Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κόρινθος, 08-11-2017

 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 51601

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η εκτέλεση της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.228,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : του ν. 4412/2016 (Α’ 147), του ν. 4314/2014 (Α’ 265),του ν. 4270/2014 (Α’ 143), του ν. 4250/2014 (Α’ 74), της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107),του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226),του ν. 4013/2011 (Α’ 204), του ν. 3861/2010 (Α’ 112),του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπ. Εσωτ.,του ν. 2859/2000 (Α’ 248), του ν.2690/1999 (Α’ 45) και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,του ν. 2121/1993 (Α’ 25), του π.δ 28/2015 (Α’ 34), του π.δ. 80/2016 (Α΄145),της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφ. του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής, ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πινακίδων του Κ.Ο.Κ. και συναφών ειδών οδικής σήμανσης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της υπ’ Αριθμ.67/2017 σχετικής Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων. Περιγραφή με όρους CPVS [34992000-7]-”Πινακίδες” και [34928472-7]- “Στύλοι στήριξης”.

Τόπος παράδοσης των υλικών : Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, αν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και για τις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, οι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.30 έως 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30/7135.0006 του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. στο οποίο αναρτάται η αναλυτική Διακήρυξη και η σχετική μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών, Ισόγειο, κ.Καραγιώργου Μ., τηλ.:2741362819, 800, 821, καθώς και στο Τμήμα Προμηθειών, κ.Γιαβάση Α., e-mail: a.giavasi@korinthos.gr, τηλ: 2741362805, Fax: 2741362830, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ