ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κόρινθος, 02 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ. 50679
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                                 
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                    ΠΡΟΣ 
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου                                  Τ… ………………………………..                                                                                                
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                   Δημοτικό Σύμβουλο
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                       
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                       
                                                                                                         
                                                                 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 2 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 06-11-2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.       Έγκριση απολογισμού έτους 2016 του νομικού προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
2.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου».
3.       Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου».
4.       Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)
5.       Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με θέμα «Πολιτιστική Διπλωματία» που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής  Διπλωματίας.
6.       Αίτημα Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για οικονομική ενίσχυση.
7.       Διαγραφή χρεώσεων από τέλη ύδρευσης.
8.       Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
9.       Διαγραφές οφειλών επί του τέλους ακαθαρίστων εσόδων.
10.    Έγκριση της αριθμ. 90/2017 απόφασης του νομικού προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» .
11.    Έγκριση μετακινήσεων  και οδοιπορικών  Δημάρχου.
  
 
 Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ