέντες του Φεστιβάλ, τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τα τιμώμενα πρόσωπα, ποσού έως 399,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 18.942,36€ (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
 
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 18.942,36 € (πλέον ΦΠΑ) σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
         
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 284/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 07 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης