Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αλμυρής

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/09.08.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 301/2017

 
Θέμα 11ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αλμυρής» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34502/04-8-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Μελέτης Χρήστος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.        Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζήμος Κων/νος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Κορδώσης Χρήστος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.  Παππάς Αντώνιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
6.       Νανόπουλος Βασίλειος
7.        Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.        Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.        Σούκουλης  Ανδρέας
10.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
11.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
12.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας,
13.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία,
 
 
 
 
                          
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
12.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.   Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
14.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
15.   Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αλμυρής» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 33352/31-7-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλμυρής αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 33231/28.07.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση που διοργανώνει την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 στην πλατεία της Αλμυρής Κορινθίας, με την κάλυψη μέρους των απαιτούμενων δαπανών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τον εορτασμό της Μετάστασης της Θεοτόκου,  ημερομηνία κατά την οποία γιορτάζει η τοπική εκκλησία. Πρόκειται για μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου στην οποία θα συμμετέχει μουσικοχορευτικό συγκρότημα με σκοπό την ψυχαγωγία του κοινού που θα την παρακολουθήσει. Η εκδήλωση σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.       Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της, ποσού έως 1.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
2.       Ενοικίαση εξέδρας διαστάσεων 8μΧ10μ για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ποσού έως 900,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.900,00€ (πλέον Φ.Π.Α.). θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α) με τη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλμυρής,   β) με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.900,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέονται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 §3β του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλμυρής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 στην πλατεία της Αλμυρής Κορινθίας, με το ποσό των 1.900,00 €. (πλέον Φ.Π.Α.).
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες  α) ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης  ποσού 1.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), β) ενοικίαση εξέδρας διαστάσεων 8μΧ10μ για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ποσού 900,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. εξόδων 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.900,00 €. (πλέον Φ.Π.Α.).
         
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15 / 301/ 2017.
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 08 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης