ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κόρινθος, 02 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ. 50678
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                                 
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                    ΠΡΟΣ    
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου                                   Τ… ………………………………..                                                                                  
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                    Δημοτικό Σύμβουλο
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                            
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                         
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 2 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 06-11-2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με μοναδικό  θέμα  ημερήσιας διάταξης:
 
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος  2014.
 
  
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ