Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/09.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 292/2017

 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34502/04-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
6.Νανόπουλος Βασίλειος
7. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Σούκουλης  Ανδρέας
10.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
12.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,
13.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία,
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  την αριθ. πρωτ. 33349/28-7-2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων,  η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Έχοντας  υπόψη :
  • Την υπ’ αριθμ. 997/19-05-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας με θέμα «Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
  • Την με αρ.423/29-11-2016 Α.Δ.Σ. περί παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ΄΄ και της πράξης ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016’’ », και Τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του Δημοτικού προϋπολογισμού  έτους 2016.
  • Τον οδηγό εφαρμογής   του Ε.Π. Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) της  διαχειριστικής αρχής  σύμφωνα με τον οποίο κεφ. Ι.1.5.1 Επιλέξιμες δαπάνες – προϋπολογισμός έργων 2..4    δίνεται η δυνατότητα στις κοινωνικές συμπράξεις να πραγματοποιήσουν δαπάνες  που αφορούν :   μίσθωση αποθηκευτικών χώρων που  θα χρησιμοποιηθούν  ως αποθηκευτικοί χώροι ή σημεία διανομής . 
  • Την απόφαση του Δ.Σ  με αρ.423/2016  περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016  και την εγγεγραμμένη πίστωση για την εν λόγω   δαπάνη  στον Κ.Α. 60/6232.0003  με τίτλο : Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ   2015-2016  ποσού 20.000 ευρώ  .
Εισηγούμαστε :
 Την  μίσθωση ακινήτου  για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΈΤΡΩΝ 2015-2016»- Κ.Σ. ΠΕ Κορινθίας  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. ως εξής :
Τα ακίνητο που θα μισθωθεί ως χώρος αποθήκευσης, θα επιλεγεί με κύριο γνώμονα την ικανοποίηση του σκοπού για το οποίο μισθώνεται και ο οποίος είναι η ασφαλής (βραχεία) αποθήκευση των τροφίμων και των βασικών υλικών συνδρομής, που θα χορηγούνται από το Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», έως ότου αυτά να διανεμηθούν στους απόρους, τους δικαιούχους δηλαδή της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας . Η μίσθωση  θα έχει διάρκεια έως την 31-12-2017 . Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής  μπορεί να γίνει και παράταση της μίσθωσης .
o        Το ακίνητο  θα πρέπει να είναι,  από 250 μ2  έως  400 τετραγωνικά  , και σε χώρο που θα διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους και οι οποίοι θα πρέπει να είναι επιφάνειας τουλάχιστον  70,00 m2 . Δίνεται η δυνατότητα ο αποθηκευτικός χώρος και οι ψυκτικοί θάλαμοι να βρίσκονται είτε στο ίδιο κτίριο, είτε σε άλλα  κτίρια.  Τα ψυγεία – ψυκτικοί θάλαμοι θα πρέπει να είναι επαγγελματικά και κατάλληλα για τη βραχεία συντήρηση νωπών κρεάτων και φρούτων για τις ανάγκες της Κοινωνικής  σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας  στα πλαίσια του Ε. Π.  Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για τους απόρους του ΤΕΒΑ.
o        Το ακίνητο θα πρέπει να είναι Ισόγειο ή υπερυψωμένα ισόγειο  και να παρέχεται πρόσβαση σε φορτηγό όχημα και σε κάθε είδους φορτοεκφορτωτική εργασία. Το ακίνητο να διαθέτει  ασφάλεια έναντι πιθανών διαρρήξεων ή άλλων παραβιάσεων (να  διαθέτει   πόρτες και ρολά ασφαλείας, κιγκλιδώματα κ.α).
o         Να διαθέτει 1-2 τουαλέτες . Να διαθέτει επαρκή εξαερισμό.  Το ακίνητο να βρίσκεται κοντά στην πόλη της  Κορίνθου ,  με πρόσβαση σε καλό οδικό δίκτυο και αστικές συγκοινωνίες.  Να έχει παροχή τριφασικού ρεύματος  .Να διαθέτει άνετο παρκινγκ.
 
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ
 
Την  έγκριση μίσθωσης ακινήτου  για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΈΤΡΩΝ 2015-2016»-  και την παράταση αυτής   έως 31-12-2017  της  Κ.Σ. ΠΕ Κορινθίας με επικεφαλής εταίρο  τον Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια   του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. σύμφωνα με όσα  ορίζονται  ανωτέρω >> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της πράξης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 και την παράταση αυτής μέχρι 31-12-2017. Το ακίνητο θα πρέπει :   
o          Να είναι από 250 μ2  έως  400 τετραγωνικά  , και σε χώρο που θα διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους και οι οποίοι θα πρέπει να είναι επιφάνειας τουλάχιστον  70,00 m2 . Δίνεται η δυνατότητα ο αποθηκευτικός χώρος και οι ψυκτικοί θάλαμοι να βρίσκονται είτε στο ίδιο κτίριο, είτε σε άλλα  κτίρια.  Τα ψυγεία – ψυκτικοί θάλαμοι θα πρέπει να είναι επαγγελματικά και κατάλληλα για τη βραχεία συντήρηση νωπών κρεάτων και φρούτων για τις ανάγκες της Κοινωνικής  σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας  στα πλαίσια του Ε. Π.  Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για τους απόρους  του ΤΕΒΑ.
o          Να είναι Ισόγειο ή υπερυψωμένα ισόγειο  και να παρέχεται πρόσβαση σε φορτηγό όχημα και σε κάθε είδους φορτοεκφορτωτική εργασία. Το ακίνητο να διαθέτει  ασφάλεια έναντι πιθανών διαρρήξεων ή άλλων παραβιάσεων (να  διαθέτει   πόρτες και ρολά ασφαλείας, κιγκλιδώματα κ.α).
o           Να διαθέτει 1-2 τουαλέτες. Να διαθέτει επαρκή εξαερισμό.  Το ακίνητο να βρίσκεται κοντά στην πόλη της  Κορίνθου, με πρόσβαση σε καλό οδικό δίκτυο και αστικές συγκοινωνίες. Να έχει παροχή τριφασικού ρεύματος. Να διαθέτει άνετο πάρκινγκ.
 
Β) Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών κλπ».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 292/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 08 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment