Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο ΄΄Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτω

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/09.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 288/2017
 
 Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας  με τίτλο ΄΄Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34502/04-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
6.      Νανόπουλος Βασίλειος
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Σούκουλης  Ανδρέας
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
12. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,
13. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία,
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος, του θέματος «Έγκριση διενέργειας προμήθειας  με τίτλο ΄΄Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες αντιμετώπισης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. την με αρ.58/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» προϋπολογισμού 2.246.880,00 € 
2. την από 8-8-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Ιωάννη Τσολάκη, η  οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Έχοντας υπόψη:
1.       το άρθρο 65, παρ.1 του Ν.3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010): «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και
2.       σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκριση της είναι η Οικονομική Επιτροπή,
3.       τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και την εγγεγραμμένη πίστωση με τον ΚΑ  20/7131.0005και ποσού 1.900.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
4.       το γεγονός ότι η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 2.246.880,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),για την οποία υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον ΚΑ  20/7131.0005,μόνο ποσού 1.900.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ως εκ τούτου προκύπτει ένα υπόλοιπο ποσού 346.880,00 €.
 
Παρακαλούμε όπως:
1.       Εγκρίνετε τη διενέργεια προμήθειαςμε αντικείμενο ¨Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων¨ προϋπολογισμού 2.246.880,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με ηλεκτρονικό, ανοικτό και μειοδοτικό διαγωνισμό και
 
 
 
2.       Προβλεφθεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η εγγραφή πίστωση ποσού 346.880,00 € στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2018, για την κάλυψη της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, την αριθμ. 58/2017 μελέτη προϋπολογισμού 2.246.880,00 €, τις διατάξεις των ν. 3463/2006, ν. 3852/2010 και ν. 4412/2016,  μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων΄΄ για την οποία (προμήθεια) έχει συνταχθεί η αριθμ. 58/2017 μελέτη από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, προϋπολογισμού 2.246.880,00 €, με ηλεκτρονικό, ανοικτό και μειοδοτικό διαγωνισμό. 
Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας, θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
 
Β. Δεσμεύεται για την εγγραφή σχετικής πίστωσης ποσού 346.880,00 € κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018, για τη κάλυψη της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 288 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 08 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης