Απόφαση αριθμ. 8/56/2017

  Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-10-2017

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 24η Οκτωβρίου ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48294/20-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2) Γεώρ. Μουρούτσος, 3) Παν. Λαμπρινός 4)Κων. Ζήμος, 5) Στ. Κεφάλας, 6) Κων. Παρτσινέβελος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Χατζή Μ.), 7)Βασ. Νανόπουλος, 8)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 56η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0604003 του Ο.Τ. 758 στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου», θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 45711/3995/06-10-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0604003 του ΟΤ.758 στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου».

 

Οι Ντάσης Αχιλλέας του Πέτρου και της Κατερίνας και η σύζυγος αυτού Ντάση Ελένη το γένος Μήτσου Μήτσου και Βασίλως, με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 31822 / 2890 / 19-07-17 αίτησή τους ζητούν να προσκυρωθεί εδαφικό τμήμα 27,14 τ.μ. στην ιδιοκτησία τους με αριθμ.κτημ. 0604003 που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ 758.

Σύμφωνα με τον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 563/493) όπως διορθώθηκε με την υπ.αρ.109774 / 2033 / 19-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (α.α 08/2016) και συνοδεύεται από το αντίστοιχο διάγραμμα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής, κλίμακας 1:1000, το εδαφικό τμήμα που μέλλεται να προσκυρωθεί στην εν λόγω ιδιοκτησία από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) είναι συνολικής επιφάνειας 27,14 τ.μ, επιμερίζεται εξ΄ ημισείας ήτοι από 13,57 τ.μ σε έκαστο συνιδιοκτήτη και το αναλογούν τίμημα θα καταβληθεί υπέρ του Δήμου Κορινθίων.

Η τιμή μονάδος έχει καθοριστεί από την τριμελή επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006, αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους Σταυρέλη Νικόλαο και Βορτελίνο Σπυρίδωνα και από τη μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεοδοσίου Αναστασία με το από 18-9-2017 πρακτικό τους σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ.)

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε σύμφωνα με την παράγραφο Βii του άρθρου 73 του Ν.3852 / 2010 “νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” για τα ακόλουθα:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος για το προσκυρούμενο τμήμα γης, λαμβάνοντας υπόψη το από 18-9-2017 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου.

β) τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση επιφανείας 27,14 τ.μ.

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ιδιοκτητών μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνημμένα:

  1. Η με αριθμό πρωτ. 31822 / 2890 / 19-7-2017 αίτηση των Ντάση Αχιλλέα του Πέτρου και τη σύζυγο αυτού Ντάση Ελένης του Μήτσου

  2. Η με αριθμ.109774 / 2033 /19-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (α.α 08/2016) διορθωτική πράξη της με αρ.3920/15-5-2009 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής.

  3. Πίνακας της ανωτέρω διορθωτικής Π. Εφαρμογής για το ΟΤ 758 του σχ. πόλεως Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κορίνθου

  4. Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για το Ο.Τ 758 κλ.1:1000

  5. Το από 18-9-2017 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος για το προσκυρούμενο τμήμα γης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το από 18-9-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του 3463/2006 του Δήμου, ήτοι με τιμή μονάδος της προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ), που θα καταβάλλουν οι φερόμενοι συνιδιοκτήτες : Ντάσης Αχιλλέας του Πέτρου και της Κατερίνας και η σύζυγος αυτού Ντάση Ελένη το γένος Μήτσου Μήτσου και Βασίλως, για το εδαφικό τμήμα επιφάνειας 27,14 τ.μ. – που επιμερίζεται εξ’ ημισείας, ήτοι από 13,57 τ.μ. σε έκαστο συνιδιοκτήτη – το οποίο θα προσκυρωθεί στην ιδιοκτησία τους με αριθμ.κτημ. 0604003 η οποία βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 758, από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο), ως αναλογούν τίμημα υπέρ του Δήμου Κορινθίων.

β) την σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση επιφανείας 27,14 τ.μ.

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει την συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ιδιοκτητών, μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/56/2017.-