Έγκριση της από 6-7-2017 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και της από 8-7-2017 αίτησης αναστολής

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 15/09.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 290/2017
 
Θέμα 5ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση της από 6-7-2017 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και της από 8-7-2017 αίτησης αναστολής, με αίτημα Προσωρινής Διαταγής, ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών , με τις οποίες προσβάλλεται η υπ΄ αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/14-6-2017) Κύρωσης της απόφασης  έγκρισης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και καθορισμό αμοιβής δικηγόρου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34502/04-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
6.Νανόπουλος Βασίλειος
7. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Σούκουλης  Ανδρέας
10.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
12.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,
13.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία,
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος, του θέματος «Έγκριση της από 6-7-2017 αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και της από 8-7-2017 αίτησης αναστολής, με αίτημα Προσωρινής Διαταγής, ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών, με τις οποίες προσβάλλεται η υπ΄ αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/14-6-2017) Κύρωσης της απόφασης  έγκρισης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και καθορισμό αμοιβής δικηγόρου», προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες συμπλήρωσης σχετικού φακέλου, για την εκπροσώπηση του Δήμου μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι για ότι αφορά  τη διαχείριση των αποβλήτων μετά από προσωπικές επαφές που είχε με τους Δημάρχους Άργους –Μυκηνών, Τρίπολης, Βόρειας Κυνουρίας και Σπάρτης, διαπίστωσε ότι συντάσσονται με τις απόψεις του Δήμους μας, όπως τις έχουμε διατυπώσει κατά καιρούς.  ‘Όπως ήδη γνωρίζετε, οι απόψεις μας έρχονται σε αντίθεση με αυτές της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Διαχείριση των Αποβλήτων με την εγκατάσταση Κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων ΜΕΑ, με ΧΥΤΥ και ΣΜΑ, μέσω ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», στις θέσεις Παλαιόχουνης Αρκαδίας, Καλλιρρόης Μεσσηνίας και Σκάλας Λακωνίας.
Γι΄ αυτό το λόγο προσφύγαμε κατά της αριθμ. οικ.  27716/1612/12.06.2017 (ΦΕΚ 2044/ τ.Β΄/14-06-2017) Κοινής Αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει, με θέμα την «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και κατά κάθε άλλης συναφούς με αυτήν Πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, με προφορική εντολή που εδόθη στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Μπακόπουλο, για την κατάθεση των ως άνω δικογράφων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σύντομης προθεσμίας που εξέπνεε και της οξύτατης ανάγκης ν΄ ανασταλεί η εκτέλεση των άνω Πράξεων.
 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθμ. 283/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση  και τον καθορισμό αμοιβής του από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότιη εν λόγω υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006  για την εξώδικη αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων
 
 
 
 
παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
Η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου για το χειρισμό της  ανωτέρω υπόθεσης  καθορίζεται στο ποσό των 1.000,00 €. συν Φ.Π.Α. 24%,  ήτοι συνολικό ποσό 1.240,00 €
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο, το γεγονός της ιδιαίτερης σημασίας της υπόθεσης για το Δήμο, την αριθμ. 283/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  τις διατάξεις του άρθρου 281 § 3 του ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  και του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Εγκρίνει το περιεχόμενο: 1) της από 6-7-2017 Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (αριθ. καταθ. 2043/7.7. 2017, Ε΄Τμήμα-7μελής σύνθεση) και 2) της από 8-7-2017 Αίτησης Αναστολής (αριθ. κατάθ. 185/14.7.2017) με αίτημα Προσωρινής Διαταγής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με τις οποίες προσβάλλεται η υπ’ αριθμ. 27716/1612/12-6-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2044/14-6-2017), του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει, με θέμα την «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και κατά κάθε άλλης συναφούς με αυτήν Πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης και όπως οι άνω Αιτήσεις έχουν κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Χαρ. Μπακόπουλο (Α.Μ. 8545 ΔΣΑ)καθώς καινα παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ και της αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινή διαταγή ενώπιον της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθούν οι ανωτέρω αιτήσεις, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου.
 
Β.- Ορίζει την  αμοιβή του δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Χαρ. Μπακόπουλου (Α.Μ. 8545 ΔΣΑ) για το χειρισμό της παραπάνω περιγραφείσας υπόθεσης, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων, στο ποσό των 1.000,00 €. συν Φ.Π.Α. 24%,  ήτοι συνολικό ποσό 1.240,00 €
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η νόμιμη φορολογική παρακράτηση δικηγορικών υπηρεσιών είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%, ο οποίος επιβαρύνει το Δήμο.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”
           
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 290 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 – 08 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης