Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/09.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 287/2017

 
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34502/04-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
6.Νανόπουλος Βασίλειος
7. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Σούκουλης  Ανδρέας
10.                Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11.                Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
12.                Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,
13.                Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία,
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος, του θέματος «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων», προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 8-8-2017 εισήγηση του Δημάρχου, η  οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.       Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, του άρθρου 49 και του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3.       Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όπως έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν.
4.       Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο  του Υπουργείου  Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176 /Α’).
5.       Την  ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης  έτους 2017.
6.       Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 499/Β’/28.02.2014) του Δήμου Κορινθίων.
7.       Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Κορινθίων.
8.       Τις εποχικές, έκτακτες, απρόβλεπτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν.3852/10 και τη συνένωση των δήμων, αφού τα όρια του νέου Δήμου Κορινθίων είναι διευρυμένα. Η έλλειψη των υπαλλήλων, οι οποίοι λόγω συνταξιοδότησης έχουν αποχωρήσει από το Δήμο, δυσχεραίνει το πρόβλημα αφού ο όγκος δουλειάς έχει επιμεριστεί στους εναπομείναντες υπαλλήλους, ο αριθμός  των επισκεπτών ο οποίος συνεχώς αυξάνεται τόσο τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του μεγάλου παραλιακού μετώπου άλλα και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους λόγω της κοντινής απόστασης του Δήμου από μεγάλα αστικά κέντρα, οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου τόσο τους καλοκαιρινούς μήνες όσο και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, οι έκτακτες ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης και επικουρίας του Δημάρχου καθώς και οι αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας ιδιαίτερα του χειμερινούς μήνες λόγω του ορεινού όγκου του Δήμου,  επιβάλλουν  την απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου, δημοτικών κοιμητηρίων, τεχνικής υπηρεσίας, πολεοδομίας, διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, αυτοτελούς γραφείου Δημάρχου και Ειδικών Συνεργατών πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες.
9.       Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την ως άνω απασχόληση θα βαρύνουν τις πιστώσεις των Κ.Α. 00/6032.0001, 10/6012.0001, 20/6012.0001, 30/6012.0001, 35/6012.0001, 40/6012.0001, 45/6012.0001, 10/6022.0001, 20/6022.0001, 30/6022.0001, 35/6022.0001, 40/6022.0001, 45/6022.0001, 30/6042.0001 και 35/6042.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων, οικονομικού έτους 2017.
 
Εισηγείται:
 
Α. Την καθιέρωση λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας της ανωτέρω υπηρεσίας. Λόγω ανάγκης συνεχούς αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού οδών και πάρκων και κάλυψη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου, επιβάλλεται η απασχόληση όλου του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας με κατάλληλη εναλλαγή.
Β. Την καθιέρωση υπηρεσιών που θα λειτουργούν κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας τους και τον ορισμό του απαιτούμενου αριθμού προσωπικού που χρειάζεται να εργάζεται κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες όλες τις  ημέρες του μήνα σ΄ αυτές τις υπηρεσίες ως εξής:
Για την υπηρεσία κοιμητηρίων κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση τεσσάρων (4) υπαλλήλων όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες. 
Για την υπηρεσία πρασίνου είναι απαραίτητη η απασχόληση όλου του προσωπικού της υπηρεσίας όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες με κατάλληλη εναλλαγή. 
Για την τεχνική υπηρεσία χρειάζεται η απασχόληση τεσσάρων (4) υπαλλήλων όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες για ανάγκες που προκύπτουν στην υπηρεσία.
Για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού θεωρείται απαραίτητη η απασχόληση τεσσάρων (4) υπαλλήλων της υπηρεσίας όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες για αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση λαμπτήρων.
Για τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών επιβάλλεται η απογευματινή απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων, οι οποίοι θα απασχολούνται με την είσπραξη τέλους από παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και με την έκδοση αδειών ταφής, επίσης θα εκτελούν καθήκοντα τελετάρχη στις επίσημες αργίες και στις εκδηλώσεις του δήμου. Επιπλέον απαιτείται η απογευματινή απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων και της δημοτικής κοινότητας Κορίνθου και πέντε (5) υπάλληλων για την υπηρεσία ληξιαρχείου.
Για την υπηρεσία Πολεοδομίας καθιερώνεται ωράριο εργασίας υπερωριακά κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, λόγω της αναγκαιότητας επιτήρησης της καταστολής της αυθαίρετης δόμησης και εφόσον το επιβάλλουν ανακύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες για έξι (6) υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων της υπηρεσίας.
Για το αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου επιβάλλεται η απασχόληση όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες ενός (1) υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη του Δημάρχου κατά τις συναντήσεις του με Δημότες, Συλλόγους και Φορείς, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τις ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου.
Για την επικουρία του Δημάρχου επιβάλλεται η απογευματινή απασχόληση τεσσάρων (4) Ειδικών Συνεργατών, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί του και εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.
Γ.    Στο προσωπικό που θα απασχολείται κατά το Σάββατο καθιερώνεται ως ημέρα ανάπαυσης η ημέρα Τρίτη της προσεχούς εβδομάδας και σε περίπτωση που η ημέρα αυτή συμπίπτει με αργία ή λόγω ειδικών συνθηκών τούτο δεν είναι εφικτό, η ημέρα ανάπαυσης θα χορηγείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Δ. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 83.201,90 ευρώ για το έτος 2017 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων που θα βαρύνει τους Κ.Α. 00/6032.0001, 10/6012.0001, 20/6012.0001, 30/6012.0001, 35/6012.0001, 40/6012.0001, 45/6012.0001, 10/6022.0001, 20/6022.0001, 30/6022.0001, 35/6022.0001, 40/6022.0001, 45/6022.0001, 30/6042.0001 και 35/6042.0001.
Ε. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια αντίστοιχη δαπάνη, η οποία θα προβλέπεται στους κωδικούς των αντίστοιχων προϋπολογισμών.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Δημάρχου, τις  διατάξεις των ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), ν. 3584/2007 (ΦΕΚ  143 Α΄) και ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  (ΦΕΚ 499/Β΄/2014),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Την καθιέρωση λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας της ανωτέρω υπηρεσίας. Λόγω ανάγκης συνεχούς αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού οδών και πάρκων και κάλυψη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου, επιβάλλεται η απασχόληση όλου του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας με κατάλληλη εναλλαγή.
Β. Την καθιέρωση υπηρεσιών που θα λειτουργούν κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας τους και τον ορισμό του απαιτούμενου αριθμού προσωπικού που χρειάζεται να εργάζεται κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες όλες τις  ημέρες του μήνα σ΄ αυτές τις υπηρεσίες ως εξής:
-Για την υπηρεσία κοιμητηρίων κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση τεσσάρων (4) υπαλλήλων όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες. 
-Για την υπηρεσία πρασίνου είναι απαραίτητη η απασχόληση όλου του προσωπικού της υπηρεσίας όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες με κατάλληλη εναλλαγή. 
-Για την τεχνική υπηρεσία χρειάζεται η απασχόληση τεσσάρων (4) υπαλλήλων όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες για ανάγκες που προκύπτουν στην υπηρεσία.
-Για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού θεωρείται απαραίτητη η απασχόληση τεσσάρων (4) υπαλλήλων της υπηρεσίας όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες για αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση λαμπτήρων.
-Για τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών επιβάλλεται η απογευματινή απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων, οι οποίοι θα απασχολούνται με την είσπραξη τέλους από παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και με την έκδοση αδειών ταφής, επίσης θα εκτελούν καθήκοντα τελετάρχη στις επίσημες αργίες και στις εκδηλώσεις του δήμου. Επιπλέον απαιτείται η απογευματινή απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων και της δημοτικής κοινότητας Κορίνθου και πέντε (5) υπάλληλων για την υπηρεσία ληξιαρχείου.
-Για την υπηρεσία Πολεοδομίας καθιερώνεται ωράριο εργασίας υπερωριακά κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, λόγω της αναγκαιότητας επιτήρησης της καταστολής της αυθαίρετης δόμησης και εφόσον το επιβάλλουν ανακύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες για έξι (6) υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων της υπηρεσίας.
-Για το αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου επιβάλλεται η απασχόληση όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις απογευματινές ώρες ενός (1) υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη του Δημάρχου κατά τις συναντήσεις του με Δημότες, Συλλόγους και Φορείς, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τις ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου.
-Για την επικουρία του Δημάρχου επιβάλλεται η απογευματινή απασχόληση τεσσάρων (4) Ειδικών Συνεργατών, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί του και εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.
Γ.    Στο προσωπικό που θα απασχολείται κατά το Σάββατο καθιερώνεται ως ημέρα ανάπαυσης η ημέρα Τρίτη της προσεχούς εβδομάδας και σε περίπτωση που η ημέρα αυτή συμπίπτει με αργία ή λόγω ειδικών συνθηκών τούτο δεν είναι εφικτό, η ημέρα ανάπαυσης θα χορηγείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Δ. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 83.201,90 ευρώ για το έτος 2017 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων που θα βαρύνει τους Κ.Α. 00/6032.0001, 10/6012.0001, 20/6012.0001, 30/6012.0001, 35/6012.0001, 40/6012.0001, 45/6012.0001, 10/6022.0001, 20/6022.0001, 30/6022.0001, 35/6022.0001, 40/6022.0001, 45/6022.0001, 30/6042.0001 και 35/6042.0001.
Ε. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια αντίστοιχη δαπάνη, η οποία θα προβλέπεται στους κωδικούς των αντίστοιχων προϋπολογισμών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 287 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 08 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης