Απόφαση αριθμ. 28/374/2017

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-10-2017


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 46814/12-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ., αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 7)Νανόπουλος Βασ., 8) Δημητρόπουλος Κων., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.


Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 374η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : «Ορισμός οικονομικού υπολόγου για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. 2017»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο τη διαχείριση εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου αυτός να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων.

Για τους ανωτέρω λόγους ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Ζαφείρης Κωνσταντίνος ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών αναλαμβάνει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των 5.000,00 € προκειμένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959 .

Η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι ανωτέρω ανάγκες θα ικανοποιηθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού 7.000,00 Ευρώ.

Συνημμένα:

Κατάσταση οχημάτων του Δήμου Κορινθίων προς τεχνικό έλεγχο.

 

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΤΕΟ)

1

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (ΓΕΡΑΝΟΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ

16/01/2016

2

ΚΗΗ 2919

MERCEDES

1829K

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

26/10/2017

3

ΚΗΗ 2940

MERCEDES

1824K

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

26/10/2017

4

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

1828K

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

26/10/2017

5

ΚΗΥ 5136

RENAULT

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

26/10/2017

6

ΚΗΗ 2911

VOLVO

FE

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

27/10/2017

7

ΚΗΗ 2942

VOLVO

FE

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

27/10/2017

8

ΚΗΙ 5483

MAN

 

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

27/10/2017

9

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

LK 1923

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

27/10/2017

10

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

 

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

31/10/2017

11

ΚΗΗ 2950

IVECO

190EL30 H ML190

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

31/10/2017

12

ΚΗΗ 5452

VOLVO

FLE5

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

31/10/2017

13

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

 

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

31/10/2017

14

ΚΗΙ 5515

RENAULT

44AGL5

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

31/10/2017

15

ΚΗΙ 5514

RENAULT

44AGL5

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

01/11/2017

16

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

01/11/2017

17

ΚΗΗ 2947

MAN

TGM 18.340 4X2

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

02/11/2017

18

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

1823K

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

02/11/2017

19

ΚΗΙ 5499

MERCEDES

1318

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

03/11/2017

20

ΚΗΗ 2928

TOYOTA

TOYOTA HILUX

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

05/11/2017

21

ΚΗΗ 2949

MITSUBISHI

MITSUBISHI L200

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

11/11/2017

22

ΚΗΙ 5506

TOYOTA

KUN25

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

11/11/2017

23

ΚΗΥ 5108

DAIHATSU

TERIOS

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

11/11/2017

24

ΚΗΙ 5516

MERCEDES

G18

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

15/11/2017

25

ΚΗΙ 5487

NISSAN

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

16/11/2017

26

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

L200 2WD CLUB C

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

16/11/2017

27

ΚΗΥ 2229

VW

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

16/11/2017

28

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

MITSUBISHI L200

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

16/11/2017

29

ΚΗΙ 5479

MAZDA

B 2500 STD CAB

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

19/11/2017

30

ΚΗΗ 2916

CITROEN

 

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

26/11/2017

31

ΚΗΙ 5498

HYUNDAI

H-1

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

26/11/2017

32

ΚΗΥ 2208

HYUNDAI

ACCENT

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

26/11/2017

33

ΚΗΥ 2244

MAN

18264

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

29/11/2017

34

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

1523

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

08/12/2017

35

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

1523

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

09/12/2017

36

ΥΟΧ 1104

SCANIA

P 93ML4X2Z

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

19/12/2017

37

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

 

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

20/12/2017

38

ΚΗΗ 5465

MITSUBISHI

KAOT

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

21/12/2017

39

ΚΗΥ 2191

MITSUBISHI

MITSUBISHI

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

21/12/2017

40

ΚΗΙ 5477

RENAULT

MASTER

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

23/03/2018

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.– Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017 με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού 7.000,00, για την πληρωμή δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.

Β.Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των οχημάτων του Δήμου Κορινθίων, που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση στο ιστορικό της παρούσης, συνολικού ποσού 5.000,00 €.

Γ.– Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου κ.Ζαφείρη Κωνσταντίνο, ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού 7.000,00€.

Δ.– Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€).

Ε.– Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την 30-11-2017.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/374/2017.-