Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/09.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  297/2017
  
Θέμα 8ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Ολοκλήρωση του έργου: ΄΄Ανέγερση κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων΄΄»
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34502/04-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
6.Νανόπουλος Βασίλειος
7. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Σούκουλης  Ανδρέας
10.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
12.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,
13.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία,
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Ολοκλήρωση του έργου: ΄΄Ανέγερση κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.       την αριθμ. 61/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση του έργου Ανέγερση Κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Εξαμιλίων», προϋπολογισμού 300.000,00 €,
2.       την αριθμ. 15/223/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       τα από 19-10-2010 και 26-10-2010 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.       την αριθ. 14/287/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 318/24903/2012 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης της Κ/Ξ “Καλοπαστάς Κωνσταντίνος – Φλίντρας Νικόλαος” ως αναδόχου, 
5.       την αριθ. πρωτ. 21921/29-04-2014 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 200.088,27 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.),
6.       την αριθ. 18/397/11-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-02-2015 με αναθεώρηση τιμών,  
7.       την αριθ. 7/93/1-04-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-06-2015 με αναθεώρηση τιμών,  
8.       την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26981/19-06-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 15-09-2015
9.       την αριθ. 17/292/2015 ΑΔΣ περί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 15-09-2015
10.    την αριθ. 19/302/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου
11.    την αριθμ. 11/2015/2017 ΑΔΣ περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου.
12.    την από 01-08-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα. Αναστασία Θεοδοσίου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Ο Ανάδοχος Κ/ΞΙΑ ΚΑΛΟΠΑΣΤΑΣ Κ. – ΦΛΙΝΤΡΑΣ Ν. ΕΔΕ βάσει του υπ΄ αριθμ. 21921/29-04-2014 συμφωνητικού με τον Δήμο Κορινθίων εκτελεί τις εργασίες του έργου «Ολοκλήρωση του έργου: Ανέγερση κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 61/2010 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
 
Η σύμβαση ποσού 246.108,57 € με το Φ.Π.Α. υπεγράφη 29-04-2014 και καθόρισε προθεσμία έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωσή του  έργου , ήτοι 29-10-2014.
Με την αριθμ. 397/2014 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου έως την 28-02-2015 και με την αριθμ. 93/2015 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-06-2015.
Με την αριθμ. 292/2015 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 15-09-2015.
Με την υπ΄ αριθμ. 302/2015 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος  ΑΠΕ ποσού 246.108,57 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ
 
Βεβαίωση περαίωσης : 15-09-2015
Τελική επιμέτρηση: 15-09-2015
Ύψος δαπάνης:  245.996,23 €
Επιβλέπουσα: Θεοδοσίου Αναστασία
 
Βάσει της υπ΄ αριθμ. 11/205/13-06-2017 απόφασης του Δ.Σ. Κορινθίων συγκροτήθηκε η επιτροπή προσωρινής  και οριστικής παραλαβής του έργου
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου συντελέστηκε και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 28-07-2017
 
Παρακαλούμε
Για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ» με αριθμό μελέτης 61/2010 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 245.996,23€ (συμπ. Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 297 / 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 08 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης