Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κόρινθος, 25-10-2017

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 48892

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   

     

 

                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                             Διακηρύττει ότι

 

  Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής ανά τμήμα (ανά είδος), η εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 52.622,75€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, όπως του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν. 2690/1999, του N. 3861/2010, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4412/2016 και λοιπές σχετικές ισχύουσες

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών παροχής ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου.

  Προσφορές υποβάλλονται ανά είδος ή και για το σύνολο των ειδών του Πίνακα «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της σχετικής μελέτης με αρ. 63/2017.  Προσφορές υποβάλλονται για τη συνολική ποσότητα ανά είδος.  Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  τμηματικά εντός είκοσι (20) ημερών από την σχετική παραγγελία  στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων, παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

               Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την 9η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο: www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 2741362805, Fax: 2741362830, e-mail: a.giavasi@korinthos.gr (κ. Γιαβάση Άννα), τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ