Απόφαση αριθμ. 28/372/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ., αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 7)Νανόπουλος Βασ., 8) Δημητρόπουλος Κων., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 372η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής» λέγει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 27-09-2017 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής Δ‘ διμήνου 2017 »

 

Με την υπ’ αριθμ.317/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκαν τα εντάλματα προπληρωμής :

 

1) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Σούκουλη Μαρίας του Κίμωνα το ΧΕΠΕ 270/2017 προκειμένου να διαχειρισθεί πίστωση με ΚΑ 6741.0001 με τίτλο «Επιδόματα σε βαριά ανίκανους προς εργασία» ποσού 484.610,86 € .

 

2) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Αθανασίου Δήμητρας του Αθανασίου τα ΧΕΠΕ 274, 275, 276, 277, 278/ 2017 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με:

 

-ΚΑ 6741.0002 με τίτλο «Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία» ποσού

65.538,75 €

 

-ΚΑ 6741.0005 με τίτλο «Επιδόματα κίνησης σε παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους» ποσού

31.038,84 €.

-ΚΑ 6741.0007 με τίτλο «Επιδόματα σε ανασφάλιστους παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους» ποσού

41.856,58 €.

-ΚΑ 6741.0008 με τίτλο «Επιδόματα σε παρ/κούς-τετρ/κούς Δημοσίου» ποσού 35.945,41 €.

 

-ΚΑ 6741.0010 με τίτλο «Επιδόματα σε κωφάλαλους» ποσού 34.430,33 € .

 

3) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Αναργύρου Αναστασίας του Γεωργίου τα ΧΕΠΕ 271, 272, 273/2017 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με:

 

-ΚΑ 6741.0009 με τίτλο: ”Επίδομα Τυφλότητας” ποσού 139.181,92 €.

-ΚΑ 6741.0006 με τίτλο: ”Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής” ποσού 9.544,17 €.

-ΚΑ 6741.0013 με τίτλο: ”Επίδομα Ομογενών Προσφύγων ” ποσού 1.904,20 €.

 

4) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Χατζηαθανασίου Ιωάννας, το ΧΕΠΕ 279/2017 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με:

 

ΚΑ 6741.0004 με τίτλο «Επιδόματα σε Β.Ν.Κ.» ποσού 201.154,43 €.

 

Από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής πληρώθηκαν τα παρακάτω ποσά:

  1. ΧΕΠΕ 270/2017 ποσού 484.610,86 € πληρώθηκαν 484.610,86 € υπόλ. 0,00 €

  2. ΧΕΠΕ 271/2017 ποσού 1904,20 € πληρώθηκαν 1.904,20 υπόλ. 0,00 €

  3. ΧΕΠΕ 272/2017 ποσού 9.544,17 € πληρώθηκαν 9.544,17 υπόλ. 0,00 €

  4. ΧΕΠΕ 273/2017 ποσού 139.181,92 € πληρώθηκαν 139.181,92 υπόλ. 0,00 €

  5. ΧΕΠΕ 274/2017 ποσού 35.945,41 € πληρώθηκαν 35.945,41 υπόλ. 0,00 €

  6. ΧΕΠΕ 275/2017 ποσού 34.430,33 πληρώθηκαν 34.430,33 υπόλ. 0,00 €

  7. ΧΕΠΕ 276/2017 ποσού 41.856,58 πληρώθηκαν 41.856,58 υπόλ. 0,00

  8. ΧΕΠΕ 277/2017 ποσού 65.538,75 πληρώθηκαν 65.538,75 υπόλ. 0,00

  9. ΧΕΠΕ 278/2017 ποσού 31.038,84 πληρώθηκαν 31.038,84 υπόλ. 0,00 €

  10. ΧΕΠΕ 279/2017 ποσού 201.154,43 πληρώθηκαν 201.154,43 υπόλ. 0,00

 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες σύμφωνα με τους παραπάνω ΚΑ εξόδων, που έγιναν από τους υπόλογους:

1)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα για το ποσό 484.610,86 € εκ των οποίων πληρώθηκαν 484.610,86 € βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων,

2)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου για το ποσό 208.809,91 € εκ των οποίων πληρώθηκαν 208.809,91 € βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων,

3)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου για το ποσό 150.630,29 € εκ των οποίων πληρώθηκαν 150.630,29 € βάσει των καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων,

4)Χατζηαθανασίου Ιωάννα του Θεόφιλου για το ποσό 201.154,43 € εκ των οποίων πληρώθηκαν 201.154,43 € βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων,

προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 25/317/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τις κάτωθι δαπάνες, που έγιναν από τις υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ.:

α)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠΕ 270/2017 ποσού 484.610,86 € για πληρωμή επιδομάτων βαριά ανίκανων προς εργασία δημοτών μας, εκ των οποίων πληρώθηκαν 484.610,86 € υπόλοιπο 0,00 €, βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων,

β)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠΕ 274, 275, 276, 277, 278/ 2017 συνολικού ποσού 208.809,91 € για πληρωμή βοηθημάτων σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία, επιδομάτων κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς & ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς Δημοσίου, επιδομάτων σε κωφάλαλους, εκ των οποίων πληρώθηκαν 208.809,91 € – υπόλοιπο 0,00 €, βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων ,

γ)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠΕ 271, 272, 273/2017, συνολικού ποσού 150.630,29 € για πληρωμή επιδομάτων τυφλότητας, επιδομάτων στεγαστικής συνδρομής και επιδομάτων ομογενών προσφύγων, εκ των οποίων πληρώθηκαν 150.630,29 υπόλοιπο 0,00 € βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων

δ) Χατζηαθανασίου Ιωάννα του Θεοφίλου, κλάδου – ΠΕ1 Διοικητικών, υπαλλήλου του Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠΕ 279/2017 ποσού 201.154,43 € για πληρωμή επιδομάτων επιδομάτων σε Β.Ν.Κ., εκ των οποίων πληρώθηκαν 201.154,43 € υπόλοιπο 0,00 €, βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων και προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση λογαριασμού.

 

Β.- Απαλλάσσει τις κ.κ. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου, Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου και Χατζηαθανασίου Ιωάννα του Θεοφίλου, από υπολόγους των ανωτέρω ποσών, τα οποία έχουν διατεθεί για καταβολή των επιδομάτων του Τμήματος Πρόνοιας στους δικαιούχους.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/372/2017.-