Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/09.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης  298/2017

 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34502/04-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
6.Νανόπουλος Βασίλειος
7. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9. Σούκουλης  Ανδρέας
10.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
12.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,
13.Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία,
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις με αριθμ. 262/25-7-2017 και 271/9-8-2017 αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, καθώς και τις από 24-7-2017 και 3-8-2017 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων,  και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθμ. 262/2017 και 271/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,  τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στις με  υπ’ αριθμ. 262/2017 και 271/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Α΄.-
Τροποποιεί  τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει τον Κ.Α  30/6234.0003  με  τίτλο: «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σολυγείας», προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά  το ποσό των 1.000,00€ και παραμένει με πίστωση   49.000,00€
 
Μεταφέρει ποσό 1.000,00€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνει και  δημιουργεί τον Κ.Α  30/6117.0007  με  τίτλο: «Eργασίες συντήρησης αγαλμάτων Δήμου Κορινθίων» με το ποσό των 1.000,00€
 
 
 
 
Β΄.-
 
 ΜΕΡΟΣ Α’
Τροποποιεί  τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017
Ως προς το μέρος των εσόδων:
ως προς την ανάγκη ενίσχυσης κρατήσεων
ενισχύει το έσοδο με Κ.Α. 4131.0011με τίτλο: ”Τ.Π.Δ.Υ”, προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 12.000,00€ και τελικό ποσό 22.000,00€
Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 12.000,00€  από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού
ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει τον Κ.Α 00/8231.0011 με τίτλο: ”Τ.Π.Δ.Υ ” προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 12.000,00€ και τελική πίστωση 22.000,€
 
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Τροποποιεί  τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
1. τον Κ.Α  10/6051.0001  με  τίτλο:«Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 139.264,08€ κατά  το ποσό των 60.000,00€ και τελική πίστωση   79.264,08€
2. τον Κ.Α  10/6051.0006  με  τίτλο:«Εργοδοτικές εισφορές κύριας σύνταξης δημοσίου μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 136.029,07€ κατά  το ποσό των 30.000,00€ και τελική πίστωση   106.029,07€
3. τον Κ.Α  00/6731.0005  με  τίτλο:«Επιχορηγήσεις σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στο Δήμο», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά  το ποσό των 5.000,00€ και τελική πίστωση   15.000,00€
Μεταφέρει ποσό 95.000,00€ στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνει προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
Δημιουργεί τον Κ.Α  00/6032.0001  με  τίτλο:«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Ειδικών Θέσεων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»  με το ποσό των 2.200,00€
 
Ενισχύει:
1.τον Κ.Α  00/6053.0001   με τίτλο:”ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Εργοδότη υπαλλήλων ειδικών θέσεων” προϋπολογισμού 7.909,74€ με το ποσό των 2.500,00€ και τελική πίστωση 10.409,74€
2.τον Κ.Α  30/7111.0003 με τίτλο:”Απαλλοτριώσεις ακινήτων” προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με το ποσό των 85.300,00€ και τελική πίστωση 1.085.300,00€
3.τον Κ.Α  00/6736.0001   με τίτλο:”Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” προϋπολογισμού 43.500,00€ με το ποσό των 5.000,00€ και τελική πίστωση 48.500,00€.
ΜΕΡΟΣ Γ’
 
 
Σε συνέχεια του υπ΄αρίθμ. 141650/14-7-2017 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  προβαίνουμε  στις κατωτέρω διορθώσεις της υπ΄αρίθμ. 196/13-6-2017 απόφασης του Δ.Σ:
α) στο μέρος Γ’ της ανωτέρω απόφασης διορθώνουμε ως προς τη μεταφορά από το αποθεματικό το ποσό σε 136.103,42€  αντί του ποσού 129.103,42€ όπως αναγράφεται.
β)στον Κ.Α 30/7336.0003 με τίτλο:”Διαμόρφωση κερκίδων στο γήπεδο Σπαθοβουνίου” η χρηματοδότηση είναι απο Π.Δ και όχι από Π.Δ.Ε ώστε να θεωρηθεί χρηματοδότηση και να απαιτεί αναμόρφωση ως προς τα έσοδα.
γ)Για τα κάτωθι έργα που υλοποιήθηκαν στο Δήμο Κορινθίων σε παρελθόντα έτη, έχει προκύψει σε συνέχεια αφενός δικαστικής απόφασης και αποφάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων η υποχρέωση του Δήμου για σύνταξη ΑΠΕ και εξόφληση των αναδόχων αντίστοιχα:
«Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 Π.Ε. Αγίου Γεωργίου»
«Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών»
«Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Β΄ ΦΑΣΗ)»
εν προκειμένω δεν πρόκειται για έργα συνεχιζόμενα, οφείλουμε δε να συμμορφωθούμε σε δικαστικές αποφάσεις.
ΜΕΡΟΣ Δ
 
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4483/2017 περί τροποποίησης διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό), τροποποιεί τον προϋπολογισμό ως εξής:
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί έσοδο στον κ.α 1519.0002  με τίτλο:”πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίησή τους” ποσού 5.000,00€
Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 5.000,00€  από την παραπάνω δημιουργία στο αποθεματικό  και μέσω αυτού :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει τον Κ.Α 15/6474.0002 με τίτλο: ”Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων ” προϋπολογισμού 70.000,00€ με το ποσό των  5.000,00€ και τελική πίστωση 75.000,00€
ΜΕΡΟΣ E
 
Με το υπ΄ αριθμ. 99433/27-7-2017 έγγραφο  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατατέθηκε υπέρ του Δήμου το ποσό των 118.900,00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων- Α.Π. Απόφασης 23620/11-7-2017. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού εγγράφηκε ποσό 115.700,00€, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξής του. Αποδέχεται τη διαφορά ποσού 3.200,00 € και τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό, ως εξής:  
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει το έσοδο με Κ.Α 1312.0002 με τίτλο: ”Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων”, προϋπολογισμού 115.700,00€ με το ποσό των 3.200,00€ και τελικό ποσό  118.900,00€
 
 
 
Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 3.200,00€ από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει:
1. τον Κ.Α 30/7331.0009  με τίτλο: ”Συντήρηση σχολείων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)” προϋπολογισμού 102.632,43€ με το ποσό των 1.600,00€ και τελική πίστωση 104.232,43€
2. τον Κ.Α 30/7331.0010 με τίτλο: ”Συντήρηση σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)” προϋπολογισμού 95.927,24€ με το ποσό των 1.600,00€ και τελική πίστωση 97.527,24€
      
  Τροποποιεί αντίστοιχα και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017.    
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 298/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 08 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης