Απόφαση αριθμ. 28/362/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 362η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 73.271,60€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 32/402/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 62/2016 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 26-04-2017.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 14/183/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 18-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 26-04-2017, απέρριψε την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.,διότι η τεχνική της προσφορά δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 15734/11-04-2017 διακήρυξης και της αριθμ. 62/2016 μελέτης και προώθησε τις προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.

Κατόπιν, με την υπ’ αριθμ. 17/223/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 15-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης Ενστάσεων, περί εξέτασης ένστασης κατά της αριθμ. 14/183/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, απορρίφθηκε στο σύνολό της η υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 25665/09-06-2017 ένσταση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ κατά της υπ’ αριθμ.14/183/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού, ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη και επίσης, ορίστηκε η μη αποσφράγιση φακέλου με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία ενστάσεως αρ. πρωτ. 25665/9-6-2017 για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», διότι κατατέθηκε από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων εκπρόθεσμα.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 21/251/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 10-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της υπ’ αριθμ 62/2016 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς το ποσό των 63.283,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και, ως προσωρινός ανάδοχος, κλήθηκε να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον ανωτέρω διαγωνισμό.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 04-09-2017 πρακτικό Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 15734/11-04-2017 διακήρυξη και, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 73.271,60€ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. με προσφερόμενη τιμή ανά κάδο 164,10€, σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ 51.035,10€ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% συνολική προσφερόμενη δαπάνη 63.283,52€.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την επικύρωση του από 04-09-2017 πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 73.271,60€ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. με προσφερόμενη τιμή ανά κάδο 164,10€ και συνολική προσφερόμενη δαπάνη 63.283,52€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 04-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 26-04-2017 για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 73.271,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. (Λένορμαν 210, Τ.Κ.10443 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094079008, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών ) με προσφερόμενη τιμή ανά κάδο 164,10€ και συνολική προσφερόμενη δαπάνη 63.283,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).

 

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με Κ.Α.62/7135.0013 και τίτλο «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων» ποσού 73.800,00€ (Α.Α.Υ. 462/2017, Α.Ο.Ε. 4/23/2017), Χρηματοδότηση από ΠΔΕ.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/362/2017.-