Απόφαση αριθμ. 25/315/2017

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-09-2017

…Ορθή επανάληψη..

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38418/31-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Φαρμάκη Γ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. 2)Δημητρόπουλος Κων. .

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 315η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικά σφαγεία) στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 15/289/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή “Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί” Αρχαίας Κορίνθου εμβαδού 6.979,34 τ.μ., εντός του οποίου έχουν κατασκευαστεί α) ισόγειο κτίριο (πρώην δημοτικά σφαγεία) εμβαδού 802,70 τ.μ., β) ισόγειος οικίσκος εμβαδού 19,58 τ.μ., που βρίσκονται στη νότια πλευρά του οικοπέδου, γ) συγκρότημα δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα εμδαδού 213,43 τ.μ., και δ)λοιπές δεξαμενές εμβαδού 43,70 τ.μ. Και 21,62 αντίστοιχα, με σκοπό την τουριστική χρήση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει στα μέλη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 και αυτές του άρθρου 2 του Π.Δ. 270/1981, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους για την ανωτέρω δημοπρασία.

Ωστόσο, επειδή ο χώρος όπου βρίσκεται το ακίνητο είναι προνομιούχος και θα πρέπει το ακίνητο να αξιοποιηθεί κατάλληλα, προς το συμφέρον του Δήμου και των κατοίκων της περιοχής, θεωρεί απαραίτητο να συνταχθεί σχετικό Σχέδιο Διακήρυξης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και Τεχνικές προδιαγραφές αξιοποίησης του συγκεκριμένου ακινήτου. Προτείνει δε την αναβολή συζήτησης, έως ότου συνταχθεί το εν λόγω σχέδιο διακήρυξης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. 15/289/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλει την συζήτηση του θέματος έως ότου συνταχθεί σχετικό Σχέδιο Διακήρυξης και Τεχνικές προδιαγραφές αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για να προχωρήσει στην σύνταξη σχετικού Σχεδίου Διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών αξιοποίησης του ως άνω περιγραφόμενου δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικά σφαγεία) στην περιοχή “Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί” Αρχαίας Κορίνθου, για τουριστική χρήση.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/315/2017.-