Απόφαση αριθμ. 22/268/2017

  Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 25-07-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Ιουλίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32253/21-07-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

    Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.),   7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ.,

 Α π ό ν τ ε ς

1)  Δημητρόπουλος Κων..

 

     Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 268η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως περί Αποζημίωσης των υπό απαλλοτρίωση επικειμένων εντός των ρυμοτομουμένων τμημάτων της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0607027, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ  Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων » θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24360/01-6-2017  εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση των υπό απαλλοτρίωση επικειμένων εντός των ρυμοτομουμένων τμημάτων της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0607027, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ  Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.                                                                                                          

 

Στον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων, που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 563 με αριθμό 493, η κα Χαρίκλεια Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης αναφέρεται ως ιδιοκτήτρια της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607027 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738.

 

Στον πίνακα επικειμένων που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0607027 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738, καταγράφονται συνολικά τα κάτωθι επικείμενα που απαλλοτριώνονται για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, ήτοι:

 

        Έξι (6) μεγάλες ελιές

        Πέντε (5) μεγάλες αμυγδαλιές

        1 γκαραζόπορτα 6,40 τμ

        1 μάντρα από μπετό 6,00 κ.μ

 

Η κα Χαρίκλεια Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης, έχει υποβάλει τη με αριθμ. πρωτ. 20518/1665/12-05-2017 αίτηση, με την οποία ζητά την αποζημίωση των επικειμένων της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0607027 στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738 που περιγράφονται στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων, με τις τιμές μονάδος που έχουν οριστεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986 με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό της.

 

Συγκεκριμένα, η αποζημίωση των προαναφερομένων επικειμένων σύμφωνα με το πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986 είναι:

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΙΑ

6 τεμάχια

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

1.260,00 €

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

5 τεμάχια

ΜΕΓΑΛΗ

100 €/τεμ

500,00 €

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

6,40 τμ

 

12 €/τ.μ

76,80 €

ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ

6,00 κ.μ

 

145 €/κ.μ

870,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

2.706,80 €

 

* Σημειώνεται, ότι με την υπ΄ αριθμ. 120/2016 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου έχει καθοριστεί για την ως άνω ιδιοκτησία η προσωρινή τιμή μονάδος της αποζημίωσής της λόγω ρυμοτομίας για γη επιφάνειας 148,40 τμ που οφείλει ο Δήμος σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής και έχει αναγνωριστεί ως δικαιούχος της αποζημίωσης αυτής η κα Χαρίκλεια Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης με την υπ΄ αριθμ. 287/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.  

Επειδή όμως στην αίτησή της προς το Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου είχε ζητήσει μόνο την αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας και όχι και την αποζημίωση των επικειμένων, με την αίτηση αυτή ζητά και την αποζημίωση των επικειμένων, αποδεχόμενη τις τιμές της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 5/1986.

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν.3852/2010, σχετικά με την καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης των αναφερομένων υπό απαλλοτρίωση επικειμένων.

           

            Συνημμένα σας αποστέλλουμε:

1.      Την αριθμ. πρωτ. 20518/1665/12-05-2017 αίτηση της κας Χαρίκλεια Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης.

2.      Τη με αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

3.      Τη με αριθμ. πρωτ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης των πινάκων επικειμένων σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”.

4.      Τον κυρωμένο πίνακα επικειμένων (σελ. 113) όπου εγγράφονται τα επικείμενα της ιδιοκτησίας με κ.α 0607027

5.      Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

6.      Το με αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986.

7.      Την υπ΄ αριθμ. 120/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και την υπ΄ αριθμ. 287/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

 

  

   Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι, με την υπ’ αριθμ. 16/217/2017 Απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κονδύλης Μαρίνος προκειμένου να γνωμοδοτήσει  για την ως άνω αναφερόμενη αίτηση εξώδικου συμβιβασμού και θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 31631/18-07-2017 σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου, ο  οποίος, συμπεραίνει ότι:  

 

“Έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τον καθορισμό της αποζημίωσης των επικειμένων υπό απαλλοτρίωση.

Εξαιτίας της υπ’ αριθμ.120/2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, της υπ’ αριθμ. 287/2014 απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, της νομοθεσίας περί επικειμένων, της απόφασης  της Επιτροπής του Π.Δ. 5/1986 καθώς και της με αριθμ. Πρωτ. 20518/1665/12-05-2017 αιτήσεως της κας Βαμβακίδου Χαρίκλειας του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης όπου αποδέχεται  ρητώς τις τιμές της Επιτροπής του Π.Δ. 5/1986, ο Δήμος Κορίνθίων δύναται να προχωρήσει στην καταβολή της αποζημίωσης των αναφερομένων υπό απαλλοτρίωση επικειμένων.”

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα της κ.Χαρίκλειας Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης, για την αποζημίωση των υπό απαλλοτρίωση επικειμένων εντός των ρυμοτομουμένων τμημάτων της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0607027, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ  Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, δηλαδή για το σύνολο Αποζημίωσης Επικειμένων, το ποσό των 2.706,80 € που της οφείλει ο Δήμος.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24360/01-6-2017  εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου  και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ.  31631/18-07-2017 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ.Κονδύλη Μαρίνου, την εισήγηση του Προέδρου, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 (ορθή επαναλ.) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου Κορινθίων με την κ.Χαρίκλεια Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης, για καταβολή τιμήματος ποσού 2.706,80 € ως αποζημίωση στην ανωτέρω, για το σύνολο των υπό απαλλοτρίωση επικειμένων εντός των ρυμοτομουμένων τμημάτων της ιδιοκτησίας της με Κ.Α. 0607027, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων,      σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή  του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα -Δέλτα”,

 

  Β.-  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων.

 

     Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» με εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ποσού    1.000.000,00 (Α.Δ.Σ. Υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 ).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/268/2017.-