Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτ.σφαγεία) στη περιοχή Αρχ. Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθ

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/09.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 289/2017
 
Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτ.σφαγεία) στη περιοχή Αρχ. Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34502/04-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
6.                   Νανόπουλος Βασίλειος
7.                    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.                    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.                    Σούκουλης  Ανδρέας
10.                   Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11.                   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
12.                   Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,
13.                   Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία,
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος, του θέματος «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτ.σφαγεία) στη περιοχή Αρχ. Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου», προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες εκμίσθωσής του, για την αξιοποίηση του ακινήτου και την αναβάθμιση της περιοχής. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Κορίνθου με το υπ΄ αριθμ. 1693/1960 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννη Καλλίρη  αγόρασε αγρό στη περιοχή Αρχ. Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου για την δημιουργία Σφαγείων, εκτάσεως 6.979,34 τ.μ.  Πράγματι εκεί δημιουργήθηκε ισόγειο αντισεισμικό κτίριο από μπετόν αρμέ επιφάνειας 832,62 τ.μ. κατασκευασμένο ειδικά για Δημοτικά σφαγεία και λειτούργησαν μέχρι πριν το έτος 1982.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
-την με  αριθμ. 351/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρακτικών ακινήτων του Δήμου
– την με αριθμ. 4/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, με την οποία συμφωνεί για την εκμίσθωση του εν θέματι ακινήτου
-την από 9-8-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της  έχει ως εξής:
<<Λαμβάνοντας υπόψη :
·         Την απόφαση δημοτικού συμβουλίου 21/351/2016, ο Δήμος Κορινθίων έχει στην κυριότητά του το κάτωθι περιτοιχισμένο ακίνητο: Στην περιοχή «Αρχ. Λιμάνι ή Πουρνερί» Αρχαίας Κορίνθου ακίνητο εμβαδού 6.979,34 τ.μ. εντός του οποίου έχουν κατασκευαστεί α) ισόγειο κτίριο (πρώην σφαγείο) εμβαδού 802,70 τ.μ., β) ισόγειος οικίσκος εμβαδού 19,58 τ.μ. που βρίσκονται στη νότια πλευρά του οικοπέδου, γ) συγκρότημα δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 213,43 τ.μ. δ) λοιπές δεξαμενές 43,70 τ.μ. και 21,62 τ.μ. Τα πιο πάνω έχουν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1960. Το κτίριο έχει πάψει να χρησιμοποιείται πλέον ως σφαγείο προ του έτους 1982. Κρίνουμε αναγκαία την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου για τουριστική χρήση.
·         Την αριθμ. 4/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την εκμίσθωση ή όχι του ανωτέρω ακινήτου. Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.>>
Ο κ. Δήμαρχος  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι το εν λόγω ακίνητο στο πρόσφατο παρελθόν  προσπαθήσαμε να το εκμισθώσουμε με το πρόγραμμα  JESSICA μέσω της Τράπεζας EUROBANK,αλλά δεν παρουσιάσθηκε
 
 
ενδιαφερόμενος.  Το ακίνητο πρέπει να αξιοποιηθεί καθώς και να αναβαθμιστεί η περιοχή τουριστικά. Προτείνω να προβούμε στην εκμίσθωση του ακινήτου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, το γεγονός της αξιοποίησης του κτιρίου αλλά και της τουριστικής  αναβάθμισης της περιοχής , τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 και του ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης  δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη περιοχή «Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί» Αρχαίας Κορίνθου εμβαδού 6.979,34 τ.μ., εντός του οποίου έχουν κατασκευαστεί α) ισόγειο κτίριο (πρώην δημοτικά σφαγεία) εμβαδού 802,70 τ.μ., β) ισόγειος οικίσκος εμβαδού 19,58 τ.μ. που βρίσκονται στη νότια πλευρά του οικοπέδου, γ) συγκρότημα δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 213,43 τ.μ. και δ) λοιπές δεξαμενές εμβαδού 43,70 τ.μ και 21,62 τ.μ. αντίστοιχα, με σκοπό την τουριστική χρήση.
Η εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία, οι όροι της οποίας θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 289 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 08 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης