Απόφαση αριθμ. 28/361/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Σταυρέλης Νικ., 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 361η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2017) προϋπολογισμού 3.447,20€ », υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 19/236//2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 31-07-2017.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 23/277/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 31-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 31-07-2017, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ SERVICE ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ – ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ – ΚΟΝΤΕΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της με αριθμό 41/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα τρεις χιλιάδες ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (3.087,60€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και, ως προσωρινός ανάδοχος, κλήθηκε να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον διαγωνισμό.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 04-09-2017 πρακτικό Αποσφράγισης και Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 31166/14-07-2017 διακήρυξη και, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ στον οικονομικό φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ–ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ SERVICE ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ-ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ–ΚΟΝΤΕΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Τιμή μονάδας €

Μερική δαπάνη

Φπα 24%

Ολική δαπάνη

1

Θερμικό χαρτί εκτύπωσης ψηφιακού ταχογράφου (κουτί των 3τεμ.)

Τεμ.

100

9,80

980,00

235,20

1.215,20

2

Κάρτες (διαγράμματα) ταχογράφου 125km/h (κουτί των 100τεμ.)

Τεμ.

280

5,00

1.400,00

336,00

1.736,00

3

Κάρτες (διαγράμματα) ταχογράφου 140km/h (κουτί των 100τεμ.)

Τεμ.

10

5,50

55,00

13,20

68,20

4

Κάρτες (διαγράμματα) ταχογράφου 180km/h (κουτί των 100τεμ.)

Τεμ.

10

5,50

55,00

13,20

68,20

ΣΥΝΟΛΟ

2.490,00

597,60

3.087,60

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την επικύρωση του από 04-09-2017 πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, και την κατακύρωση της προμήθειας ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ στον οικονομικό φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ–ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ SERVICE ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ-ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ–ΚΟΝΤΕΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ , σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 04-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 31-07-2017 για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2017) » προϋπολογισμού 3.447,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ–ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ SERVICE ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ-ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ–ΚΟΝΤΕΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΩΝ ( Γαλότα Ισθμού Κορίνθου, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 110536260, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Τιμή μονάδας €

Μερική δαπάνη

Φπα 24%

Ολική δαπάνη

1

Θερμικό χαρτί εκτύπωσης ψηφιακού ταχογράφου (κουτί των 3τεμ.)

Τεμ.

100

9,80

980,00

235,20

1.215,20

2

Κάρτες (διαγράμματα) ταχογράφου 125km/h (κουτί των 100τεμ.)

Τεμ.

280

5,00

1.400,00

336,00

1.736,00

3

Κάρτες (διαγράμματα) ταχογράφου 140km/h (κουτί των 100τεμ.)

Τεμ.

10

5,50

55,00

13,20

68,20

4

Κάρτες (διαγράμματα) ταχογράφου 180km/h (κουτί των 100τεμ.)

Τεμ.

10

5,50

55,00

13,20

68,20

ΣΥΝΟΛΟ

2.490,00

597,60

3.087,60

 

 

 

 

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 20/6671.0001 και τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ποσού 3.447,20€ (Α.Ο.Ε. 16/203/2017, ΑΑΥ 758/2017).


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/361/2017.-

 

 

 

Leave a Comment