Τεύχη δημοπράτησης για διαγωνισμό εκτέλεσης έργου

 

 

Έργο:

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

τμημα εργων & μελετων

 

 

 

 

 

 

Προϋπ.:

 

2.360.000 Ευρώ

( με  Φ.Π.Α. 24 %)

 

 

Πηγή:

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

 

Κ.Α.:

 

20/7336.0001

 

 

Α.Μ.:

 

68/2017

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

:

1.903.225,81

 

Φ.Π.Α.  ( 24 %)

:

456.774,19

 

ΣΥΝΟΛΟ

:

2.360.000,00

Ευρώ

 

 

                                            

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προμέτρηση
 3. Προϋπολογισμός
 4. Τιμολόγιο
 5. Συγγραφή Υποχρεώσεων
 6. ΣΑΥ – ΦΑΥ
 7. Διακήρυξη
 8. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 10. Άδεια Δόμησης

 

 

Έργο:

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

τμημα εργων & μελετων

 

 

 

 

 

 

Προϋπ.:

 

2.360.000 Ευρώ

( με  Φ.Π.Α. 24 %)

 

 

Πηγή:

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

 

Κ.Α.:

 

20/7336.0001

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” προβλέπει την κατασκευή έργου του ως άνω τίτλου, συνολικής δαπάνης 2.360.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %).

 

Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

 

Άθροισμα Εργασιών

1.401.615,08

Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %

252.290,71

Σύνολο

1.653.905,79

Απρόβλεπτα  15 %

248.085,87

Αναθεωρήσεις

1.234,15

Εργολαβικό Αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ

1.903.225,81

Φ.Π.Α.   24 %

456.774,19

Εργολαβικό Αντικείμενο με ΦΠΑ

2.360.000,00

Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2.360.000,00

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου με το ποσό των 2.160.000,00 € και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με το ποσό των 200.000,00 €, η δε δαπάνη για το εν λόγω έργο βαρύνει την με Κ.Α. 20/7336.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού, ποσού 450.000,00 €, του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κορινθίων. Για την συνολική δαπάνη των 2.160.00,00 € το όριο πληρωμών για το τρέχον έτος 2017 είναι το ποσό των 450.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20/7336.0006 και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων με την υπ’ αριθμ. 18/400/2017 Απόφαση έχει δεσμευτεί ότι για το υπόλοιπο ποσό των 1.910.000,00 € θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων το επόμενο έτος 2018.

 

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τους εξής διακριτούς οργανικούς χώρους:

 

Είσοδο εγκατάστασης (φυλάκιο) – Ζύγιση εισερχόμενου φορτίου,

Χώρος υποδοχής εισερχόμενου φορτίου και διαλογής υλικών (διαχωρισμός ογκωδών απορριμμάτων, απομάκρυνση προσμίξεων),

Χώρος προεπεξεργασίας και ανάμειξης οργανικών αποβλήτων και πράσινων κλαδεμάτων,

Χώρος 1ης Φάσης Κομποστοποίησης,

Χώρος 2ης Φάσης Κομποστοποίησης (Ωρίμανση),

Χώρος ραφιναρίσματος,

Χώρος αποθήκευσης και τυποποίησης ραφιναρισμένου προϊόντος,

Χώρος προσωρινής αποθήκευσης υπολειμμάτων, προσμίξεων και ακατάλληλων υλικών.

 

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή και τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι οι ακόλουθες:

 

 1. Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης (πλατεία κομποστοποίησης.
 2. Έργα στέγασης του εξοπλισμού της μονάδας (υπόστεγο προεπεξεργασίας – διαλογής – ραφιναρίας – αποθήκευσης).
 3. Λοιπά κτιριακά έργα της εγκατάστασης (φυλάκιο, κτίριο διοίκησης).
 4. Έργα διαχείρισης αποπλυμάτων και στραγγισμάτων.
 5. Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.
 6. Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικών δικτύων (ισχυρά, ασθενή), κλιματισμού κτιρίου διοίκησης.
 7. Έργα εσωτερικής οδοποιίας.
 8. Λοιπά έργα υποδομής (πύλη/ες, περίφραξη, υπόστεγο για αντλίες, δεξαμενή ΕΕΛ)

 

Υποσημείωση: Η άρση των οποιονδήποτε εμποδίων θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου με την ανάλογη χρονική προεργασία έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 27-10-2017

Κόρινθος, 27-10-2017

Οι Συντάξαντες

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

Ιωάννης Καραΐσκος

Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης

Ιωάννης Καραΐσκος

Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

Έργο:

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

τμημα εργων & μελετων

 

 

 

 

 

 

Προϋπ.:

 

2.360.000 Ευρώ

( με  Φ.Π.Α. 24 %)

 

 

Πηγή:

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

 

Κ.Α.:

 

20/7336.0001

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Ομάδα:  Χωματουργικά

ΑΤ   1.1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

4.000,00 m3

 

 

ΑΤ   1.2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ

2.000,00 m3

 

 

ΑΤ   1.3

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

5.000,00 m3

 

 

ΑΤ   1.4

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

1.000,00 m3

 

 

ΑΤ   1.5

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

100,00 m3

 

 

ΑΤ   1.6

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

4.000,00 m3

 

 

ΑΤ   1.7

Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

4.500,00 m2

 

 

ΑΤ   1.8

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή

500,00 m3

 

 

ΑΤ   1.9

Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας

180.000,00 tnKm

 

Ομάδα:  Κτιριακές Υποδομές

ΑΤ   2.1

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

2.500,00 m2

 

 

ΑΤ   2.2

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

450,00 m3

 

 

ΑΤ   2.3

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

50,00 m3

 

 

ΑΤ   2.4

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

1.800,00 m3

 

 

ΑΤ   2.5

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

1.000,00 Kgr

 

 

ΑΤ   2.6

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό

400,00 m

 

 

ΑΤ   2.7

Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops), για ταινίες πλάτους 300 mm

50,00 m

 

 

ΑΤ   2.8

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

1.000,00 Kgr

 

 

ΑΤ   2.9

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm

1.000,00 m2

 

 

ΑΤ   2.10

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C

210.000,00 Kgr

 

 

ΑΤ   2.11

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

1.800,00 m2

 

 

ΑΤ   2.12

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

45.000,00 Kgr

 

ΑΤ   2.13

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

35.000,00 Kgr

 

 

ΑΤ   2.14

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης

1.300,00 m2

 

 

ΑΤ   2.15

Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου “sandwich” από γαλβανισμένη και βαμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 5cm

200,00 m2

 

 

ΑΤ   2.16

Γυψοσανίδες, γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm

80,00 m2

 

 

ΑΤ   2.17

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm

40,00 m2

 

 

ΑΤ   2.18

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

35,00 m2

 

 

ΑΤ   2.19

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2

15,00 m2

 

 

ΑΤ   2.20

Διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες, διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)

15,00 m2

 

 

ΑΤ   2.21

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα

3,00 m2

 

 

ΑΤ   2.22

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα

3,00 m2

 

 

ΑΤ   2.23

Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών

80.000,00 Kgr

 

 

ΑΤ   2.24

Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών, εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως

80.000,00 Kgr

 

 

ΑΤ   2.25

Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών

1.200,00 Kgr

 

 

ΑΤ   2.26

Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών, τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζόμενων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής

80.000,00 Kgr

 

 

ΑΤ   2.27

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.

4.000,00 Kgr

 

 

Ομάδα:  Περιβάλλον Χώρος

ΑΤ   3.1

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 “

510,00 m

 

 

ΑΤ   3.2

Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10×4 cm

850,00 m2

 

 

ΑΤ   3.3

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

200,00 m2

 

 

ΑΤ   3.4

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

200,00 m

 

 

ΑΤ   3.5

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

1.100,00 m3

 

 

ΑΤ   3.6

Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)

11.000,00 m2

 

 

ΑΤ   3.7

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ

5.500,00 m2

 

 

ΑΤ   3.8

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

5.500,00 m2

 

 

ΑΤ   3.9

Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος, στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 mm

360,00 m

 

 

ΑΤ   3.10

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής διαμέτρου D400 mm

120,00 m

 

 

ΑΤ   3.11

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών, φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1, 20 m

8,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   3.12

Προκατασκευασμένες κυκλικές δεξαμενές από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εσωτ. διαμέτρου 2,50 m

6,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   3.13

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης, τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο

28,00 m

 

 

ΑΤ   3.14

Καλύμματα φρεατίων, καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

1.500,00 Kgr

 

 

ΑΤ   3.15

Δένδρα κατηγορίας Δ3

120,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   3.16

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m

120,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   3.17

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 – 22,00 lt

120,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   3.18

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, DN (mm) : Φ 32

600,00 m

 

 

ΑΤ   3.19

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

120,00 τεμαχ

 

 

Ομάδα:  Ύδρευση

ΑΤ   4.1

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 15 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

50,00 m

 

 

ΑΤ   4.2

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 20 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm

100,00 m

 

 

ΑΤ   4.3

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 25 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm

190,00 m

 

 

ΑΤ   4.4

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm

120,00 m

 

 

ΑΤ   4.5

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm

80,00 m

 

 

ΑΤ   4.6

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 3/4 ins και πάχους 2.65 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα)

18,00 m

 

 

ΑΤ   4.7

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου 15 mm, τύπου “armaflex”, λευκή

30,00 m

 

 

ΑΤ   4.8

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], σε κουλούρες, θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που κα

420,00 m

 

 

ΑΤ   4.9

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], σε κουλούρες, θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που κα

80,00 m

 

 

ΑΤ   4.10

Εξοδος με το ανάλογο σ’ αυτήν οριζόντιο συλλέκτη η διανομέα θερμού η ψυχρού νερού χρήσεως απο χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως η συλλέκτου 119/127 mm

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.11

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1/2 ins ορειχάλκινη

12,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.12

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 3/4 ins ορειχάλκινη

10,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.13

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 ins ορειχάλκινη

5,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.14

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινη

5,00 τεμαχ

 

ΑΤ   4.15

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 1/2 ins

6,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.16

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 3/4 ins

18,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.17

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.18

Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.19

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.20

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, τοποθετημένος σε νιπτήρα Φ 1/2 ins

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.21

Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, “Ευρωπαικού” (καθημένου) τύπου, χαμηλής πιέσεως

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.22

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.23

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42Χ60 cm

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.24

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.25

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.26

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, μεταλλικό επιχρωμιωμένο διπλό

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.27

Καμπίνα με πλαίσιο ανοδειωμένου αλουμινίου και κρύσταλλο “securit”, πάχους 5 mm, διαστάσεων 0,70×0,70×1,80m με ντουζιέρα πορσελάνης

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.28

Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου, μιάς σκάφης και μήκους 1.2 m

1,00 τεμαχ

 

ΑΤ   4.29

Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου η ανοξείδωτου) από πολυαιθυλένιο μιας σκάφ

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.30

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.31

Ηλιακός θερμοσίφωνας χωρητικότητος 200 lt, διπλής ενέργειας, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.32

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών “INOX”, με φωτοκύταρο, ισχύος 2300W, πλήρης

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   4.33

Φρεάτιο επισκέψεως απο σκυρόδεμα πάχους 10 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα, βαρέως τύπου, διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm

14,00 τεμαχ

 

 

Ομάδα:  Αποχέτευση

ΑΤ   5.1

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN= 125 mm

120,00 m

 

 

ΑΤ   5.2

Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές), απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm

100,00 m2

 

 

ΑΤ   5.3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 4 ins και πάχους 4.50 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα)

45,00 m

 

 

ΑΤ   5.4

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 3 ins και πάχους 4.05 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα)

12,00 m

 

 

ΑΤ   5.5

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 40 mm

18,00 m

 

 

ΑΤ   5.6

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 50 mm

6,00 m

 

 

ΑΤ   5.7

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 75 mm

6,00 m

 

 

ΑΤ   5.8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 100 mm

18,00 m

 

 

ΑΤ   5.9

Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού αποχέτευσης (καπέλο) από PVC,  Φ 100 mm

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   5.10

Σιφώνι δαπέδου από πλαστικό PVC, με εσχάρα inox, 120X120 mm

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   5.11

Μηχανοσίφωνας πλαστικός από PVC Φ 160 mm, πλήρως τοποθετημένος.

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   5.12

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, παροχής Q:10,0 m3/h, πλήρες

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   5.13

Υποβρύχιο δίδυμο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων & λάσπης, Q:10 m3/h, πλήρες

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   5.14

Επιφανειακός φυσητήρας αερισμού λυμάτων, παροχής Q: 50m3/h, πλήρες

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   5.15

Υποβρύχιος φυσητήρας αερισμού λυμάτων, παροχής Q: 150m3/h, πλήρες

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   5.16

Σύστημα ρύθμισης ΡΗ λυμάτων, με δύο (2) δοσομετρικές αντλίες, πλήρες

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   5.17

Φρεάτιο επισκέψεως απο σκυρόδεμα πάχους 10 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα, βαρέως τύπου, διαστάσεων 50Χ50 cm, βάθους 70 cm

14,00 τεμαχ

 

 

Ομάδα:  Πυρασφάλεια

ΑΤ   6.1

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ 3/4 ins και πάχους 2.65 mm, ΙSO- MEDIUM  βαρής (πράσινη ετικέτα)

180,00 m

 

 

ΑΤ   6.2

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6 Kg

5,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   6.3

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6 Kg

3,00 τεμαχ

 

ΑΤ   6.4

Πυροσβεστική φωλεά εξωτερικών χώρων, διαστάσεων 700x700x185 mm

7,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   6.5

Φωτιστικό ασφαλείας “led”, σήμανσης οδών διαφυγής & εξόδων κινδύνου

9,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   6.6

Πινακίδες επισήμανσης στοιχείων πυρασφάλειας, μεταλλικές, διαστάσεων 15×30 cm

24,00 τεμαχ

 

 

Ομάδα:  Ηλεκτρικά – Ισχυρά ρεύματα

ΑΤ   7.1

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο

150,00 m

 

 

ΑΤ   7.2

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο

300,00 m

 

 

ΑΤ   7.3

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ1.5 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

350,00 m

 

 

ΑΤ   7.4

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ4 mm2, ορατό η εντοιχισμένο

25,00 m

 

 

ΑΤ   7.5

Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό διατομής 4Χ6 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

600,00 m

 

 

ΑΤ   7.6

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ2.5 mm2, ορατό η εντοιχισμένο

400,00 m

 

 

ΑΤ   7.7

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ4 mm2, ορατό η εντοιχισμένο

100,00 m

 

 

ΑΤ   7.8

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ6 mm2, ορατό η εντοιχισμένο

200,00 m

 

 

ΑΤ   7.9

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ10 mm2, ορατό η εντοιχισμένο

150,00 m

 

 

ΑΤ   7.10

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3Χ150+70 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

70,00 m

 

ΑΤ   7.11

Καλώδιο τύπου NYY μονοπολικό διατομής 1Χ70 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

70,00 m

 

 

ΑΤ   7.12

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3Χ25+16 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

250,00 m

 

 

ΑΤ   7.13

Καλώδιο τύπου NYY μονοπολικό διατομής 1Χ16 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

250,00 m

 

 

ΑΤ   7.14

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής 3Χ50+25 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

30,00 m

 

 

ΑΤ   7.15

Καλώδιο τύπου NYY μονοπολικό διατομής 1Χ25 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

30,00 m

 

 

ΑΤ   7.16

ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ, διατομής 25 mm²

600,00 m

 

 

ΑΤ   7.17

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 ΑΤΜ Φ110

600,00 m

 

 

ΑΤ   7.18

Φρεάτιο επισκέψεως απο σκυρόδεμα πάχους 10 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα, βαρέως τύπου, διαστάσεων 50Χ50 cm, βάθους 70 cm

30,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.19

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, εσχάρα πλάτους 200 mm

350,00 m

 

 

ΑΤ   7.20

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, εσχάρα πλάτους 400 mm

100,00 m

 

 

ΑΤ   7.21

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYY η NYM, στεγανό ΙΡ 65, διαστάσεων 100Χ100mm, για αγωγούς διατομής έως 10 mm2,  απο αλουμίνιο

30,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.22

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYY, στεγανό ΙΡ 65, διαστάσεων 200Χ200mm, για αγωγούς διατομής έως 25mm2,  απο αλουμίνιο

25,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.23

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYY η NYM, διαμέτρου 70 mm για αγωγούς διατομής έως 4 mm2, 2 εξόδων, απο βακελίτη η πλαστικό υλικό

20,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.24

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπ. NYY η NYM, διαστ. 100χ100 για αγωγούς διατομής έως 6 mm2, 6 εξόδων, απο βακελίτη η πλαστικό υλικό

12,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.25

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κ.λ.π., Φ 3/4 ins

100,00 m

 

 

ΑΤ   7.26

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κ.λ.π., Φ 1 ins

150,00 m

 

 

ΑΤ   7.27

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ, Φ 13.5 mm,θωρακισμένος απο P.V.C., ορατός η εντοιχισμένος

100,00 m

 

 

ΑΤ   7.28

Πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων 105Χ50 mm

50,00 m

 

 

ΑΤ   7.29

Διακόπτης πιεστικού κομβίου “κομιτατερ” ή “αλερετουρ”, στεγανός ΙΡ 65, ορατός, εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V, με το κυτίο

10,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.30

Διακόπτης πιεστικού κομβίου ορατός, “κομιτατέρ” ή “αλερετούρ”, εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V, με το κυτίο

12,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.31

Ρευματοδότης πλαστικός τριφασικός, στεγανός ΙΡ65, με ουδέτερο και επαφή γειώσεως, πλήρης, εντάσεως 25 A

15,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.32

Ρευματοδότης πλαστικός τριφασικός, στεγανός ΙΡ65, με ουδέτερο και επαφή γειώσεως, πλήρης, εντάσεως 36 A

12,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.33

Ρευματοδότης SCHUKO, εντάσεως 16Α, με βάση για πλαστικό κανάλι

30,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.34

Σταθεροποιητής τάσης & “UPS” 3KVA/230V

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.35

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00m

18,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.36

Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού “LED”, ανοδειωμένου αλουμινίου, στεγανό ΙΡ66, ισχύος 100 W, με βραχίονα

20,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.37

Φωτιστικό σώμα “LED”, ανοδειωμένου αλουμινίου, τύπου καμπάνας αναρτώμενο, στεγανό ΙΡ 66, ισχύος 100 W

22,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.38

Φωτιστικό σώμα “LED”, τοίχου ή οροφής, στεγανό IP 66, ισχύος 20 W

5,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.39

Φωτιστικό σώμα “led”, προστασίας IP 40, επίμηκες με μία (1) λυχνία  34 W, μήκους 840 mm, με σώμα από αλουμίνιο

12,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.40

Αισθητήρας κίνησης, οροφής, 360ο, για αυτόματο χειρισμό φωτισμού

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.41

Ηλεκτρικός πίνακας γενικός “πεδίου”, πλήρης

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.42

Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου παραγωγής, πλήρης

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.43

Ηλεκτρικός πίνακας Η/Φ εξωτερικού χώρου, πλήρης

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.44

Ηλεκτρικός πίνακας συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, πλήρης

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.45

Ηλεκτρικός πίνακας κτιρίου διοίκησης, πλήρης

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.46

Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό

10,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   7.47

Ακίδα “franklin” αντικεραυνικής προστασίας, Φ16Χ300mm, πλήρης

11,00 τεμαχ

 

 

Ομάδα:  Ηλεκτρικά – Ασθενή ρεύματα

ΑΤ   8.1

Πρίζα computer – τηλεφώνου (CAT 6) με βάση για πλαστικό κανάλι

12,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   8.2

Πρίζα “TV” με βάση για πλαστικό κανάλι

3,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   8.3

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 ΑΤΜ Φ90

500,00 m

 

 

ΑΤ   8.4

Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό διατομής 4Χ2.5 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος

600,00 m

 

 

ΑΤ   8.5

Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y Φ 10Χ2Χ0.8 mm, τηλεφωνικό υπόγειο ή σωληνώσεων, κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, τύπου “PET”

600,00 m

 

 

ΑΤ   8.6

Καλώδιο δεδομένων “UTP CAT 6”, τύπου “ΡΕΤ”, τοποθετημένο μέσα στο έδαφος ή εντοιχισμένο

1.500,00 m

 

 

ΑΤ   8.7

Καλώδιο τηλεόρασης “COAXIAL”, ορατό η εντοιχισμένο

40,00 m

 

 

ΑΤ   8.8

Κεραία τηλεόρασης VHF και UHF 75Ω

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   8.9

Τηλεφωνικό κέντρο ψηφιακό με τρείς (3) εξωτερικές γραμμές και δέκα (10) εσωτερικές

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   8.10

Σύστημα συναγερμού τριάντα δύο (32) ζωνών, πλήρες

1,00 τεμαχ

 

 

ΑΤ   8.11

Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είκοσι δύο (22) καμερών, πλήρες

1,00 τεμαχ

 

 

Ομάδα:  Κλιματισμός

ΑΤ   9.1

Σύστημα κεντρικού κλιματισμού “MULTI” ή “VRV”, με μία κεντρική εξωτερική μονάδα 9KW και τέσσερις (4) επίτοιχες τερματικές μονάδες

1,00 τεμαχ

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 27-10-2017

Κόρινθος, 27-10-2017

Οι Συντάξαντες

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

Ιωάννης Καραΐσκος

Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης

Ιωάννης Καραΐσκος

Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

Έργο:

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

τμημα εργων & μελετων

 

 

 

 

 

 

Προϋπ.:

 

2.360.000 Ευρώ

( με  Φ.Π.Α. 24 %)

 

 

Πηγή:

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

 

Κ.Α.:

 

20/7336.0001

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Α/Α

Εργασία

Αριθμός Τιμολογίου

Κωδικός Αναθεώρησης

Είδος

Μονάδας

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

Δαπάνη

Ομάδα:  Χωματουργικά

1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ20.2*)

1.1

ΟΙΚ2112

m3

4.000,00

2,80

11.200,00