Πρόσκληση 30ης Οκτωβρίου 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 26-10-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 49230

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπάκουλη

6]Χρ. Κορδώση

7]Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017.

2.      Προέλεγχος  Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013 Δήμου Κορινθίων και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2013.

3.      Προέλεγχος Απολογισμού και   Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014 Δήμου Κορινθίων και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014.

4.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€.

5.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.360.000,00€.

6.      Επί εισηγήσεως περί μετατροπών εισφοράς γης σε χρηματική εισφορά, προσκυρώσεις και καθορισμός τιμής μονάδος αυτών.

7.      Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου.

8.      Αίτηση της κ. Αγγελικής Μοσχάκη του Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμή μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0638007 στην περίμετρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Δήμου Κορινθίων.

9.      Αίτημα αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου.

10.  Αίτημα περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων στο σχέδιο πόλεως Αγίου Γεωργίου Κορίνθου της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 145 στο Ο.Τ. 225.

11.  Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου.

12.  Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου.

13.  Αίτημα αποζημίωσης επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου.

14.  Αίτημα αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου.

15.  Αίτηση της κ. Καράγιωργα Αθανασίας συζ. Δημητρίου το γένος Αθανασίου & Ανδριανής Σπαρτινού περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0506042 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ. 707 & Ο.Τ. 709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Δήμου Κορινθίων.

16.  Αίτηση του κ. Στυλιανού Στεργίου του Αποστόλου περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0603037 στα Ο.Τ. 775 – Κ.Χ. 748 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Δήμου Κορινθίων.

17.  Αίτηση της κ. Κεζέπη Θεοδώρας του Κυριάκου συζ. Αργυρίου Καϊνάρογλου περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0613014 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ. 853 – Ο.Τ. 854 – Κ.Χ. 856 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Δήμου Κορινθίων.

18.  Νέα αίτηση των κ.κ. Κοκκιόπουλου Κων/νου του Βασιλείου και Βαλιμήτη Κων/νας του Σπυρίδωνος συζ. Κων/νου Κοκκιόπουλου περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0514039 στο Ο.Τ. 680 εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Δήμου Κορινθίων.

19.  Αίτηση της κ. Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου συζ. Δημ. Καββαδία περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης για τις ιδιοκτησίες με κ.α. 0613046 στα Κ.Χ. 849 – Κ.Χ. 850 – Κ.Χ. 852 με κ.α. 0613052 στα Ο.Τ. 851 – Κ.Χ. 852 και με κ.α. 0613055 στο Ο.Τ. 851 του σχεδίου πόλεως «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Κορίνθου.

20.  Αίτημα αποζημίωσης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Κορίνθου.

21.  Επί αιτήματος εξώδικου προσδιορισμού τιμής μονάδος επικειμένων.

22.  Ορισμός υπολόγων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

23.  Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων