Απόφαση αριθμ. 28/357/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 357η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 70.000,00 », υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 16/205/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 22-08-2017.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 25/307/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 22-08-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 22-08-2017, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού η εταιρεία με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με έκπτωση 54% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και, ως προσωρινός ανάδοχος, κλήθηκε να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον διαγωνισμό.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 03-10-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης αυτού, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο, την εταιρεία με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με έκπτωση 54% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την επικύρωση του από 03-10-2017 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με έκπτωση 54% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 03-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 22-08-2017 για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 70.000,00» προϋπολογισμού μελέτης € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, (25ης Μαρτίου 11, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, Α.Φ.Μ. 997636418, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), στην οποία κατακυρώνει την σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου με έκπτωση 54% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 30/7333.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2017 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» ποσού 70.000,00€ (Α.Ο.Ε. 15/190/2017, Α.Α.Υ.738/2017).


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/357/2017.-