Απόφαση αριθμ. 8/55/2017

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-10-2017

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 24η Οκτωβρίου ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.48294/20-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Γεώρ. Μουρούτσος, 3) Παν. Λαμπρινός 4)Κων. Ζήμος, 5) Στ. Κεφάλας, 6) Κων. Παρτσινέβελος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Χατζή Μ.), 7)Βασ. Νανόπουλος, 8)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 55η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης εταιρείας με την επωνυμία SERA IKE στην περιοχή «Κρητικά» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων», θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 47324/17-10-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης εταιρείας με την επωνυμία ‘SERA IKE’ στην περιοχή «Κρητικά» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων»

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 43099/26-9-2017 αίτηση

 

Σε απάντηση της άνω σχετικής του θέματος αίτησής σας, και έχοντας υπ’ όψη:

 1. Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93 και Π.Δ. 118/06 και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού.

 2. Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.

 3. Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.

 4. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07, Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.

 5. Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

 6. Την αρ. πρωτοκ. 43099/26-9-2017 αίτηση του Σταμάτιου-Νεκτάριου Σεραφετινίδη

 7. Το από 25/11/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας «SERA IKE» και τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (ημερομηνία δημιουργίας του αντιγράφου 25/09/2017 της ΑΑΔΕ)

 8. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Σταμάτιου-Νεκτάριου Σεραφετινίδη με την οποία δηλώνει:

 

1.απόδεχομαι την είσοδο-έξοδο προσωρινή και θα μετατοπίσει αυτή με τις δικές μου δαπάνες σε περίπτωση διαπλάτυνσης της υφιστάμενης οδού

2. έχω νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου

3. ο φόρτος κυκλοφορίας είναι μικρός

4. με δική μου μέριμνα και επιβάρυνση να φροντίζω για τη συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου

5.σε περίπτωση βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας οδού υποχρεούμαι να προσαρμόσω με δική μου δαπάνη τη κυκλοφοριακή σύνδεση προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδό υπηρεσίας

6. δε θα προβώ σε επεκτάσεις που θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο σε παράπλευρη οδό

7.με την φροντίδα και δαπάνες των νόμιμων ιδιοκτητών των εγκαταστάσεων του γηπέδου θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου, καθώς και η συντήρηση της σήμανσης των φωτιστικών και λοιπών τεχνικών όπως αυτά εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια &δεν θα γίνεται νυχτερινή χρήση

(4)

 1. Το από Σεπτέμβριο 2017τοπογραφικό διάγραμμα εισόδου-εξόδου σε κλίμακα 1:500 του μηχανικού Δημ Κεφάλα που συνοδεύει την προαναφερόμενη αίτηση που αφορά την αιτουμένη άδεια –εισόδου

 2. Την από Σεπτέμβριο 2017 τεχνική έκθεση που συνοδεύει την προαναφερόμενη αίτηση του μηχανικού Δημ Κεφάλα που αφορά την αιτουμένη άδεια –εισόδου

 3.  Το υπόψη  αγροτεμάχιο έχει πρόσωπο σε αγροτική, ασφαλτοστρωμένη οδό και επομένως η χορήγηση της έγκρισης εισόδου – εξόδου άπτεται της αρμοδιότητας του φορέα που έχει την ευθύνη συντήρησης της οδού δηλαδή του Δήμου Κορινθίων βάσει του Π.Δ. 118/2006

 4. Δεν υπάρχει εμπόδιο εντός της προβλεπόμενης απόστασης των 70μ. και επομένως εξασφαλίζεται το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 70μ. όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ.118/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

 5. Η απόσταση του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται η εγκατάσταση και άλλης οδού είναι μεγαλύτερη των 50μ. όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1189/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

 6. Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/06 και την κατάταξη των εγκαταστάσεων που προβλέπει η χρήση της παραπάνω εγκατάστασης κατατάσσεται στην κατηγορία Β διότι δεν αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κινούμενων στις οδούς και η λειτουργία της δεν προκαλεί αύξηση της κυκλοφοριακής φόρτισης της αγροτικής οδού (βάσει της παρ. 10. της συνημμένης τεχνικής έκθεσης) και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η κατασκευή κόμβου για τη λειτουργία της εγκατάστασης,

 

η υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί η αιτούμενη άδεια εισόδου-εξόδου με τις πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις :

 

 1. Το συνολικό πλάτος της εισόδου-εξόδου (προς το όριο της οδού) θα είναι επτά και ογδόντα (7,80) μέτρων .

 2. Η απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του αγροτεμαχίου θα γίνεται εντός του γηπέδου της μονάδας

 3. Η είσοδος -έξοδος θα γίνεται μόνο από τη θέση εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην αγροτική οδό όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

 4. Θα κατασκευαστεί η είσοδος- έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια

 5. Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδού υπηρεσίας

 6. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 7. Ο μισθωτής του ακινήτου δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια δόμησης. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 8. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της προαναφερόμενης μελέτης εισόδου – εξόδου.

 9. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων σχετικών αδειών ή εγκρίσεων και ελέγχων (υπηρεσία δόμησης-αρχαιολογία-δασαρχείο κλπ).

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αυτοψία.

Σας αποστέλλουμε την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα συνημμένα (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαια ακίνητου, σχεδιάγραμμα -τεχνική έκθεση κλπ)

Συνημμένα: H αρ. 43099/26-9-2017 αίτηση με τα συνημμένα

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον φάκελο δικαιολογητικών και την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης εταιρείας με την επωνυμία ‘SERA IKE’ στην περιοχή «Κρητικά» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 

 1. Το συνολικό πλάτος της εισόδου-εξόδου (προς το όριο της οδού) θα είναι επτά και ογδόντα (7,80) μέτρων .

 2. Η απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του αγροτεμαχίου θα γίνεται εντός του γηπέδου της μονάδας.

 3. Η είσοδος-έξοδος θα γίνεται μόνο από τη θέση εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην αγροτική οδό όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

 4. Θα κατασκευαστεί η είσοδος- έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια .

 5. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του, ο ενδιαφερόμενος, την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδού υπηρεσίας .

 6. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 7. Ο μισθωτής του ακινήτου δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια δόμησης. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 8. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια εισόδου – εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της προαναφερόμενης μελέτης εισόδου – εξόδου.

 9. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων σχετικών αδειών ή εγκρίσεων και ελέγχων (υπηρεσία δόμησης-αρχαιολογία-δασαρχείο κλπ).

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αυτοψία.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/55/2017.-